واکاوی ﭼﺎلش‏هاﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ایرانی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری ( SEM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

10.22054/urdp.2021.49913.1185

چکیده

شهرهای جدید در ایران عمدتاً برای کاهش بار جمعیت و تراکم فعالیت­های اقتصادی از شهرهای بزرگ ایجاد شدند. اما با وجود پیش اندیشگی، مدیران شهری  برای تحقق این اهداف با چالش‏های زیادی  مواجه شدند. مدیریت مناسب این چالش‏ها برای رسیدن به سطحی قابل قبول از انسجام در مدیریت شهرهای جدید، مستلزم واکاوی و ارزیابی این چالش‏ها و شناخت رابطه و میزان تأثیرآنها بر همدیگر بصورتی سیستماتیک و هدفمند است، هدف این تحقیق؛ این واکاوی و اثرسنجی است. به این منظور در تحقیق حاضر از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای مسیریابی و تعیین ضرایب تأثیر عوامل اصلی استفاده شده است که درآن پیمایشدر قالب پرسشنامه کارشناسان به عنوان ابزار اصلی است. رابطه نسبتا قوی، مثبت و معنی­دار میان تمامی چالش­های شناسایی شده وجود دارد و بیشترین میزان مربوط به تأثیرچالش «نهادی-اداری» بر چالش «تسهیلات-خدمات» است اما همین چالش خود به میزان چشمگیری متأثر از چالش «مالی-بودجه» است و این چالش نیز متأثر از چالش «سیاستگذاری وبرنامه‏ریزی»است. به همین ترتیب میزان تأثیر سایر چالشها برهمدیگر مشخص شده است. نتایج این تحقیق به عنوان یک راهنما؛ ضمن نشان دادن نقاط کانونی مورد توجه برای اصلاح و بهبود در نظام مدیریت شهری شهرهای جدید پایه های مناسبی برای طراحی الگوی مدیریت شهری منسجم در این شهرها بمنظور ارتقای کیفیت رندگی شهروندان را فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Urban Management Challenges of the New Iranian Towns Based on Structural Equation Modeling (SEM)

نویسنده [English]

  • Mohammad Aeeni
Instructor and PhD of Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

New Iranian towns were created mainly for the goals of reducing population burden and concentrating economic activity on large cities. Despite their thoughtful formation, practically it was not easy to achieve these two goals and many challenges were faced by urban managers in different dimensions. Given that achieving an acceptable level of cohesion in managing new towns requires analyzing and assessing these challenges and identifying the relationship and their impact on each other in a systematic and purposeful way, the goal of this study is to analyze these impacts. Structural Equation Modeling (SEM) is used in the study for routing and determining the main coefficients of impact and measurement is in the form of expert questionnaires as the main tool. Research shows that there is a relatively strong, positive, and meaningful relationship among all the challenges identified and most concerned with the impact of the “institutional-administrative” challenge on the “facilities-services” challenge. But this challenge is significantly influenced by the “finance-budget” challenge, and it also influenced by the policy-making challenge. Similarly, the impact of other challenges on each other has been determined. The result of this study as a guide, while pointing out the focal points of interest for reform and improvement of the new urban management system, provide a good basis for designing a coherent urban management model in the new Iranian towns to improve the quality of citizenship in these towns.

Keywords: New Towns, Urban Management Challenges, Structural Equation Modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Towns
  • Urban Management Challenges
  • structural equation modeling