نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کارمند منطقه شش شهرداری تهران) دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

10.22054/urdp.2021.60081.1313

چکیده

افزایش تقاضا برای انرژی و تأکید بر پایداری محیط زیست، باعث ایجاد انقلابی در زیرساخت های انرژی موجود در محیط ساخته است. به موازات آن، سیستم های انرژی توزیع شده بیشتری، به سرعت در حال ظهور هستند. این تغییرات به طور حتم بر طراحی، بهره برداری و مدیریت ساختمان ها تأثیر می گذارد.. در این مقاله با هدف ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار در محله یوسف آباد منطقه شش تهران انجام می شود. نوع تحقیق کاربردی و روش مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و داده های تفضیلی منطقه شش تهران بوده و تجزیه و تحلیل داده با استفاده از مدل لید صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محله یوسف آباد، در مجموع امتیاز محدوده مورد مطالعه از 35 امتیاز ممکن حدود 75/20 امتیاز را بدست آورده است که نشان دهنده وضعیت حدوداً مورد تایید - نیمی از امتیازها کسب شده- قرار دارد و با تغییرات دیگر در محدوده، کارایی انرژی با توجه به مدل لید بیشتر می‌شود. از این رو ضروری است اقدامات مرتبط با انرژی با هدف کاهش مصرف آن و دستیابی به کارایی انرژی صورت پذیرد و با بستر فرهنگی خود سبب رونق اجتماعی-اقتصادی محیط زیست شهروندان شده و همزمان با ارتقا کیفیت محیط به حفظ منابع طبیعی نیز توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy efficiency at neighborhood scale using lead model for sustainable development (Case study: Yousefabad neighborhood, District 6, Tehran)

نویسندگان [English]

  • azam molaei 1
  • saeed kamyabi 2

1 PhD Student in Geography and Urban Planning (Employee of District 6 of Tehran Municipality) Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran)

چکیده [English]

Rising demand for energy and an emphasis on environmental sustainability have revolutionized the energy infrastructure in the environment. At the same time, more distributed energy systems are emerging rapidly. These changes will definitely affect the design, operation and management of buildings. In this article, with the aim of evaluating energy efficiency at the neighborhood scale using the lead model for sustainable development in Yousefabad neighborhood of Tehran's sixth district . The type of applied research and study method is descriptive-analytical. The method of collecting library information and detailed data is in the sixth district of Tehran and data analysis has been done using the lead model. Findings show that Yousefabad neighborhood, in total, the score of the studied area out of 35 possible points has obtained about 20.75 points, which indicates that the situation is approximately approved - half of the points obtained - and with other changes. In the range, energy efficiency increases according to the lead model. Therefore, it is necessary to take measures related to energy with the aim of reducing its consumption and achieving energy efficiency, and with its cultural context, cause the socio-economic prosperity of the citizens' environment and at the same time improve the quality of the environment to conserve natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • ‌neighborhood
  • ‌lead‌model
  • Sustainable Development
  • Yousefabad