تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان)

حیدر صالحی میشانی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، ، صفحه 127-156

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58834.1295

چکیده
  پایداری یکی از مهم‌ترین چالش‌های زمان ماست که اخیراً به مدیریت پروژه نیز مرتبط شده است. منطق این پیوند این است که پایداری نیاز به تغییر دارد و پروژه‌ها تحقق‌بخش تغییر هستند. در این میان مدیریت پروژه‌های مسکن قابل استطاعت به لحاظ مفهومی و عملیاتی ظرفیت بالایی برای انضمام پایداری در ابعاد خود دارند. بااین‌وجود توجه ناچیزی را در ادبیات ...  بیشتر