سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادبرنامه ریزی روستایی و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/urdp.2021.55894.1256

چکیده

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-HABITAT)، رویکرد جدیدی، در تصحیح نظریه برنامه ریزی شهری پایدار پیشنهاد می کند؛ هدف این رویکرد برای کمک به ایجاد یک رابطه پایدار بین ساکنان و فضای شهری و افزایش ارزش زمین شهری می باشد. رویکرد مذکور بر 5 اصل استوار است که از 3 ویژگی کلیدی شهرها و محلات پایدار؛ فشردگی، یکپارچگی و اتصال حمایت می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت مفهوم پایداری، خصوصا در مقیاس محلی، به مقایسه تطبییقی سنجش میزان پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده، با استفاده از شاخص های معرفی شده در برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد با مطالعه موردی محلات سجاد و نوغان شهر مشهد می پردازد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نظر روش کمی و کیفی است. در جمع آوری داده ها از شیوه های مختلف مصاحبه، مشاهده و نیز برداشت میدانی استفاده شده است. داده ها نیز بر اساس تحلیل شاخص های کمی معرفی شده و نیز نقشه های توصیفی- تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد بر اساس شاخص های پایداری ( فضای مناسب برای خیابان، تراکم بالا، کاربری مختلط، اختلاط اجتماعی، محدود کردن استفاده تخصصی از زمین و دسترسی)، محله جدید سجاد بر اساس شاخص های فضای مناسب برای خیابان و یک شبکه خیابانی کارآمد، اختلاط اجتماعی و نیز دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب تری در مقایسه با محله قدیم نوغان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Sustainability Level of Organic and Planned Neighborhoods Using UN-HABITAT Indicators (Case Study: Noghan and Sajjad Neighborhoods of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jomehpour 1
  • Elham Rohani Choulaee 2
1 Professor of Allameh Tabatabai University
2 Master of Urban Planning
چکیده [English]

The United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) proposes a new approach to correcting the theory of sustainable urban planning; The purpose of this approach is to help create a lasting relationship between residents and urban space and increase the value of urban land. This approach is based on 5 principles, which are 3 key features of cities and sustainable neighborhoods; Supports compactness, integrity and connectivity. This study due to the importance of the concept of sustainability, especially at the local scale, pays a comparative comparison of measuring the sustainability of organic and planned neighborhoods by using the indicators introduced in the United Nations Human Settlements Programme with a case study of Sajad and Noghan neighborhoods in Mashhad. This research is a type of applied research, in terms of descriptive-analytical nature and in terms of quantitative and qualitative methods. In data collection, various methods of interview, observation and field survey have been used. The data have been introduced based on the analysis of quantitative indicators and descriptive-analytical maps. Findings show that based on sustainability indicators (suitable space for street, high density, mixed use, social mixing, limiting specialized land use and access), new neighborhood of Sajad based on indicators of suitable space for street and a street network Efficient, social mixing and access to services are in a better position compared to the old neighborhood of Noghan

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable neighborhood
  • old neighborhood of Noghan
  • new neighborhood of Sajad