بررسی اثر مؤلفه های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشکده هنرومعماری، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22054/urdp.2021.59874.1308

چکیده

احساس امنیت یکی از مهم‌ترین عوامل سازنده کیفیت محیطیِ پیاده‌راه‌ شهری است که در میزان حضور شهروندان نیز مؤثر است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطیِ فضای شهری بر احساس امنیت شهروندان و دستیابی به چارچوب منظمی از عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. در راستای دستیابی به این هدف، روش تحقیق، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و پیمایشی است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 365 نفر محاسبه شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه‌ها با الفای‌کرونباخ 853/0محاسبه گردید. یافته‌های پژوهش از این قرار است که بین مؤلفه‌های کیفیت محیطیِ فضای شهری بر مؤلفه‌های احساس امنیت شهروندان در پیاده‌راه مرکزی شهر همدان رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. در مجموع مؤلفه‌های کیفیت محیطیِ فضای شهری بر احساس امنیت شهروندان در پیاده‌راه مرکزی شهر همدان تأثیر 76 درصدی دارد. نتایج مربوط به همبستگی‌ها و تحلیل مسیر رگرسیونی با رویکرد نظری پژوهش مطابقت دارد و فرضیه پژوهش را تأیید می‌کند. در واقع در فضاهای شهری همچون پیاده‌راه مرکزی شهر همدان، مشارکت اجتماعی و نظارت اجتماعی در پیاده‌راه مرکزی شهر همدان به‌صورت حلقه‌ای از زنجیر به هم مرتبط و وصل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of environmental quality components on citizens' sense of security; the case of: Central sidewalk of Hamedan City

نویسندگان [English]

  • Hasan Ahmadi 1
  • mehrdad mehrjou 2
1 Assistant Professor., department of urban planning and design, University of Guilan, Rasht, Iran
2 graduate student of Urbanism-urban planning, department of urban planning and design, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The feeling of security is one of the most important factors in the quality of the pedestrian environment. It is a city that is also effective in the presence of citizens. The purpose of this study is to investigate the effect of environmental quality components of urban space on citizens' sense of security and achieve a regular framework of factors affecting it. In order to achieve this goal, the research method is applied and in terms of how to collect information, descriptive, and survey. Cochran's formula was used to determine the sample size and the sample size of 365 people was calculated. The validity and reliability of the questionnaires were calculated by Cronbach's alphabet 0.853. The findings of the study show that there is a direct, positive, and significant relationship between the components of environmental quality of urban space and the components of citizens' sense of security on the central sidewalk of Hamadan. In total, the environmental quality components of the urban space have a 76% effect on the citizens' sense of security on the central sidewalk of Hamadan. The results of correlations and regression path analysis are consistent with the theoretical approach of the research and confirm the research hypothesis. In fact, in urban spaces such as the central sidewalk of the city of Hamadan, social participation and social monitoring on the central sidewalk of the city of Hamadan are connected and connected like a chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the feeling of security
  • Environmental Quality
  • sidewalk
  • Imam central sidewalk
  • Hamedan urban space