نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار شهرسازی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

با توجه به روند گرم شدن کره زمین و افزایش روزافزون میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و وابستگی افراد به خودروی شخصی، لزوم توجه بیشتر متخصصین شهری بالأخص برنامه ریزان شهری به تأثیر شاخص‌های فرم شهری و شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی بر مصرف انرژی و رفتارهای ترافیکی شهروندان، بیش‌ازپیش مشخص می‌شود. در این میان فرم شهر با شاخص‌هایی چون تراکم، اختلاط کاربری، طراحی، فاصله تا حمل‌ونقل عمومی و فاصله تا مرکز شهر یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در الگوهای سفر ساکنین است. تحقیق حاضر در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی و با 1000 حجم نمونه و به‌منظور بررسی ارتباط شاخص‌های فرم شهری و شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی و رفتار سفر خانوار بر میزان فاصله سفر خانوار و VKT[1] در سطح نواحی ترافیکی شهر قزوین انجام‌شده است. در این پژوهش از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج تحلیل بیان‌کننده این است که متغیرهای فرم شهری و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و رفتار سفر خانوار تا 23 درصد بر میزان مسافت طی شده توسط خودروی شخصی، تا 33 درصد بر میزان فاصله سفر خانوار و تا حدود 17 درصد بر فاصله سفر کاری خانوارها تاثیرگذارند. در این پژوهش فاصله تا مرکز شهر (با ضریب بتا،217/0) مهم‌ترین متغیر فرم شهری بر میزان VKT و عامل مالکیت وسیله نقلیه نیز (با ضریب بتا، 243/0) مؤثرترین متغیر اقتصادی بر میزان VKT می‌باشد.
 
[1]. Vehicle Kilometer Travel

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Urban form and Energy Consumption in Urban Settlements (Case Study: Qazvin City)

نویسندگان [English]

 • fateme ghorbani 1
 • Aliakbar Salaripour 2

1 student of master of urban planning, University of guilan

2 Professor Assistant, Department of urban planning, University of Guilan

چکیده [English]

Due to global warming, increasing greenhouse gas emissions, and people's dependence on private cars, the need for more attention from urban experts to the impact of urban form indicators and economic and social indicators on energy consumption and traffic behaviors of citizens, becomes more critical than before  Among these, the city form with indicators such as density, mixed land-use, design, distance to public transportation, and distance to the city center is one of the most important determining factors in the travel patterns of residents. The present study is applied research with 1000 sample volumes to investigate the relationship between city form indicators and socio-economic indicators as well as household travel behavior on the distance between household travel and VKT in the traffic areas of Qazvin city. In this study, statistical methods of Pearson correlation and multivariate regression have been used. The analysis results indicate that the variables of city form and socio-economic variables, and household travel behavior affect the distance traveled by private car up to 23%, the distance traveled by the family up to 33%, and the working distance of households up to 17%. In this study, the distance to the city center (with a beta coefficient of 0.217) is the most essential variable of city form affecting the amount of VKT, and the factor of vehicle ownership (with a beta coefficient of 0.243) is the most influential economic variables on the amount of VKT.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • city form
 • Travel distance
 • Vehicle Kilometer Travel
 • Qazvin city
 •  

  • امین زاده، بهناز. (1387)، مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.
  • براتی، ناصر و سردره، علی‌اکبر. (1392)، «تأثیر شاخص‌های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران»، باغ نظر، دوره 10، شماره 26: 3-12.
  • طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر قزوین. (1390)، قزوین: شرکت مهندسی آتیه ساز.

   

  • Aminzadeh, Behnaz. (2008). collection of articles on sustainable urban development. Tehran: University of Tehran, third edition. [In Persian]
  • Choi, K. (2018). "The influence of the built environment on household vehicle travel by the urban typology in Calgary, Canada." Journal of Cities, 75, 101-110.
  • Comprehensive plan of transportation and traffic of Qazvin city. (2011). Qazvin: Atieh Saz Engineering Company. [In Persian]
  • Barati, N., Sardareh, A. (2013). "Effects of urban form on automobile dependency and energy consumption in Tehran residential regions." The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 10(26). 3-12. [In Persian]
  • Ewing, R. (1997). "Is Los Angeles-style sprawl desirable? Journal of the American Planning", 63 (1). 12-107.
  • Fonseca, J. A. (2016). "Energy efficiency strategies in urban communities: modeling,analysis and assessment." ETH-Zürich, Zürich: Doctoral Thesis.
  • El Din, H. S., Shalaby, A., Farouh, H. E., & Elariane, S. A. (2012). "Principles of urban quality of life for a neighborhood." Journal of Housing and Building National Research Center, 9, 86–92.
  • Handy, S. (1996). "Methodologies for Exploring the Link between Urban form and TravelBehavior." Journal of Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 2(2). 151-165.
  • Lovelace, R., Beck, S. B. M., Watson, M., & Wild, A. (2011). "Assessing the energy implications of replacing car trips with bicycle trips in Sheffield, UK." Journal of Energy Policy, 39(4). 2075-2087.
  • Mitchell, G. (2005). "Urban development, form and energy use in buildings: A review for the Solutions project." Solutions and EPSRC Consortium.
  • Jabareen, Y. R. (2006). "Sustainable Urban Forms, Their Typologies, Models, and Concepts." Journal of Planning Education and Research, 26(1). 38-52.
  • Steemers, K. (2003). "Energy and the city: density, buildings and transport." Journal of Energy and buildings, 35(1). 3-14.
  • UN-Habitat, Energy. (2016, November 08). Retrieved from 2012 [Online]: Available: http://unhabitat.org/urbanthemes/energy
  • United Nations. (2014). World Urbanization Prospects. New York: 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
  • Wang, X., & Li, Z. (2017). "A systematic approach to evaluate the impact of urban form on urban energy efficiency: a case study in Shanghai." Journal of Energy Procedia, 105, 3225-3231.
  • Zhao, P., Diao, J., & Li, S. (2017). "The influence of urban structure on individual transport energy consumption in China's growing cities." Journal of Habitat International, 66, 95-105.