بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران

مرضیه احمدی؛ علی فلاحتی؛ سهراب دل انگیزان

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 105-183

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.53945.1235

چکیده
  با توجه به ارتباط دوسویه تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه‌ای در کشورها، این مطالعه جداگانه به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه‌ایو تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) در استان‌های کشور پرداخته و سپس دو شاخص تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمدی را با یکدیگر مقایسه کرده است. در ابتدا، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد ...  بیشتر