تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم)

محسن صادقی امینی؛ غلامرضا لطیفی؛ جعفر هزارجریبی؛ ابوتراب طالبی

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66615.1418

چکیده
  از مهم‌ترین اهداف طرح‌های تفصیلی، تأمین سرانه‌های استاندارد خدمات شهری در راستای رفع نیازهای شهروندان است. تحقق‌پذیری این طرح‌ها، موکول به انطباق با زمینه است که در یک جامعۀ اسلامی، الزامات خاص خود را طلب می‌کند. در آموزه‌های اسلام، پاسخ به نیازهای مادی و فرا مادی انسان مدنظر قرارگرفته و شهر به‌عنوان بستر حیات طیبه، باید این ...  بیشتر