نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه مورد مطالعه: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 دانشیار شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

3 استاد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

4 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

10.22054/urdp.2021.56012.1257

چکیده

امروزه درک کامل شهر نیازمند حرکت از میان جهان واقعی به دنیای مجازی و بر عکس است. فضای شهری، بستری است که روابط اجتماعی و حیات مدنی در آن جریان می یابد. تکنولوژی به عنوان جز جدایی ناپذیر از زندگی، شهرها را تحت تاثیر تغییراتی بنیادین و کارکردی قرارداده و به نوعی ویژگی نوین آنها در قرن بیست ویکم شناخته می‌شود. این دگرگونی‌ها دو فضایی شدن زندگی و به تبع، شهروندانی با  استحاله رفتاری را در پی داشته است. به بیان دیگر فضای شهری هیبریدی، شهروندی با عملکرد دوگانه واقعی-مجازی را خلق کرده‌است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع آوری داده‌ها علاوه بر مطالعات میدانی و اسنادی، از طریق پرسشنامه آنلاین به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. از آنجا که جامعه موردمطالعه نامحدود بوده، تعداد نمونه بر اساس فرمول کوهن 559 تعیین که جهت اطمینان بیشتر 660پرسشنامه آنلاین از 22 منطقه شهر تهران تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق تنظیم و پر کردن پرسشنامه آزمون به تعداد 35 عدد و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ سنجیده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که همبستگی و رابطه معنادار و متقابلی میان متغیرهای پژوهش شامل روابط اجتماعی، کالبد شهر و شهروندان وجود دارد  و  از برآیند این تعاملات فضای هیبریدی در تهران به عنوان نماد شهر قرن بیست‌ویکمی خلق شده  و فناوری نقش  تسهیلگر ارتباطی را  در این بین بازی می‌کند؛ این تعاملات هر روز بیش از روز قبل تقویت شده و نووارگی اجتماعی در حال شکل‌گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social innovation in the interaction of citizenship dichotomy and hybrid space of 21st century cities; Case Study: City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Sarvenaz Hossein Razavi 1
  • Zohreh Davodpour 2
  • Manouchehr Tabibian 3
  • Maryam Moeinifar 4
1 PhD Candidate of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today Urban space is a platform in which social relations and civic life flow.Technology, as an integral part of life, has influenced cities to undergo fundamental and functional changes and is recognized as a new feature in the 21st century. These changes have led to the dual specialization of life and, consequently, to citizens with behavioral transformation. In other words, hybrid urban space has created a dual-function citizenship of virtual-virtual.This study deals with the spatial-functional duality of citizens or the dichotomy of citizenship in the context of Tehran.
The research is qualitative in nature and practical in terms of purpose.In addition to documentary and library studies, data collection was done through a simple random questionnaire. Since the study population was uncertain and unlimited, the number of samples was determined based on Cohen's formula559, which was completed to ensure 666 questionnaires from 22 districts of Tehran. The validity of the questionnaire was measured by adjusting and filling out a 35-item test questionnaire and the reliability of the questionnaire was measured based on Cronbach's alpha.
According to the research findings, there is a significant correlation and relationship between research variables and among the main factors of social interactions and urban structure, it has a higher priority than technology.
Studies show that the interaction of the 3 elements:city citizen and technology,the phenomenon of two permissible approaches - the reality of citizenship and space in Tehran as a symbol of the 21st century city is strengthened every day and social innovation is being formed

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Hybrid space"
  • "Citizenship Dichotomy"
  • "21st century city"
  • " Technology"
  • "Tehran"