سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان

سمیه شالچی؛ امین مومیوند

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 103-137

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.8287

چکیده
  حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه، الزامات، مقدمات و بسترهای خاص خود را می‌طلبد. سرمایه اجتماعی بی‌شک به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده همکاری و مشارکت، دستیابی به شاخص‌های توسعه را تسریع می‌کند. مطالعات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که، سرمایه اجتماعی متغیر مهمی برای تبیین تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی فضایی است. نگارندگان این پژوهش کار خود ...  بیشتر