نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استاد معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

فرهنگ اسلامی، ازجمله مسائل اساسی انسان است که انتظار می­ رود جامعیت قرآن­ کریم و روایات صحیحه، پاسخ مناسبی به آن داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جنبه­ های تأثیرات فرهنگ اسلامی در روابط اجتماعی ساکنین محلة سرتپوله و بررسی تأثیر عناصر کالبدی با عملکردهای مختلف به‌ویژه ابنیه مذهبی در نوع معاشرت ساکنین می­باشد. نظر به کاسته­ شدن از اهمیت اجتماعی محلات درگذر زمان، هدف پژوهش دستیابی به الگویی جهت ارتقای کیفیات اجتماعی محلات با عناصر انسجام­بخش می­باشد. لذا از روش تحلیل مضمون­ مبنای مبانی­ نظری در حوزة انسجام اجتماعی منطبق بر قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و نهج ­البلاغه، سه مؤلفة حسن­معاشرت عام یا انسجام­ اجتماعی شامل فضیلت، کرامت و مشارکت به دست آمد. ضمن تهیة پرسشنامه منطبق بر مصادیقِ مؤلفه­ های فوق، منطبق بر فرمول کوکران تعداد 100 نفر از ساکنین و کسبة محله به‌عنوان نمونه انتخاب و نتایج حاصله نشان داد که مؤلفه‌های کرامت دارای امتیاز 3.44، فضیلت 3.36 و مشارکت 0.66 می‌باشند. بر اساس استاندارد تحلیل پرسشنامة طیف­ پنجگانة­لیکرت، مؤلفه­ های فضیلت و کرامت در بازة 2 الی 3.5 یعنی بی­اثر و مؤلفة مشارکت در محدودة مخالف بوده و نشانگر این است که ازنظر روابط اجتماعی و حسن­ مشارکت روابط ضعیف مابین همسایگان برقراراست. نهایتاً انسجام اجتماعی در وضعیت نسبتاً مناسبی بوده و پیشنهاد‌هایی ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Culture of Islamic Sects in the Social Cohesion of Historical Neighborhoods- Case Study: Sartpuleh Neighborhood of Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Kasra Ketabollahi 1
  • Ahad Nejad Ebrahimi 2

1 Ph.D Student in Islamic Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz,, , Iran

2 Professor of Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz,, Iran

چکیده [English]

Islamic culture is one of the fundamental human issues that the comprehensiveness of the Holy Quran and authentic narrations are expected to have a proper answer to it. The primary purpose of this study is to identify the aspects of the effects of Islamic culture on the social relations of the residents of the Sartapuleh neighborhood and to investigate the effect of physical elements with different functions, especially religious buildings, on the type of socialization of residents. Due to the decrease in the social importance of neighborhoods over time, this study aims to achieve a model to improve the social qualities of neighborhoods with cohesive elements. Therefore, from the content analysis method based on theoretical principles in social cohesion in accordance with the Holy Quran, the Sunnah of the Prophet (PBUH), and Nahj al-Balaghah, three components of good social cohesion or social cohesion including virtue, dignity, and participation were obtained. While preparing a questionnaire according to the examples of the above components, according to Cochran's formula, 100 residents and neighborhood businesses were selected as a sample, and the results showed that the components of dignity have a score of 3.44, virtue 3.36, and participation0.66. According to the standard analysis of the Likert Five-Scale Questionnaire, virtue and dignity are in the range of 2 to 3.5, ineffective, and the component of participation is in the opposite range. Finally, social cohesion is in relatively good condition, and suggestions are made to strengthen it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Culture
  • Social Cohesion
  • Neighborhood Identity
  • Sects
  • Sartpuleh Neighborhood of Sanandaj
 
قرآن کریم
نهج­البلاغه
ابراهیمی، کلثوم. (1391)، اخلاق معاشرت ازنظر آیات و روایات، پایان‌نامة مقطع کارشناسی ارشد، حوزة علمیة خراسان، مدرسة علمیة زهرا اطهر، مشهد.
انصاری ­ارجمند، محسن؛ حسینی، سید مصطفی و کاویان­پور، گلشن. (1395)، «سنجش سرمایة اجتماعی در محلات شهر مشهد، مطالعه موردی: محلات منطقه 3»، نشریة مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان: 7- 30.
بحری­مقدم، عباس و یوسفی­فر، شهرام. (1392)، «عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل­گیری محله­ در شهر ایرانی اسلامی و کارکردهای آن»، نشریة تاریخ و تمدن اسلامی، سال نهم، شمارة 17: 101- 116.
بهزادپور، محمد؛ کربلایی­حسینی­غیاثوند، ابوالفضل و منتظر، بهناز. (1398)، «مطالعة تطبیقی مؤلفه­های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری، مطالعة موردی شهر قدیم و جدید هشتگرد»، نشریة معماری و شهرسازی پایدار، سال هفتم، شمارة اول: 177- 196.
بهزادفر، مصطفی؛ غفاری، علی؛ وریج­کاظمی، عباس. دوستی، فاطمه. (1397)، «تولید فضاهای همگانی معاشرت­پذیردر محله؛ بافت میانی شهر تهران»، نشریة صفه: 69- 80.
تمیمی درآمدی، عبدالواحد بن محمدغرر. (1368)، الحکم و درر الکلم، قم: انتشارات دار الکتاب الإسلامی‌، چاپ اول.
جوادی آملی، عبدالله. (1386)، اسلام و محیط زیست، قم: انتشارات اِسراء، چاپ دوم.
حبیبی، سید محسن و مسائلی، صدیقه. (1378)، سرانة کاربری­های اراضی شهری، تهران: انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، چاپ اول.
حبیبی، سید محسن. (1382)، «چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله»، نشریة هنرهای زیبا، شمارة 13: 32- 39.
حرّ عاملی، محمد بن­الحسن. (1367)، تَفْصیلُ وَسائلِ الشیعَة إلی تَحْصیلِ مَسائلِ الشَّریعَة، قم: انتشارات مؤسسة آل‌البیت (ع) جلد اول.
خزایی، حسین. (1387)، «هویت و فرهنگ در عرصه فرهنگی ایران»، نشریة تاریخ و فرهنگ تمدن، شمارة 70: 25-38.
دانش­پژوه، منوچهر. (1381)، «فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان»، نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 164: 67- 78.
رسا، امید و فراهانی، محمد. (1399)، «تبیین علل تفاوت سبک زندگی اسلامی با سایر سبک­های زندگی از دیدگاه قرآن کریم»، نشریة مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 3، شمارة 1، پیاپی 5: 179- 210.
رئیسی، منان. (1399)، «تحلیلی میان­رشته­ای بر تعارضات معماری مسکن آپارتمانی با سبک زندگی اسلامی با استناد به آموزه­های نقلیِ اسلام»، نشریة پژوهش­های معماری اسلامی، سال هشتم، شمارة 28: 3- 20.
زیاری، کرامت­الله و طبیبیان، بهار. (1395)، «محلات همزیست، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار»، نشریة معماری و شهرسازی پایدار، سال چهارم، شمارة اول: 31- 42.
شاهیوندی، احمد و طالبی، افسانه. (1396)، «تحلیل عوامل هویت­بخش در محلات قدیم شهری با نشانه­های مذهبی، مطالعة موردی محلة شاهزاده ابراهیم اصفهان»، نشریة مرمت و معماری ایران، سال هفتم، شمارة سیزدهم: 1- 18.
صدیق، محمد؛ لطفی، صدیقه و قدمی، مصطفی. (1397)، مطالعة نقش عوامل محیط انسان­ساخت در فعالیت پیاده­روی افراد در محلات مسکونی، مطالعة موردی منطقه 7 کلانشهر تهران، نشریة شهر پایدار، دورة 1، شمارة 2: 65- 78.
طباطبایی، محمد حسین. (1367)، تفسیر المیزان، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، جلد 2، چاپ اول.
عبدالله­زاده، مهسا؛ ارژمند، محمود و امین­پور، احمد. (1396)، «ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله­های سنتی ایران، نمونه موردی: محلة سنگ سیاه شیراز»، نشریة آرمانشهر، شمارة 19: 35- 54.
عبداللهی، مجید؛ صرافی، مظفر و توکلی­نیا، جمیله. (1389)، «بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله­های شهری ایران»، نشریة پژوهش­های جغرافیای انسانی، شمارة 72: 83- 102.
عزیزی، محمد مهدی. (1385)، «محلة مسکونی پایدار، نمونه موردی نارمک»، نشریة هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شمارة 27: 35- 46.
غروی الخوانساری، مریم. (1396)، «از محله­ سنتی تا محله معاصر؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی در شهر امروز»، نشریه آرمانشهر، شمارة 21: 61-76.
غفاریان­بهرمان، محمد؛ پریزادی، طاهر؛ شماعی، علی؛ خطیبی­زاده، محمد­رضا و شهسوار، امین. (1395)، «تحلیل فضایی زیست­پذیری محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه 18 تهران»، نشریة پژوهش­های محیط­زیست، سال 7، شمارة: 45- 58.
فیضی، زهرا؛ امیدبخش، معصومه؛ خسروی مراد، لیلا و صابر فرزام، حمید. (1399)، «شاخص­ها و مؤلفه­های کاربردی سبک زندگی اسلامی در تبلیغات محیطی»، نشریة سبک زندگی، سال ششم، شماره 10: 29- 49.
فیضی، مجتبی. (1392)، «درآمدی بر سبک زندگی اسلامی»، نشریة معرفت، سال بیست و دوم، شمارة 185: 27- 42.
قاسمی­راد، مهین و مولایی، فاطمه. (1397)، تأثیر مثبت اندیشی در سبک زندگی اسلامی، نشریة دانش انتظامی زنجان، سال هشتم، شمارة 26: 123- 144.
قمی، عباس. (1374)، سفینه البحار، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، جلد دوم، چاپ اول.
کتاب اللهی، کسری و مولایی، اصغر. (1400)، «تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی»، فصلنامه برنامه­ریزی توسعه شهری و منطقه­ای،6(18), 131-164. doi: 10.22054/urdp.2022.60412.1319 DOI:
کلینی، محمدبن‌یعقوب. (1387)، اصول کافی، قم: انتشارات دارالحدیث، جلد 4، چاپ اول.
گل‌محمدی، احمد. (1381)، هویت ملی و جهانی شدن، تهران: نشر نی، چاپ اول.
لطفی، صدیقه؛ پریزادی، طاهر و نجاتی، ارغوان. (1397)، «تحلیل فضایی زیست­پذیری محلات شهری مطالعة موردی منطقة 10 تهران»، نشریة برنامه­ریزی منطقه­ای جغرافیا، سال هشتم، شمارة 3: 7- 22.
لطفی، صدیقه؛ کوچک­زاده، محبوبه؛ خیرخواه، زلیخا و اشنویی، امیر. (1393)، «تحلیل و اولویت‌بندی بررسی کیفیت زندگی محلات شهری، مطالعات موردی شهر جویبار»، نشریة مطالعات برنامه­ریزی سکونت­گاه­های انسانی، شمارة 29: 1- 16.
لطیفی، غلامرضا و قندریان، ایمان. (1395)، امنیت و شهر اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
لقمان، مونا؛ سعیده زرآبادی، زهرا سادات و بهزادفر، مصطفی. (1397)، «سنجش و مقایسه سرمایة اجتماعی در گونه­های متفاوت محلات شهری، نمونة موردی محلة سلطان میراحمد و فین کاشان»، نشریة پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال هفتم، شمارة 13: 61-89، DOI: 10.22084/csr.2019.14664.1384.
مجلسی (علامه)، محمد باقر. 1361، بحارالنوار الجامعه لدرر اخبار الائمّه الأطهار، بیروت: بی­نا، چاپ اول.
معروفی، حسین و دولابی، پویا. (1399)، «معاصرسازی مفهوم "محله" در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه­ریزی محله­مبنا»، نشریة معماری و شهرسازی ایران، شماره 19، دورة 11: 25- 40.
معروفی، حسین. (1397)، بازخوانی شهر ایرانی (اسلامی) «بررسی نهادهای نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب فضایی آنان در شهرهای دوران صفویه و قاجار»، نشریة معماری و شهرسازی ایران، شمارة 15، دورة 9: 33- 45.
Barton, H, (2003), Shaping Neighborhood: A Guide for Health, Sustainability and Vitality, London and New York: Spon Press, England.
 
 
 
استناد به این مقاله: کتاب اللهی، کسری.، نژاد ابراهیمی، احد. (1400). نقش فرهنگ مذاهب اسلامی در انسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محلة سرتپوله سنندج،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 6(19)، 161-191.
DOI: 10.22054/URDP.2022.65268.1401
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...