نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

2 دانشیار طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین محیط‌هایی که هر روزه افراد جامعه با آن در تعامل هستند، محیط‌های شهری است که برای رفاه حال افراد، با وسایلی در مکان‌های مناسب، مجهز شده‌اند. کیفیت محیط شهری، در توجه تؤام به جنبه‌های کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها نهفته است. در بسیاری از شهرهای پیشرفتۀ دنیا با تلفیق تکنولوژی و عوامل توسعه پایدار، سعی در مناسب سازی شهر برای بالا بردن کیفیت زندگی افراد جامعه شده است. در این مطالعه موردی و مقطعی، به استناد هدف اصلی تحقیق که ارزیابی نقش مبلمان شهری به‌عنوان یکی از اِلمان‌های مؤثر در شهر هوشمند است، از طریق پرسشگری، تعداد 51 پرسشنامۀ تکمیل‌شده، حاصل شد که نتایج آن به کمک نرم‌افزار SPSSWin 23 آنالیز شد، این بررسی حاکی از این مهم است که هوشمند سازی شهری برای اکثر گروه‌های سنی و جنسی از اهمیت بالا برخوردار است. با توجه به موارد اخیر، طراحی شایسته مبلمان شهری هوشمند چه با سیستم اینترنت اشیا و چه بدون آن، می‌تواند به حصول درجات بالاتری از پایداری شهری، بینجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Smart Furniture in Urban Development and Social Sustainability (Case Study: Metropolises of Iran)

نویسندگان [English]

 • Mahdiyeh Jafarnejad 1
 • Hassan Sadeghi Naeini 2

1 M.A. Student in Industrial Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Industrial Design, Iran University of Science & Technology

چکیده [English]

One of the most important environments that people in the community interact with on a daily basis is urban environments that are equipped with devices in proper places for the well-being of people. The quality of the urban environment lies in paying full attention to the qualitative and quantitative aspects of urban elements and their components. In many developed cities around the world, by combining technology and sustainable development indicators, efforts have been made to adapt the city to improve the quality of life of people in the community. In this cross-sectional case study, based on the main purpose of the research, which is to evaluate the role of urban furniture as one of the effective elements in the smart city, 51 volunteer participants completed online questionnaires. The gathered data were analyzed by SPSSWin23. This study highlights the importance of urban intelligence for most age and gender groups. According to our results, proper design for smart urban furniture, with or without the IoT system, may lead to higher degrees of urban sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart City
 • Smart Furniture
 • Social Sustainability
 • حسین رضوی، سروناز؛ داودپور، زهره؛ طبیبیان، منوچهر و معینی فر، مریم. (1399)، «نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه مورد مطالعه: شهر تهران»،فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 4، شماره 9: 58-37.
 • جمعه پور، محمود؛ اتحاد، سیده شبناز و نوریان، فرشاد. (1399)، «بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد»، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 3، شماره 7: 1-30.‌
 • مهذب طلاب، محمد؛ کریمی مشاور، مهرداد و سجادزاده، حسن. (1397)، «نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری»،فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 3 ، شماره 6: 81-111.‌
 • جعفری، فیروز؛ محمدی ترکمانی، حجت و رسول زاده، زهرا. (1399)، «تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز»،فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 3 ، شماره 6: 113-144.‌

 

 • Aurigi, Alessandro., (2021). "Designing smart places: Toward a holistic, recombinant approach."In Shaping Smart for BetterCities, Academic Press, (pp. 11-31).
 • Al-Fadala, Eman., and FadliFodil. (2020). "SmartCity Applications: Promoting comfort, health and well-being through Sustainable Smart Urban Design (S2UD) in Msheireb Downtown."International Conference on Informatics, IoT, and Enabling Technologies, (ICIoT). IEEE. (pp. 254-261).
 • Arroub, Ayoub., Zahi, Bassma., Sabir, Essaid., and Sadik, Mohamed. (2016). "A literature review on Smart Cities: Paradigms, opportunities and open problems."In 2016 International conference on wireless networks and mobile communications, (WINCOM). IEEE. (pp. 180-186).
 • Bagloee, Saeed Asadi., Heshmati, Mitra., Dia, Hussein., Ghaderi, Hadi., Pettit, Chris., & Asadi, Mohsen. (2021). Blockchain: "The operating system of smart cities."Cities,112, 103-104.
 • Cavada, Marianna., Hunt, Dexter V.L., and Rogers, Chris D.F.,(2014). "Smart cities: Contradicting definitions and unclear measures."InWorld Sustainability Forum,MDPI AG. (pp. 1-12).
 • Gharaibeh, Ammar., Salahuddin, Mohammad A., Hussini, Sayed J., Khreishah, Abdallah., Khalil, Issa., Guizani, Mohsen., & Al-Fuqaha, Ala. (2017). "Smart cities: A survey on data management, security, and enabling technologies."IEEE Communications Surveys & Tutorials,19(4), 2456-2501.
 • Govindan, Kannan., Shaw, Mahesh., and Majumdar, Abhijit. (2021). "Social sustainability tensions in multi-tier supply chain: A systematic literature review towards conceptual framework development." Journal of Cleaner Production,279, 123075.
 • Hajduk, Sławomira., (2016). "The concept of a smart city in urban management."Business, management and education, 14(1), 34-49.
 • Kirimtat, Ayca., Krejcar, Ondrej., Kertesz, Attila., and Tasgetiren, M. Fatih. (2020). "Future trends and current state of smart city concepts: A survey."IEEE Access,8, 86448-86467.
 • Komninos, Nicos., and Sefertzi, Elia., (2009). "Intelligent cities: R&D offshoring, Web 2.0 product development and globalization of innovation systems."Second Knowledge Cities Summit2009.
 • Krejcar, Ondrej., Maresova, Petra., Selamat, Ali., Melero, Francisco José., Barakovic, Sabina., Husic, JasminaBarakovic., and Kuca, Kamil. (2019). "Smart Furniture as a Component of a SmartCity—Definition based on key technologies specification."IEEE Access, 7, 94822-94839.
 • Monfaredzadeh, Tannaz., and Krueger, Robert., (2015). " Investigating social factors of sustainability in a smart city." Procedia Engineering,118, 1112-1118.
 • Nam, Taewoo., and Pardo, Theresa A., (2011, June). "Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions." In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times,(pp. 282-291).
 • Pan, Shenle., Zhou, Wei., Piramuthu, Selwyn., Giannikas, Vaggelis., and Chen, Chao., (2021). "Smart city for sustainable urban freight logistics." International Journal of Production Research,Volume 59, 2021 - Issue 7
 • Rinaldi, Alessandra., Caon, Maurizio., Abou Khaled, Omar., and Mugellini, Elena. (2018). "Designing urban smart furniture for facilitating migrants’ integration: the co-design workshop as approach for supporting inclusive design."In Congress of the International Ergonomics Association,Springer, Cham. (pp. 461-470).
 • Sadeghi Naeini, Hassan., (2020). "Ergonomics on the Context of Sustainability: A New Approach on Quality of Life."IranUniversity of Science & Technology,IJAUP, 30(2), 260-271.
 • Sánchez-Corcuera, Ruben., Nuñez-Marcos, Adria´n., Sesma-Solance, Jesus., Bilbao-Jayo, Aritz., Mulero, Rube´n., Zulaika, Unai., and Almeida, Aitor., (2019). "Smart cities survey: Technologies, application domains and challenges for the cities of the future."International Journal of Distributed Sensor Networks, 15(6), 1550147719853984.
 • Stübinger, Johannes., and Schneider, Lucas., (2020). "Understanding Smart City—A Data-Driven Literature Review."Sustainability, 12(20), 8460.
 • Savio, Lorenzo., Cocina, Grazia., Gariano, Roberta., Giampetruzzi, Federico., Pagani, Roberto., Pedrazzo, Marco Maria., &Pennacchio, Roberto. (2017). "Smart street furniture: innovation in the concept design process."In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics(pp. 163-175). Springer, Cham.
 • Sharifi, Ayyoob., (2019). "A critical review of selected smart city assessment tools and indicator sets."Journal of cleaner production233, 1269-1283.
 • Torkayesh, Ali Ebadi., Ecer, Fatih., Pamucar, Dragan., and Karamaşa, Çaglar. (2021). "Comparative assessment of social sustainability performance: Integrated data-driven weighting system and CoCoSo model." Sustainable Cities and Society,71, 102975.
 • Yin, ChuanTao., Xiong, Zhang., Chen, Hui., Wang, JingYuan., Cooper, Daven., and David, Bertrand., (2015). "A literature survey on smart cities."Science China Information Sciences,58(10), 1-18.

 

Sites:

https://www.slideshare.net/SmartDublin/all-ireland-smart-cities-network-conference-sept-2017-jamie-cudden-20-use-cases-in-15-minutes

https://www.allurban.co.uk/portfolio-items/steora-urban/

https://inhabitat.com/solar-powered-smart-palms-in-dubai-offer-beach-goers-wifi-and-charging-stations/

https://www.meetpat.com.au/news/willoughby-city-council-smart-city-smart-water/

http://english.sina.com/china/e/2016-09-02/detail-ifxvqcts9271272.shtml

https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/bigbellys-talking-trash-cans/