بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استاد علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

4 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

10.22054/urdp.2021.58213.1282

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی برای ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در کلان‌شهر اهواز انجام‌شده است. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی به روش داده بنیاد است. جامعۀ آماری شامل استادان دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناسان و مدیران شهرداری کلان‌شهر اهواز بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 23 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام‌گرفته، تعداد 834 کدباز استخراج و از تلفیق آن‌ها تعداد 38 مقوله احصاء گردید و طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگوی ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در شش مقولۀ اصلی ایجاد شهر یادگیرنده (شرایط علی، پدیدۀ محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای) ارائه‌شده است. این الگوی طراحی‌شده می‌تواند به‌عنوان یک الگوی راهبردی و یا عملیاتی در شهرداری کلان‌شهر اهواز مورداستفاده قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، پیامدهای ایجاد شهر یادگیرنده درنتیجه تعامل دانشگاه و شهرداری، رشد و بلوغ اجتماعی و یادگیری شهروندان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی در شهر، توسعه انجمن‌ها و شبکه‌های علمی_فرهنگی، تصمیم‌گیری‌های علمی و مطلوب‌تر در سطح شهر، افزایش تعاملات دانشگاه و شهرداری، افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان، شهرداری، دانشگاه و سایر دستگاه‌های اجرایی برای توسعه یادگیری، تعالی فضا و منظر شهری و توسعه فضای یادگیری، ایجاد ضمانت ارائه پیوست آموزش شهروندی برای همه پروژه‌های شهر یادگیرنده، افزایش تعاملات شهرداری در سطح ملی و بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the interactive role of university and municipality in creating and developing a learning city

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ghasemi 1
  • Abdollah Parsa 2
  • Yadollah Mehralizadeh 3
  • Sakineh Shahi 4
1 Educational degree, department, faculty, branch, university, city, country
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology , Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology , Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology , Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study aimed at designing a model for developing a learning city with a focus on the university role in metropolis city of Ahvaz. The research is based on the Grounded theory. The statistical population included faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz and Ahvaz municipality managers. Snowball sampling was purposeful and continued until the researcher reached a saturated decision after interviewing 23 samples. After analyzing the the interviews’ data, 834 open codes extracted, 38 categories developed and following the three steps of open, axial and selective coding, the learning city model was presented. The model focuses on the university with six main categories: Causal conditions, pivotal phenomena, contextual conditions, interventional conditions, strategies, and consequences. The designed model could be used as a strategic or operational model in municipality of Ahvaz city. Based on the data The consequences and implications of a collaboration between the city and university are as follows: social development and maturating of the citizens, developing of social urban activities, increasing of cultural and scientific associations, improving urban decisions, upgrading of university and municipality cooperation, increasing public awareness and responsibility of the citizens and officials regarding the education, teaching, innovation in urban landscapes and landscape and the obligation of preparing tutorials for any projects in the learning city and improving the municipality collaboration in national and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning city
  • university
  • municipality
  • Ahvaz
  • .Grounded Theory