تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک مقیاس در کلانشهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

10.22054/urdp.2021.60595.1324

چکیده

مساحت مسکن از جنبه‌های مؤثر بر انتخاب آن توسط افراد برای سکونت است. اهمیت این امر در واحدهای کوچک مقیاس اخیراً در کلانشهر تهران به دلیل رشد این واحدها بیشتر می‌باشد. شاخص‌هایی که سبب گسترش مسکن‌های کوچک گردیده است در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی است که بسته به هرشهری نسبی می‌باشند. این پژوهش سعی در شناسایی و اولویت‌بندیِ میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه ‌سازِ رشد مسکن کوچک مقیاس برای سکونت در کلانشهرها می‌گردد. همچنین پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی در استخراج شاخص‌ها و گردآوری داده‌ها طبق نظر ساکنین در کنار روش کمی برای تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل برمبنای رویکردِ آمیخته صورت می‌پذیرد. براین اساس سؤال تحقیق عبارت است از: شاخص‌هایی که سبب رشد توجه به مسکن کوچک مقیاس گردیده است، کدامند؟ میزان اثرگذاری و اولویت‌بندی این شاخص‌ها براساس دیدگاه ساکنین خانه‌های کوچک مقیاسِ موجود در محدوده نوابِ شهرِ تهران چگونه است؟ برای رسیدن به هدف مقاله، از میان مناطق 22گانه، محدوده نواب حدفاصل منطقه 10 و 11 تهران براساس معیارهایی مانند فراوانی مسکن کوچک، دسترسی به شبکه حمل‌و‌نقل مترو و اتوبوس شهری، مراکز خدماتی، یکسانی نسبی معماری و شهرسازی محدوده، انتخاب گردید. نتایج نشان می‌دهد که 23 مولفه مستخرج از ادبیات موضوع در حوزه‌های مختلف هستند که هفت مورد دارای بیشترین تأثیربوده و عبارتند از: مقرون بصرفه بودن، تعادل‌بخشی در عرضه و تقاضای مسکن، نزدیکی به مرکز شهر، اولویت‌دهی به کیفیت فضای داخلی، افزایش تنوع مسکن و خانه‌دار شدن طیف بیشتری، انتخابی اختیاری در مقابل اجباری و امکان پس‌انداز بیشتر. در نهایت، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effect of Main Indicators on the Increasing of Demand for Small-Scale Housing in Metropolises: A Survey of Residents' Perspectives in the Nawab Area of Tehran

نویسندگان [English]

  • Yaser Rahmaniani 1
  • Asghar mohammadmoradi 2
  • Homeira Asgari 3
1 Ph.D. Student in Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Graduated from Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The housing area is one of the aspects affecting the choice of housing by individuals. The importance of this in small-scale units has recently increased in the metropolis of Tehran due to the growth of these units. This study tries to identify and prioritize the effectiveness of small-scale housing growth indicators in metropolitans. Also, the research is carried out by using a qualitative method in extracting indicators and collecting data according to the residents, along with a quantitative method to determine the effectiveness of independent variables based on a mixed approach. Accordingly, the research question is: What are the indicators that have led to the growth of attention to small-scale housing? What is the effectiveness and prioritization of these indicators based on the views of the residents of small-scale houses in the Nawab area of ​​Tehran? To achieve the purpose of this article, from among 22 districts, Navab Hadfasl area of ​​10th and 11th districts of Tehran based on criteria such as the frequency of small housing, access to subway and city bus transportation network, service centers, relative uniformity of architecture and urban planning, selection Took. The results show that there are 23 components extracted and seven of which have the most impact and are: cost-effectiveness, balancing the supply and demand of housing, proximity to the city center, prioritizing The quality of the interior, increasing the variety of housing and housing a wider range, optional versus forced-choice and the possibility of more savings. Finally, some solutions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downsizing
  • Small scale housing
  • Tehran Metropolis
  • Nawab area