نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

چکیده

در چند دهه اخیر به دلیل مهاجرت‌های بی‌رویه از نواحی روستایی و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و انبوه‌سازی مسکن در کشور، توجه به افزایش سرزندگی ساکنان از طریق ایجاد فضاهای طبیعی در شهرها، رنگ باخته است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی جایگاه طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی است. پژوهش به لحاظ هدف شناختی، روش انجام آن توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش نیز تلفیقی از روش کیفی و کمی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه و مشاهدات میدانی نگارنده از محل؛ و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، استفاده از مدل ANP است. پس از شاخص ‌سازی و بر اساس نتایج، سرزندگی در دو مجتمع مسکونی زیتون و اکباتان وضعیت بسیار بهتری نسبت به دو مجتمع مسکونی پردیسان و مهرگان دارد. امتیاز نهایی سرزندگی در زیتون (0.576)، اکباتان (0.0.523)، در پردیسان (0.327) و در مهرگان (0.321) به دست آمد. در ارتباط با امتیازات مؤلفه‌ها نیز، در مؤلفه کالبدی بهترین وضعیت در دو مجتمع اکباتان و زیتون با امتیاز (0.071) دیده می‌شود. در مؤلفه ادراکی نیز دو مجتمع اکباتان و زیتون با امتیاز (0.072) بهترین وضعیت را داشته‌اند. در مؤلفه اجتماعی بیش‌ترین امتیاز کسب شده مربوط به مجتمع زیتون با مقدار (0.237) بوده است و در مؤلفه‌های بصری و عملکردی نیز اکباتان به ترتیب با امتیازات (0.131) و (0.075) مناسب‌ترین وضعیت را داشته است. در نهایت در مؤلفه زمانی نیز دو مجتمع اکباتان و زیتون هر دو با امتیاز (0.012) بهترین وضعیت را داشته‌اند که نشان دهنده تأثیرات مثبت طبیعت و فضاهای سبز شهری بر سرزندگی ساکنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the sense of vitality of residents in residential complexes and the role of nature on it (Case study: Ekbatan residential complexes in Tehran, Pardisan Qom, Zaytoun Isfahan and Mehregan Qazvin)

نویسنده [English]

  • mohammad behzadpour

Assistant Professor of Islamic Azad University, Hashtgerd Branch

چکیده [English]

In recent decades, due to involuntary migration from rural areas and small towns to large cities and mass housing in the country, attention to increasing the vitality of residents by creating natural spaces in cities has faded. In terms of purpose, the research method is descriptive-analytical and the research method is a combination of qualitative and quantitative methods. Data collection tool: Questionnaire and field observations of the author; And the method of data analysis is using the ANP model. After indexation and based on the results, vitality in the two residential complexes of Zaytoun and Ekbatan is in a much better condition than the two residential complexes of Pardisan and Mehregan. The final vitality score was obtained in Zaytoun (0.576), Ekbatan (0.0.523), Pardisan (0.327) and Mehregan (0.321). Regarding the scores of the components, in the physical component, the best situation can be seen in the two complexes of Ekbatan and Zaytoun with a score (0.071). In the perceptual component, Ekbatan and Zaytoun complexes had the best situation with a score of (0.072). In the social component, the highest score was related to the Olive Complex with a value of (0.237) and in the visual and functional components, Ekbatan had the most suitable situation with scores (0.131) and (0.075), respectively. Finally, in the time component, the two complexes of Ekbatan and Zaytoun both had the best situation with the same score (0.012), which shows the positive effects of nature and urban green spaces on the vitality of residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • Vitality
  • neighborhood relations
  • residential complexes. Social interactions