نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی-دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 گزوه طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22054/urdp.2022.67563.1432

چکیده

شیوع ویروس کرونا باعث تغییر در سبک زندگی و رفتار مردم شد. این تغییرات در حوزه های مختلفی رخ داد که یکی از آنها حوزه حمل و نقل است. در زمینه حمل و نقل درون شهری، گزینه‌های مختلفی شامل سیستم حمل و نقل عمومی، شخصی و دوچرخه وجود دارد، که شهرها و کشورهای مختلف رفتارهای متفاوتی در میزان استفاده از آنها قبل و بعد از همه گیری کرونا داشتند. هدف از این کار سنجش تأثیر کووید-19 بر استفاده از انواع حمل و نقل و مقایسه‌ی آنها با هم می باشد. در این پژوهش برای بررسی انواع روش های حمل و نقل در شیراز و تهران از پرسشنامه لیکرت در ۲ بخش استفاده شد که 7 زن و 9 مرد به آن پاسخ دادند. شرکت‌کنندگان شامل کسانی بودند که قبل یا بعد از همه‌گیری ویروس کرونا، سیستم دوچرخه بیدود را استفاده کرده اند. برای تحلیل داده ها ، از تحلیل آنوا و آزمون t test استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سیستم دوچرخه بیدود در زمان همه‌گیری ویروس کرونا کاهش یافته است. همچنین استفاده از وسایل نقلیه شخصی، افزایش و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با کاهش همراه بوده است. در میان انواع وسایل نقلیه در زمان قبل کرونا حمل و نقل عمومی و بعد از کرونا حمل و نقل شخصی بیشترین استفاده را داشته است.ضمن اینکه نتایج جالب توجهی از تحلیل آنوا سن و جنسیت با انواع گزینه‌های حمل و نقل به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of User Behavior in the Use of Bikes Systems and other Urban Transportation Systems before and after the COVID-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadeghi Naeini 1
  • zahra Dehghani 2
  • hamide torabi 3
  • naser koleini mamaghani 4

1 Department of Industrial Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran. Iran.

2 Industrial Design, Dept., School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran , Narmak, Iran

3 Industrial Design, dept., School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran , Narmak, Iran

4 Industrial Design, Dept, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran , Narmak, Iran

چکیده [English]

The spread of the coronavirus has changed people’s lifestyles and behaviors. These changes have taken place in various area including transportation. People have different options for intercity transportation, including public, private and bicycle transportation systems. Different countries and cities exhibited different behaviors in the amount of their use of these transportation systems before and after the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to assess the impact of Covid-19 on the use of different transportation systems and compare them with each other. This study used a Likert questionnaire in 2 parts to examine various transportation systems in Shiraz and Tehran. The questionnaires were responded by 7 women and 9 men. Participants included those who had used the BDOOD bike system before or after the coronavirus outbreak. Also, ANOVA analysis and the t-test were used in one part. The results of this study suggested that the use of the BDOOD bike system decreased during the COVID-19 pandemic. Also, the use of private vehicles increased, but the use of public transportation decreased. Public transport was the most common means of transportation before the spread of the COVID-19 pandemic, while private vehicles were mostly used for transportation in the post-Corona period. In addition, interesting results were obtained from ANOVA analysis of age and gender with different transportation means. This study is an attempt to recognize the transportation pattern and changes that it has undergone due to the Covid-19 pandemic. Its results can be used in the planning and decision-making of transportation-related institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Transportation"
  • "Urban development"
  • "Travel pattern"
  • "bike system"