نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

ﺷﻬﺮ را می‌توان ﻣﺘﻦ نگاشته‌ای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ همیشگی ﻗﺮار دارد. زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی‌ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می‌باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، 37 مشاور املاک از مناطق 22 گانه تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس برای مصاحبه انتخاب شدند. از آنان خواسته شد تا اصطلاحات عامیانه زبان که در مقوله معاملات مسکن و معرفی محلات کاربرد فراوان دارند را بیان کنند. همچنین با مراجعه به آگهی‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی دیوار و شیپور و نیز صفحات مشاوران املاک در اپلیکیشن اینستاگرام، اصطلاحات مشابه، استخراج شدند. در ادامه، فرآیند کدگذاری و مقوله‌بندی این اصطلاحات انجام شد، به این صورت که همه اصطلاحاتی که دارای درون‌مایه معنایی مشترک بودند در یک مقوله قرار گرفتند. بر این اساس، 8 مقوله تأثیرگذار بر ارزش‌گذاری مسکن و محله مبتنی بر اصطلاحات عامیانه زبان به دست آمد که به ترتیب درصد تکرار عبارت‌اند از: 1- ویژگی‌های جغرافیایی زمین ساختمان در محله و شهر؛ 2- ویژگی‌های حقوقی؛ 3- امکانات رفاهی ساختمان؛ 4- ویژگی‌های طبیعی، اقلیمی و شرایط محیطی ساختمان؛ 5- ویژگی‌های مصالح و عمر بنا؛ 6- ویژگی‌های عامیانه؛ 7- امکانات خدماتی ساختمان؛ و 8- ویژگی‌های مهندسی ساختمان. ازنظر ارزش‌گذاری مسکن و محله در متن شهر، 5 مقوله تحریف‌شده، نادرست یا بیش از ارزش ذاتی هستند و فقط 3 مقوله دارای ارزش‌گذاری هم‌تراز ارزش ذاتی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of City Text Based on the Use of Slang Phrases in the Residential and Neighborhood Valuation: Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

  • Vandad Banaei Keshtan 1
  • Hasan Ahmadi 2
  • Hossein Zabihi 3

1 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, , Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Urban Planning, University of Guilan, Rasht, Iran.

3 Associate Professor, of Urban Planning, , Islamic Azad University, Science and Research BranchTehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to use linguistic concepts and slang phrases in analyzing the content of the city text. The method used in this research is qualitative content analysis with an inductive approach. For data collection, 37 real estate consultants from 22 districts of Tehran were selected for interviews by the accessible sampling method. They were asked to express slang phrases that are widely used in the field of residential transactions and the introduction of neighborhoods. Also, by referring to the real estate advertisements on the online platforms including Divar and Sheypoor, as well as the real estate consultants’ pages on the Instagram App, similar phrases were extracted. Next, the process of coding and categorizing these phrases was done in such a way that all phrases that had a common semantic theme were placed in the same category. Accordingly, 8 categories affecting the valuation of housing and neighborhoods based on slang phrases in terms of percentage of repetition were obtained, respectively, which are: 1- geographical features of the building land in the neighborhood and the city; 2- legal features; 3- building welfare facilities; 4- natural, climatic features and environmental conditions of the building; 5- properties of materials and life of the building; 6- slang features; 7- building service facilities; and 8- building engineering features. In terms of residential and neighborhood valuation in the context of the city, 5 categories are distorted, incorrect, or more than intrinsic value, and only 3 categories have parity equal to intrinsic value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • City Text
  • Residential and Neighborhood Valuation
  • Slang Phrases