نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی)

محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 159-181

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.42254.1121

چکیده
  هدف از این مقاله، ارزیابی سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، در حوزه‌های شهری ایران می‌باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های طرح آماری درآمد- هزینة خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابری در دسترسی به مسکن شهری در قالب سه شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد، نسبت هزینه مسکن به‌کل هزینه ...  بیشتر