واکاوی ﭼﺎلش‏هاﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ایرانی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری ( SEM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

10.22054/urdp.2021.49913.1185

چکیده

شهرهای جدید در ایران عمدتاً برای کاهش بار جمعیت و تراکم فعالیت‌های اقتصادی از شهرهای بزرگ ایجاد شدند. اما باوجود پیش اندیشگی، مدیران شهری برای تحقق این اهداف با چالش‌های زیادی مواجه شدند. مدیریت مناسب این چالش‌ها برای رسیدن به سطحی قابل‌قبول از انسجام در مدیریت شهرهای جدید، مستلزم واکاوی و ارزیابی این چالش‌ها و شناخت رابطه و میزان تأثیرآنها بر همدیگر بصورتی سیستماتیک و هدفمند است، هدف این تحقیق؛ این واکاوی و اثرسنجی است. به این منظور در تحقیق حاضر از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری برای مسیریابی و تعیین ضرایب تأثیر عوامل اصلی استفاده‌ شده است که درآن پیمایشدر قالب پرسشنامه کارشناسان به‌عنوان ابزار اصلی است. رابطه نسبتاً قوی، مثبت و معنی‌دار میان تمامی چالش‌های شناسایی‌شده وجود دارد و بیشترین میزان مربوط به تأثیر چالش «نهادی-اداری» بر چالش «تسهیلات-خدمات» است اما همین چالش خود به میزان چشمگیری متأثر از چالش «مالی-بودجه» است و این چالش نیز متأثر از چالش «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی» است. به همین ترتیب میزان تأثیر سایر چالش‌ها بر همدیگر مشخص‌شده است. نتایج این تحقیق به‌عنوان یک راهنما؛ ضمن نشان دادن نقاط کانونی موردتوجه برای اصلاح و بهبود در نظام مدیریت شهری شهرهای جدید پایه‌های مناسبی برای طراحی الگوی مدیریت شهری منسجم در این شهرها به‌منظور ارتقای کیفیت رندگی شهروندان را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Urban Management Challenges of the New Iranian Towns Based on Structural Equation Modeling (SEM)

نویسنده [English]

  • Mohammad Aeeni
Instructor and PhD of Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

New Iranian towns were created mainly to reduce population burden and concentrate economic activity on large cities. Despite their thoughtful formation, practically it was not easy to achieve these two goals and many challenges were faced by urban managers in different dimensions. Given that achieving an acceptable level of cohesion in managing new towns requires analyzing and assessing these challenges and identifying the relationship and their impact on each other in a systematic and purposeful way, the goal of this study was to analyze these impacts. Structural Equation Modeling (SEM) was used in the study for routing and determining the main coefficients of impact and measurement is in the form of expert questionnaires as the primary tool. Research shows that there is a relatively strong, positive, and meaningful relationship among all the challenges identified and most concerned with the impact of the “institutional-administrative” challenge on the “facilities-services” challenge. Nevertheles this challenge is significantly influenced by the “finance-budget” challenge, and it also influenced by the policy-making challenge. Similarly, the impact of other challenges on each other has been determined. The result of this study as a guide, while pointing out the focal points of interest for reform and improvement of the new urban management system, provides a reasonable basis for designing a coherent urban management model in the new Iranian towns to improve the quality of citizenship in these towns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Towns
  • Urbanmanagement Challenges
  • Structural Equation Modeling (SEM)
-  آئینی، محمد؛ ذبیحی، حسین و زرآبادی، زهراسادات سعیده. (1398)، «بررسی چالش‌های نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی»،فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال هفتم، شماره 3:3-18.
-  اعتماد، گیتی. (1372)، «تغییرات شبکه شهری ایران در دهه اخیر»، مجله معماری و شهرسازی، سال پنجم، شماره 25 و 26: 37- 45.
-  بصیرت، میثم. (1395)، مجموعه کتاب شهرهای جدید 2: رویکردهای نوین پایداری شهری در شهرهای جدید»، تهران: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید، چاپ اول.
-  خداشاهی، علی؛ رهنمایی، محمدتقی و مدیری، مهدی. (1397)، «تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان‌شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری»، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره 4: 141-162.
-  چهارراهی، ذبیح‌الله. (1388)، تحلیلی بر تقسیمات کالبدی شهر شیراز بر اساس مدیریت یکپارچه شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، تهران: دانشگاه تهران.
-  مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، دفتر مطالعات شهری. (1391)، مدیریت توسعه پایدار در شهرهای جدید، تهران: وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید.
-  رأس، شلدون. (1396)، مبانی احتمال، ترجمه: احمد پارساییان و علی همدانی، تهران: نشر شیخ بهایی.
-  رضاییان، علی. (1388)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت،چاپ سیزدهم.
-  زنگنه شهرکی، سعید؛ کلانتری، محسن و سادات ‌بهینی، بهامین. (1397)، «بررسی تأثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید:نمونه موردی شهر جدید صدرا»، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هشتم، شماره 28: 33-49.
-  زیاری، کرامت‌الله. (1394)، برنامه‌ریزی شهرهای جدید، تهران: انتشارات سمت، چاپ پانزدهم.
-  سرور،رحیم؛ توکلی، محمدرضا و بحیرایی، حمید. (1395)، «برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای جدید: توسعه اجتماعی و سرزنده سازی شهری»، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
-  سعیدی، عباس (سرپرست). (1388)، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های وزارت کشور.
-  سیاف‌زاده، علیرضا و بدری‌فر، منصور. (1387)، «ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در کلان‌شهر تهران»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال پنجم، شماره 35:18-53 .
-  صالحی، اسماعیل. (1389)، «شهرداری‌ها و مدیریت بهره‌برداری در شهرهای جدید»، نشریه شهرداری‌ها، سال یازدهم، شماره 99: 41-47.
-  طلا، حسین. (1396)، «شناسایی و تحلیل سیستماتیک چالش‌های مدیریت شهری تهران»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 557:47-568.
-  عبدی‌ دانشپور، زهره و بدر، سیامک. (1397)، «چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید: برنامه‌ریزی مشکل سو در شهر جدید هشتگرد»، پژوهشنامه معماری و شهرسازی، دوره 10، شماره 20: 1-13.
-  قائد رحمتی، صفر و بهنام مرشدی، حسن. (1395)، «تحلیل مدیریت سیاسی فضا در شهرهای جدید ایران و ارائه برنامه‌های راهبردی»، پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، سال اول، شماره6: 115-138.
- کاظمیان، غلامرضا؛ صالحی، اسماعیل؛ ایازی، سیدمحمدهادی؛ نوذرپور، علی؛ ایمانی جاجرمی، حسین؛ سعیدی رضوانی، نوید و عبداللهی، مجید. (1392)، مدیریت شهری، جلد اول، مبانی و حوزه‌ها، تهران: انتشارات تیسا،چاپ اول.
-  کاظمیان، غلامرضا و میرعابدینی، سیده زهره. (1390)، «آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شهری»، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره 27:38-46.
-  کامیار، غلامرضا. (1387)، حقوق شهری و شهرسازی، تهران: انتشارت مجد، چاپ سوم.
-  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر امور زیربنایی. (1380)، شهرهای جدید: سنجش دلایل ناکامیابی‌ها و پیشنهاد راهکارهایی برای آینده، شماره مسلسل 6206، کد موضوعی 410.
-  مروجی، دنیا و مشهدی‌زاده، ناصر. (1375)، «گذری بر تاریخ شهرسازی ایران در دوره جدید از نوسازی و بهسازی شهرها تا ایجاد شهرهای جدید»، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول.
-  نقدی، اسداله و خسروی، نسیمه. (1396)، خلأ مؤلفه‌های حیات جمعی و تعلق اجتماعی در شهرهای جدید، مجموعه کتاب شهرهای جدید 3: رویکردهای نوین پایداری شهری در شهرهای جدید، تهران: مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید.
-  وان دیک، ماین پیتر. (1393)، مدیریت شهری از نظریه تا عمل: اداره کشورهای درحال‌توسعه، ترجمه: غلامرضا کاظمیان و حامد رستگار، تهران: انتشارات تیسا، چاپ دوم.
-  هراتی، سودابه و زیویار، پروانه. (1391)، جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
 
-   Atash, Farhad, and Shirazi Beheshtiha, Y.S. (1994). “Urban dimension of the population explosion in Iran: Prospects for the satellite town programme in the Esfahan region.” Cities, 11(4),253-263.
-   Jana, A, and Sarkar, S. (2018). “Disparate housing strategies and practices of public and private enterprises in India: Analysis of middle class housing and new towns.” Cities, 72(8),339-347.
-   Lee, Sang Keon, You, Heeyoun, Kwon, Heeseo Rain. (2015). Korea's Pursuit for Sustainable Cities Through New Town Development: Implication for Lac, Knowledge Sharing Forum on Development Experiences: Comparative Experiences of Korea and Latin America and the Caribbean.”Korea Research Institute for Human Settlements.
-   Santos, J. R. A. (1999). “Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales.” Journal of extension, 37(2), 1-5.
-   Tan, Xuewen. (2010). “New-Town Policy and Development in China.” The Chinese economy, 43(3),47-58.
-   Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). “Making sense of Cronbach's alpha.” International Journal Of Medical Education. 2,53-55
-   Zamani, B., and Arefi, M. (2013). “Iranian New Towns and their Urban Management Issues: A critical review of influential actors and factors,” Cities, 30,491-500.