نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

2 استادیارمدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

بهره‌گیری از قابلیت‌های بی شمار فناوری در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدهای شگرفی به همراه دارد و توسعۀ آن در قالب خدمات هوشمند شهرداری ها، نیازمند مدیریت عملکرد درست منابع انسانی است. با توجه به ورود به عرصه انقلاب چهارم و توسعه پارادایم جدید به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال ، حوزه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی، از جمله مدیریت عملکرد منابع انسانی، می‌بایست بر اساس این نوع رویکرد بازنگری و به روز شوند. بنابراین، این پژوهش با هدف تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال به انجام رسید.
با توجه به پیش فرض فلسفی فرااثبات گرا ، روش تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی است چرا که هدف آن توسعه یک دانش کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی است .
کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شهرداری تهران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 210 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 16 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال شامل پنج بعد و شانزده مؤلفه شد و روابط فرضی الگو در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the human resource performance management model with the digital age approach

نویسندگان [English]

  • Yasaman Nazimi 1
  • Kaveh Teymournejad 2
  • Karamollah Daneshfard 3

1 PhD Candidate of Governmental Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Governmental Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Governmental Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran, Iran

چکیده [English]

Utilizing the numerous capabilities of technology in the field of urban management also has dramatic consequences, and its development in the form of intelligent municipal services requires the proper management of human resources. With the advent of the Fourth Revolution and the development of a new paradigm called digital human resource management, various areas of the human resource management process, including human resource performance management, need to be reviewed and updated based on this approach. Therefore, this study was conducted to explain the pattern of human resource performance management in Tehran Municipality according to the requirements of the digital city.
According to the post-positivist philosophical premise, the present research method is applied in terms of purpose because its purpose is to develop an applied knowledge in the field of human resource management.
All senior, middle and operational managers of Tehran Municipality were considered as the community and among them, 210 people were selected as a statistical sample based on simple random sampling method. A closed and researcher-made questionnaire consisting of 16 items was used as the main tool for data collection. SPSS and LISREL software were used for descriptive and inferential analysis. Finally, the research results led to the explanation of the human resource performance management model in Tehran Municipality according to the requirements of the digital city, including five dimensions and sixteen components, and the hypothetical relationships of the model in a large community were tested and confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Performance Management
  • Digital Age
  • Tehran municipality