صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران

کسری آشوری؛ کیومرث ایراندوست؛ میلاد دوستوندی

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 73-113

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59414.1300

چکیده
  پدیده فقر پس از دوران صنعتی‌شدن به‌تدریج با چرخش فضایی و در چارچوب گذار از پدیده‌ای روستایی و صنعتی به پدیده‌ای شهری جایگزین شده و با رسیدن به گام دوم انباشت سرمایه در شهرها، چهره‌ای نو به خود گرفته که همواره رو به بازتولید بوده است. چندین دهه است که برای نمود کالبدیِ این مسئله‌مندی نام‌های گوناگونی ازجمله سکونتگاه‌های فقیرنشین‌شهری، ...  بیشتر