ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری

امین فرجی؛ علی اصغر آدینه وند؛ مهدی علیان

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.14600.1050

چکیده
  تجربه کشورهای تمرکزگرا نشان داده است که نگاه یک‌سونگر و از بالا به شهر، مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنها راه برای رفع آن، ایجاد الگویی انعطاف‌پذیر می‌باشد؛ الگویی که بتواند همه ارکان تأثیرگذار بر شهر را مورد توجه قرار دهد. به نظر می‌رسد الگوی حکمرانی خوب شهری پیشنهاد مناسبی برای وضعیت شهرهای امروزی باشد. بر همین اساس پژوهش ...  بیشتر