سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد)

محمود جمعه پور؛ الهام روحانی چولائی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.55894.1256

چکیده
  برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-HABITAT)، رویکرد جدیدی، در تصحیح نظریه برنامه‌ریزی شهری پایدار پیشنهاد می‌کند؛ هدف این رویکرد برای کمک به ایجاد یک رابطه پایدار بین ساکنان و فضای شهری و افزایش ارزش زمین شهری می‌باشد. این رویکرد بر 5 اصل استوار است که از 3 ویژگی کلیدی شهرها و محلات پایدار؛ فشردگی، یکپارچگی و اتصال حمایت می‌کند. این ...  بیشتر

بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری

روح الله رستمی؛ سید یعقوب موسوی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، صفحه 37-65

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58838.1294

چکیده
  مقاله حاضر «بررسی رابطه بین رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست‌پذیری شهری» می‌باشد. اصطلاح زیست‌پذیری اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه دارد. روش تحقیق مورداستفاده، روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 18 ساله و بالاتر ...  بیشتر

تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران

یاسر رحمانیانی؛ اصغر محمدمرادی؛ حمیرا عسگری

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، صفحه 67-103

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.60595.1324

چکیده
  مساحت مسکن بر گسترش و سکونت افراد به خصوص در واحدهای کوچک‌مقیاس است. گسترش مسکن‌کوچک در کلان‌شهرها در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی است. این پژوهش سعی در شناسایی و اولویت‌بندیِ میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه سازِ رشد مسکن کوچک‌مقیاس برای سکونت دارد. پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی در استخراج شاخص‌ها و گردآوری ...  بیشتر

بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان

حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، صفحه 105-135

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59874.1308

چکیده
  احساس امنیت یکی از مهم‌ترین عوامل سازنده کیفیت محیطیِ پیاده‌راه شهری است که در میزان حضور شهروندان نیز مؤثر است. به همین منظور، نمود امنیت باید در حضور و نظارت گروه‌های سنی و جنسی فعال مردم در فضاهای شهری قابل‌مشاهده باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطیِ فضای شهری بر احساس امنیت شهروندان و دستیابی به چارچوب منظمی ...  بیشتر

اثربخشی مبلمان هوشمند در توسعه شهری و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران)

مهدیه جعفرنژاد شهری؛ حسن صادقی نائینی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61428.1341

چکیده
  یکی از مهم‌ترین محیط‌هایی که هر روزه افراد جامعه با آن در تعامل هستند، محیط‌های شهری است که برای رفاه حال افراد، با وسایلی در مکان‌های مناسب، مجهز شده‌اند. کیفیت محیط شهری، در توجه تؤام به جنبه‌های کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها نهفته است. در بسیاری از شهرهای پیشرفتۀ دنیا با تلفیق تکنولوژی و عوامل توسعه پایدار، ...  بیشتر

بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده

فرزانه قاسمی؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلی زاده؛ سکینه شاهی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58213.1282

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف طراحی الگویی برای ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در کلان‌شهر اهواز انجام‌ شده است. پژوهش از نوع مطالعات کیفی به روش داده بنیاد است. جامعۀ آماری شامل استادان دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناسان و مدیران شهرداری کلان‌شهر اهواز بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر ...  بیشتر