دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهار 1399 
2. بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری

10.22054/urdp.2021.58838.1294

روح الله رستمی؛ سید یعقوب موسوی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی


6. بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده

10.22054/urdp.2021.58213.1282

فرزانه قاسمی؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلی زاده؛ سکینه شاهی