نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 دانشیار شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

3 استاد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

4 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

10.22054/urdp.2021.56012.1257

چکیده

امروزه درک کامل شهر، نیازمند حرکت از میان جهان واقعی به دنیای مجازی و برعکس است. فضای شهری، بستری است که روابط اجتماعی و حیات مدنی در آن جریان می‌یابد. تکنولوژی به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی، شهرها را تحت تأثیر تغییراتی بنیادین و کارکردی قرار داده و به‌نوعی ویژگی نوین آنها در قرن بیست ویکم شناخته می‌شود. این دگرگونی‌ها، دو فضایی شدن زندگی و به‌تبع، شهروندانی با استحاله رفتاری را در پی داشته است. به‌بیان‌دیگر فضای شهری هیبریدی، شهروندی با عملکرد دوگانه واقعی-مجازی را خلق کرده است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع‌آوری داده‌ها علاوه بر مطالعات میدانی و اسنادی، از طریق پرسشنامه آنلاین به‌صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. ازآنجاکه جامعه موردمطالعه نامحدود بوده، تعداد نمونه بر اساس فرمول کوهن 559 تعیین که جهت اطمینان بیشتر 660 پرسشنامه آنلاین از 22 منطقه شهر تهران تکمیل‌ شده است. روایی پرسشنامه از طریق پرسشنامه آزمون به تعداد 35 عدد و پایایی با آلفای کرونباخ سنجیده شده است. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی و رابطه معنادار و متقابلی میان متغیرهای پژوهش شامل روابط اجتماعی، کالبد شهر و شهروندان وجود دارد و از برآیند این تعاملات فضای هیبریدی در تهران به‌عنوان نماد شهر قرن بیست‌ویکمی خلق‌شده و فناوری نقش تسهیلگر ارتباطی را در این بین بازی می‌کند؛ این تعاملات هر روز بیش از روز قبل تقویت ‌شده و نووارگی اجتماعی در حال شکل‌گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Innovation in the Interaction of Citizenship Dichotomy and Hybrid Spaceof 21stCentury Cities (Case Study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Sarvenaz Hossein Razavi 1
  • Zohreh Davodpour 2
  • Manouchehr Tabibian 3
  • Maryam Moeinifar 4
1 PhD Candidate of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today, a complete understanding of the city requires moving from the real world to the virtual world and vice versa. Urban space is a platform in which social relations and civic life flow. Technology, as an integral part of life, has influenced cities to undergo fundamental and functional changes, and is recognized as a new feature in the 21st century. These changes have led to the dual spatialization of life and, consequently, to citizens with behavioral transformation. In other words, hybrid urban space has created a dual-function citizenship of virtual-virtual. This study deals with the spatial-functional duality of citizens or the dichotomy of citizenship in the context of Tehran.
The research is qualitative in nature and practical in terms of purpose. In addition to documentary and library studies, data collection was done through a simple random questionnaire. Since the study population was uncertain and unlimited, the number of samples was determined based on Cohen's formula559, which was completed to ensure666 questionnaires from 22 districts of Tehran. The validity of the questionnaire was measured by adjusting and filling out a 35-item test questionnaire and the reliability of the questionnaire was measured based on Cronbach's alpha. According to the research findings, there is a significant correlation and relationship between research variables and among the main factors of social interactions and urban structure, it has a higher priority than technology.Studies show that the interaction of the three main elements, city (body), citizen and technology, the phenomenon of two permissible approaches - the reality of citizenship and space in Tehran as a symbol of the 21st century city is strengthened every day and social innovation is being formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Space
  • Citizenship Dichotomy
  • 21st Century City
  • Technology
  • Tehran
-  پلتون، جوزفان و ایندو بی. سینگ. (1392)، شهرهای آینده؛طراحی شهرهای بهتر، هوشمندتر، پایدارتر و امن‌تر، ترجمه: محمود عبدالله‌زاده، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  خطیبی، محمدرضا. (1392)، «تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شــهر، مطالعه موردی محدوده ورودی ســنندج»، مجله هویت شهر، سال هفتم، شماره 13: 63-70.
-  زارع استحریجی، سمانه. (1393)، «بررسی تطبیقی شهر اطلاعاتی از دیدگاه ویلیام میچل و شهر عام از دیدگاه رم کولهاوس»، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
-  سجاد زاده، حسن و محمدی، فائزه. (1395)، «نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری؛ نمونه موردی: خیابان امان خمینی آمل»، فصلنامه علمی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دوره 1،شماره 2: 145-172
-  ستاری، سهند. (1394)، «دیالکتیک سه‌گانه تولید فضای هانری لوفور»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای فلسفی، شماره 28: 85-114.
-  شالچی، سمیه و مومیوند، امین. (1396)، «سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری در استان همدان»، فصلنامه علمی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دوره 2، شماره 3: 103-137.
-  عاملی، سعیدرضا. (1395)، «بازخوانی پارادایم دو فضایی شدن‌ها و آینده فرهنگ در جهان»، نخستین جلسه نشست کارگاهی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان، بازیابی شده در 30 مرداد 1399 از http://ucccdsw.ut.ac.ir
مجله الکترونیکی رشد آموزشی علوم اجتماعی، (1396) «فرهنگ جهانی و حقوق شهروندی «بازیابی شده در 20 آذر 1398 از https://mag.roshd.ir
 
-    Berman, Tal (2017), Public Participation as a Tool for Integrating Local Knowledge into Spatial Planning. human geography, social science, Springer.
-   Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2009). "Smart Cities in Europe". In Proceedings of the 3rd Central European Conference in Regional Science, 49-59.
-   Donath, Judith S. (1996). Inhabiting the Virtual City: The design of social environments for electronic communities, A thesis for thedegree of Doctor of Philosophy, Massachusetts Institute of Technology.
-   Duany, A., Speck, J., & Lydon, M (2016). "Socio-Economic changes in advanced socities". Journal of TeMa, 25(9/3), 252-277.
-   Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Available at:http://www.smartcities.eu/download/smart_cities_ final_report.pdf.
-   Gordon, E. & de Souza e Silva, A. (2011). Net Locality. Blackwell Publishing Ltd.
-   Rabari Chirag and Michael Storper (2013), "The Digital Skin of Cities, Urban Theory and Research in the Sensored and Ubiquitous Computing and Big Data", LSE research online
-   Vitellio, Ilaria (2016) "Collaborative mapping to make a collective narrative of the city." https://cultureurbanspace.interartive.org/
-   http://www.unic-ir.org/