ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری؛ مطالعه موردی: شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

امروزه ناپایداری در بخش حمل و نقل بیشتر شهرهای کشورهای درحال توسعه درحال افزایش است و توسعه حمل‌ونقل به اشتباه با فعالیت‌هایی نظیر ساخت‌وساز پل‌ها و زیرگذرها،عریض‌سازی معابر و برای سیستم‌های حمل‌ونقل سریع مترادف گرفته می‌شود.هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر حمل‌ونقلی در کیفیت زندگی شهروندان شهر رشت و ارزیابی تأثیر سیاست‌های سلبی-ایجابی حمل‌ونقلی در روند شاخص‌های کیفیت زندگی است. در این پژوهش با استفاده روش همبستگی و رگرسیون و همچنین از آزمون مدل ساختاری برای تحلیل مسیر تأثیرات دو سیاست سلبی محدودیت تردد اتومبیل و محدودیت پارکینگ و دو سیاست ایجابی توسعه حمل-ونقل عمومی و توسعه فضاهایی برای عابران پیاده بر بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی است.بر این اساس برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد. پایایی و اعتبار پرسشنامه‌ها 822/0 بدست آمد که با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده‌است. که با استفاده از مدل معادلات ساختاری نمایان شد که متغیر سیاست‌های سلبی حمل‌ونقلی در مجموع 89/0 از واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهری را تبیین می‌کند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد قوی (80/0) برآورد می‌شود و همچنین متغیر سیاست‌های ایجابی حمل‌ونقلی در مجموع 94/0 از واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهری را تبیین می‌کند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد قوی (89/0) برآورد می‌شود، به‌عبارت دیگر سیاست‌های ایجابی-سلبی در ابعاد مختلف در حد قوی توان تبیین واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهر شهروندان را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of impacts of transportation policies in criteria of urban quality of life; case Study: Rasht

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammadpour 1
  • Mehrdad Mehrjou 2
1 Assistant Professor, of urban planning University of Guilan, Rasht, Iran
2 Ph.D Student of urban planning, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Today,instability in the transportation sector in most developing cities is on the rise,and transportation development is mistakenly synonymous with activities such as building bridges and underpasses,widening roads and synergies for rapid transit systems. In contrast to urban planners, they seek to find a solution that can influence and improve the quality of life of citizens by adopting appropriate and appropriate transportation policies. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the quality of life of the citizens of Rasht and to evaluate the impact of positive-choice policies on the quality of life indicators. In this study,using correlation and regression methods and also structural model testing to analyze the effects of two negative policies on car traffic and parking restrictions and two policies on public transport development and spaces development for pedestrians to improve objective quality indicators. Life includes access, social, economic, security, physical and environmental. Accordingly,Cochran's formula was used to determine the sample size. The sample size was 384 persons. The reliability and validity of the questionnaires were 0.822,which was calculated by Cronbach's alpha coefficient. It was shown by using structural equation modeling that the variable of discretionary policies explains 0.89 of the variance of satisfaction with urban quality of life,taking into account the values of the effect size of the coefficient of determination. The value is estimated as strong (0.80) and also explains the transversal positive policies as a whole 0.94 of the variance of satisfaction with urban quality of life, taking into account volume values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative and positive policies
  • Quality of life
  • Rasht