واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تاکید بر عناصر کالبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گردشگری دانشگاه مازندران ، مازندران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور، بابل، مازندران، ایران

چکیده

فضاهای عمومی شهری به عنوان یکی از مهمترین بخشهای شهرها جهت استفاده زنان ،تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که گاهی نقش عوامل بازدارنده را در استفاده از این فضاها بازی می کنند هدف از این تحقیق سنجش عامل احساس امنیت در فضاهای شهری برای زنان می باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی -تحلیلی به شمار می رود. مطالعات نظری این تحقیق با بهره گیری از تحقیقات پیشین و مرور بر ادبیات موضوع تکمیل و با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته به گردآوری اطلاعات انجامید . سوالات پرسش نامه شامل 61 سوال در مورد فضاهای عمومی شهر آمل طراحی و بین 450 نفر از پاسخگویان توزیع و تکمیل شد . داده های بدست آمده در محیطSpss با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین مولفه های احساس امنیت و نگرش زنان وجود دارد.همچنین نتایج آزمون ها بیانگر این است که در خیابان ها و پارکها کمترین احساس امنیت و در میادین بیشترین میزان رضایت از مقوله امنیت در بین زنان وجود دارد.همچنین تفاوت معناداری میان متغیرهای زمینه ای چون سن، تحصیلات ،شغل و میزان دفعات استفاده از فضاهای عمومی و احساس امنیت زنان وجود دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the sense of safety for women in urban public spaces of Amol city with emphasis on physical elements (

نویسندگان [English]

  • Leila Habibi 1
  • Amer Nikpour 2
  • Masoomeh Najafi 3
1 university of Mazandaran Tourism department
2 Associate professor at university of Mazandaran department of geography and urban planning
3 MA of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Babol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Urban public spaces are considered as one of the most important urban spheres. Therefore, proper use and quality of public space is an important issue to be taken into consideration.Due to this, the use of public spaces by women is sometimes influenced by socio-physical factors, which makes an obstacle to the use of these spaces for them. The purpose of this research is to measure the sense of safety in urban spaces for women. This research is a type of quantitative research and in terms of data collection method is considered as descriptive-analytic research.Questionnaire containing 61 questions was designed about urban spaces including squares, streets and parks in Amol city and distributed among 450 respondents. Data collected has been analyzed by spss And Kolmogorov-Smirnov test and Kruskal-Wallis test was used. The results of the research show that there is a significant difference between the components of the sense of safety and the attitude of women in urban spaces. Results of the analysis by the priority of each component regarding the degree of satisfaction of women with the quality of public spaces in different areas shows that in the streets and parks the least feeling of safety and the highest share of the satisfaction of women from the public spaces is in the squares. Finally, there is a significant difference between Women's attitude on Sensing safety in Urban Spaces and variables such as age, education, occupation, and the frequency of use of urban public spaces per week.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban spaces
  • attitudes of women
  • feeling safety