مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد)

ستار پروین؛ سمیه شالچی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 81-113

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.29537.1086

چکیده
  در چند دهه گذشته توسعه پایدار شهری به یکی از رویکردهای نظری مهم و تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های شهری تبدیل شده است. توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای نسل کنونی بدون آسیب زدن به نیازهای نسل آینده است. بنابراین با این رویکرد هرگونه مداخله شهری و احداث پروژه‌های شهری باید محتاطانه و مبتنی بر این نگاه باشد. انجام مطالعات مربوط به اتاف ...  بیشتر