نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل‌های ارزیابی آسایش حرارتی برای تعیین شرایط حرارتی قابل‌قبول محیط همچون محدوده دما، رطوبت و جریان هوا بکار می‌روند. میزان سوخت‌وساز بدن و پوشش افراد، عوامل مختلف محیطی همچون دما و رطوبت و عوامل روانشناختی بر ارزیابی آسایش حرارتی تأثیر می‌گذارند. اغلب دشواری اندازه‌گیری عوامل روانشناختی باعث نادیده گرفتن اثر آنها می‌شود. بر اساس نظریه‌های مختلف همچون نظریه رنگ- حرارت این عوامل بر ادراک آسایش حرارتی اثر محسوس می‌گذارند. نظریه رنگ- حرارت تأثیر نور و رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک ذهنی از دما را مشخص می‌کند. در این تحقیق تأثیر این عوامل بر ادراک افراد از دما، رطوبت و جریان هوا بررسی شده است. در این راستا از مدل نظرسنجی احساس حقیقی و از پرسشنامه استفاده شده است. 75 فروشنده از واحدهای تجاری منطقه 2 تهران برای تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب شده‌اند. برای کنترل عوامل مؤثر دیگر و اعتبارسنجی تحقیق از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شده است. میزان سوخت و ساز بدن و ارزش عایق لباس پاسخ‌دهندگان 2/1 مت و 7/0 کلو در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که در فصل زمستان، میزان رضایت از وضعیت حرارتی، رطوبتی و جریان هوای داخلی در فضا‌های گرم بیشتر است. همچنین در فصل تابستان در فضا‌های سرد ادراک آسایش حرارتی مخصوصاً از لحاظ رطوبتی و جریان هوا بهتر است. علاوه بر این احساس ناراحتی از شرایط حرارتی بیشتر در سر، گردن و قفسه سینه بوده است. بنابراین فضا-های گرم از لحاظ نور، رنگ و بافت مصالح برای زمستان و فضا‌های سرد برای تابستان مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of psychological factors (color and light) on the human perception of thermal comfort (Case study: Commercial buildings in district 2 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazemi 1
  • Aliyeh Kazemi 2

1 PhD of Architecture , Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Industrial Management,, University of Tehran, Tehran, Iran,

چکیده [English]

The thermal comfort analysis models specify the acceptable thermal condition such as temperature, humidity and air movement. Personal, measurable environmental and psychological factors affect thermal comfort. Psychological factors are often overlooked because they are difficult to quantify. These factors based on different hypothesizes such as the hue-heat hypothesis affect the human perception of thermal comfort. The hue-heat hypothesis indicates the relationship between warm and cool colors and subjective evaluation of thermal comfort. This paper used questionnaire (Actual Sensation Vote) to examine the associations between these factors and thermal sensation, humidity sensation, and draught sensation. Totally 65 volunteers of commercial buildings in district 2 of Tehran answered the questionnaires. Cronbach’s α is calculated and shows the consistency reliability of the questionnaires. The estimated values for clothing level and the metabolic rate are respectively 0.7 clo and 1.2 met. Results indicate that in winter, thermal sensation votes increase in hot spaces (warm color, low lighting color temperature and soft material) compared to two other spaces. Likewise, in summer, thermal sensation votes decrease in cold spaces (cool color, high lighting color temperature and hard material) compared to two other spaces. In addition, results clarify that discomfort sensation in head, neck, and chest is more than other parts of our bodies. Therefore, regarding to thermal comfort, hot spaces are better in winter and cold spaces are better in summer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Comfort
  • Actual Sensation Vote (ASV)
  • psychological factors
  • Cronbach’s Alpha Test