مدیریت یکپارچه‎ ی حوزه‎ ی‏ مادرشهری با تاکید بر حکمروایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری شهرسازی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده.

2 استاد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، ، تهران، ایران.

3 دانشیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ، خراسان رضوی، ایران.

4 دانشیارشهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف دستیابی به الگوی مناسب مدیریت یکپارچه‎ی حوزه‎ی مادرشهری مشهد با درنظر گرفتن جایگاه تمامی کنشگران انجام شده است. روش تحقیقی مقاله از نوع از روش کیفی تحلیل محتوای مضمون بوده و از مصاحبه‎ی نیمه‎ساختاریافته استفاده شده است. جامعه‎ی آماری خبرگان و متخصصین حوزه‎ی مدیریت شهری درنظرگرفته شده‎اند. نمونه‎گیری از ترکیب دو روش معیاری و گلوله برفی ‎استفاده شده است. روش تحلیل داده‎های مصاحبه نیز به صورت تفسیری بوده و از نرم افزارAtlas-ti.7 استفاده شده است. یافته‎ها حاکی از آن است که حوزه‌ی مادرشهری مشهد متشکل از چهار شهرستان مشهد، چناران، فریمان و بینالود است که به صورت مجزا مدیریت می‎شوند. بازیگران ساختار مدیریت در سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی شناسایی شدند. پیشنهاد می‎شود یک نهاد یکپارچه‎ی مدیریت مادرشهری شکل گیرد که بر کل حوزه تسلط دارد. این نهاد متشکل از شورای مادرشهر است که وظیفه‎ی قانون‎گذاری و تهیه طرح را بر عهده دارد. اعضای شورا ترکیبی از نمایندگان تمام کنشگران می‎باشد که با قانون گذاری و انتخاب مدیر در مدیریت حوزه دخیل می‎شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated management of Metropolitan constituency with emphasis on governance

نویسندگان [English]

  • setareh tazehdel 1
  • Ismaeil Shieh 2
  • seyed moslem seyedalhosseini 3
  • Kiomars Habibi 4
1 PhD Candidate of Urban Planning, Islamic Azad University, UAE Branch, , Dubai, UAE.
2 Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, ,Mashhad Branch, Khorasan Razavi, Iran.
4 Associate Professor of Urban Planning, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

This article has been done with the aim of achieving an appropriate model of integrated management in the metropolitan area of ​​Mashhad, taking into account the position of all actors. The research method of the article is a qualitative method of content content analysis and semi-structured interview has been used. The statistical community is considered experts and specialists in the field of urban management. Sampling used a combination of two standard methods and snowball. The method of analyzing the interview data was also interpretive and Atlas-ti.7 software was used. Findings indicate that the metropolitan area of ​​Mashhad consists of four cities of Mashhad, Chenaran, Fariman and Binalood, which are managed separately. The actors of the management structure were identified in three sections: public, public and private. It is proposed to form an integrated institution of mother city management that dominates the whole area. This body consists of the mother city council, which is responsible for legislating and preparing the plan. Council members are a combination of representatives of all actors who are involved in the management of the constituency through legislation and the election of a director.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Governance
  • Mashhad metropolitan area
  • Integrated Management
  • neo-regionalism