نوع مقاله : یادبود آقای دکتر سیدمحسن حبیبی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز ، شیراز، ایران

2 دانشیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحیقات، تهران ، ایران

چکیده

از منظر مدیریت شهری، حقوق شهری به عنوان زمینه عام و قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت در کنترل کمی و کیفی رشد شهرها و هدایت آن ها در مسیر مطلوب توسعه مطرح هستند.
در شرایط موجود بخش اصلی مقررات شهرسازی، مقررات پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی هستند که به عنوان "مقررات خاص شهرسازی" قابل تعریف هستند. فقدان چارچوب های بالادست برای رزیابی و هدایت ضوابط و مقررات خاص شهرسازی در مسیرهای منطقی زمینه خطای سهوی یا سوء استفاده ابزاری از این مقررات توسط نظام برنامه ریزی و نیروهای توسعه و نهایتاً دور نمودن شهر از اهداف اساسی خود را فراهم آورده است.
این مطالعه به تبیین این موضوع می پردازد که ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوب بالادستی کلان و چند لایه می تواند این نقش مهم هدایتگری را بر عهده بگیرد، بر این اساس محتوای این مقررات، کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش در قوانین و مقررات شهرسازی خواهند بود. این مقررات را می توان "مقررات عام" در شهرسازی نامید.
در این مطالعه تلاش گردیده است تا با استفاده از روش تحلیل و ترکیب مولفه ها و در چارچوب روش استدلال منطقی ضمن شناخت هنجاری ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات کلان برای تعریف یک چارچوب مفهومی برای تدوین این مقررات معرفی گردد.نتایج این مطالعه نشان می دهد 4 لایه اصلی نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان اصلی تشکیل دهنده چارچوب مقررات ملی شهرسازی هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing theoretical foundations and proposing a conceptual framework for national urban planning regulations in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Jalalinasab 1
  • Hosein Zabihi 2
  • Mahyar Ardeshiri 1

1 Assistant Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

From the perspective of urban management, urban law as a general context and urban planning laws and regulations as the main tool of governance in quantitative and qualitative control of urban growth and guide them in the desired direction of development.
Under the current circumstances, the main part of urban planning regulations are scattered regulations related to comprehensive and detailed plans that can be defined as "specific urban planning regulations". The lack of upstream frameworks for evaluating and guiding specific urban planning rules and regulations in logical directions has provided the ground for inadvertent error or instrumental misuse of these rules by the planning system and development forces and ultimately diverting the city from its basic goals.
This study explains that the idea of ​​"National Urban Planning Regulations" as a macro and multi-layered upstream framework can play this important guiding role. The rules and regulations will be urban planning. These regulations can be called "general regulations" in urban planning.
In this study, an attempt has been made to introduce the conceptual roots of the "National Urban Planning Regulations" using macro-method of analysis and combination of components and within the framework of logical reasoning method to introduce a conceptual framework and macro requirements to define a conceptual framework for formulating these regulations. The results of this study show that the four main layers of the value system - value considerations, national-social considerations, legal considerations and urban planning - technical considerations are the main pillars of the framework of national urban regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban planning rules and regulations
  • national urban planning regulations
  • urban planning laws