1. تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب

معصومه شفیعی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.64648.1391

چکیده
  پژوهش حاضر، با إتخاذِ زاویۀ دیدِ دیرینه‌شناسیِ سیاست، به کاوش در فضای گفتمانی‌ای پرداخته است که منجر به پدیداریِ ابژۀ سیاست‌های مسکن پس از انقلاب به مثابه تنها ابژۀ ممکن و مطلوب گردیده است، تا از این طریق به درک درستی از قواعدی که بر اجزای پراکندۀ گفتمانِ به پیش برندۀ سیاستگذاری مسکن در ایران پس از انقلاب حاکم است، نائل گردد. بدین ...  بیشتر

2. شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه های فقر (مورد مطالعه: گرگان)

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ مونا غلامی؛ بهناز محمدیاری

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.62006.1359

چکیده
  فقر یکی از مهمترین چالش های شهرنشینی امروز است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌های فقر در شهر گرگان به نگارش در آمده است. داده­های خام از بلوک‌های آماری سال های 1390 و 1395 استخراج شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی، برای سنجش فقر از روش تحلیل عاملی و برای تحلیل فضایی از روش خود همبستگی فضایی موران استفاده شد. طبق ...  بیشتر

3. تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران

ونداد بنائی کشتان؛ حسن احمدی؛ حسین ذبیحی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.63842.1381

چکیده
  ﺷﻬﺮ را می‌توان ﻣﺘﻦ نگاشته‌ای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ همیشگی ﻗﺮار دارد. زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی‌ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می‌باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور جمع‌آوری ...  بیشتر

4. پژوهشی بر حس سرزندگى ساکنان در مجتمع‌های مسکونی و نقش طبیعت بر آن (مورد مطالعه: مجتمع‌های مسکونی اکباتان تهران، پردیسان قم، زیتون اصفهان و مهرگان قزوین)

محمد بهزادپور

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.60316.1318

چکیده
  در چند دهه اخیر به دلیل مهاجرت‌های بی‌رویه از نواحی روستایی و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و انبوه‌سازی مسکن در کشور، توجه به افزایش سرزندگی ساکنان از طریق ایجاد فضاهای طبیعی در شهرها، رنگ باخته است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی جایگاه طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی است. پژوهش به لحاظ هدف شناختی، روش انجام آن توصیفی ...  بیشتر

5. تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی

کسری کتاب اللهی؛ اصغر مولایی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.60412.1319

چکیده
  انباشت سرمایه در جوامع سرمایه‌داری معاصر، از طریق شهری شدن اتفاق می‌افتد و حرکت‌ طرح‌های توسعة شهری نیز به سمت تولید ثروت گرایش یافته و بخش‌های مهمی از شهرها با نیّات و شهوات سرمایه‌داری، جهت طرح‌های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار گیرد. در خلال این طرح‌ها، بسیاری از مردم متضرر می‌شوند پیامدهای های تملک اراضی در بسیاری از طرح‌های ...  بیشتر

6. تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال

یاسمن نزیمی؛ کاوه تیمورنژاد؛ کرم اله دانش فرد

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.61652.1351

چکیده
  بهره‌گیری از قابلیت‌های بی شمار فناوری در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدهای شگرفی به همراه دارد و توسعۀ آن در قالب خدمات هوشمند شهرداری ها، نیازمند مدیریت عملکرد درست منابع انسانی است. با توجه به ورود به عرصه انقلاب چهارم و توسعه پارادایم جدید به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال ، حوزه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی، از جمله ...  بیشتر