الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران)

زهرا ثروتی؛ غلامرضا لطیفی؛ علی سلطانی؛ هانیه صنایعیان

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62607.1367

چکیده
  روند توسعه طی 50 سال گذشته دارای اثرات مثبت و منفی زیادی روی جوامع شهری سراسر جهان داشته است. یکی از نگرانی‌های قابل‌توجه افزایش مداوم درجه حرارت شهری تحت عنوان جزیره حرارتی شهری می‌باشد. جزیره حرارتی همانند چتری از هوا می‌باشد که اغلب روی مناطق ساخت‌وساز شده شهر قرار داشته و دمای درون آن گرم‌تر از هوای اطرافش می‌باشد. در دهه‌های ...  بیشتر

تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی

ستاره تازه دل؛ اسماعیل شیعه؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ کیومرث حبیبی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61750.1354

چکیده
  این مقاله با هدف دستیابی به الگوی مناسب مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری مشهد با در نظر گرفتن جایگاه تمامی کنشگران انجام‌شده است. روش تحقیقی مقاله از نوع از روش کیفی تحلیل محتوای مضمون بوده و از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته استفاده‌شده است. جامعۀ آماری خبرگان و متخصصین حوزۀ مدیریت شهری درنظرگرفته شده‌اند. نمونه‌گیری از ترکیب دو روش معیاری ...  بیشتر

ارزیابی توزیع فضایی شاخص‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان

کرامت اله زیاری؛ احمد حاتمی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 49-82

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62417.1362

چکیده
  این پژوهش به بررسی وضعیت ابعاد شاخص‌هایی خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر روش‌های کتابخانه‌ای و اسنادی است. به‌طورکلی این پژوهش بر اساس دو هدف اصلی بنیان نهاده شده است هدف اول پژوهش استخراج عوامل و شاخص‌های اثرگذار و کلیدی در خلاقیت شهرهای استان هرمزگان و هدف دوم دستیابی ...  بیشتر

بررسی اصول مؤثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان به شیوه محدوده محور در شهر ایلام

حسین باقری؛ اسماعیل ضرغامی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.54836.1242

چکیده
  با کاهش فعالیت خارج از خانه کودکان در شهرهای امروزی، کشف رابطه عامل‌های محیطی با تحرک مستقل کودکان مدنظر است. مطالعات کیفی این حوزه با اتکا به تعاریف، مدل‌ها و نظریات غیر اثباتی سعی در ارائه اصول هنجاری دارند. این در حالی است که در پژوهش‌های محدوده- محور با اتکا به مشاهدات رفتاری و داده‌های محیطی قابل‌اندازه‌گیری، کشف اصول مؤثر ...  بیشتر

سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران

سیدزین العابدین حسینی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 109-150

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61634.1350

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران دری یک دوره پنج ‌ساله 1390 الی 1395 انجام پذیرفته است (مطالعه‌ای که از زمان شکل‌گیری این منطقه نوپا و درحال‌توسعه شهر تهران دریک دوره زمانی مشخص انجام نپذیرفته است)، بدین منظور بر اساس نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و نیز پژوهش‌های موردی در چارچوب هدف مذکور؛ علاوه ...  بیشتر

تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان)

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد؛ محمدتقی حیدری

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59442.1301

چکیده
  بافت‌های کهن و قدیمی شهرها قلب تپنده شهرها در دورهای مختلف تاریخی بوده‌اند، اما امروزه با مشکلات و موانعی ساختاری و عملکردی خاصی تحت عنوان فرسودگی و ناکارآمدی مواجه هستند که رفع آنها برای پویایی بافت‌ها و پایداری هرچه بیشتر شهرها ضروری می‌باشد. در این چارچوب تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های ...  بیشتر