نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ناحیه منفصل شهری نایسر بزرگ‌ترین ناحیه‌ای است که بیشترین میزان جمعیت را در شهر سنندج دارا بوده و به‌موازات آن بیشترین چالش­ها و مسائل را به خود اختصاص داده است. ازجمله این چالش‌ها و مسائل، مسئله مالکیت و مسکن است که علاوه بر برنامه‌ریزان و مسئولان، ساکنان و مالکان اراضی این منطقه را هم درگیر خود کرده است. پژوهش حاضر، با در نظر داشتن نظریه بازآفرینی شهری و روند کنونی درپی تحلیل چگونگی توسعه فضایی_ کالبدی این ناحیه و کشمکش‌های ارضی شکل‌گرفته آن و ارائه حق مالکیت و مسکن به ساکنان این ناحیه است. روش مورداستفاده، روش مردم‌نگاری نهادی بوده که با استفاده از داده‌های مصاحبه‌ی نیمه ساخت­یافته با ٢٥ نفر از مدیران و برنامه‌ریزان شهری و همچنین معتمدین محلی و گردآوری آمار و اطلاعات نهادی مربوط به اقدامات انجام‌شده به وضعیت موجود پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که به سبب قدرت مالکان و بنگاه‌داران و همچنین نهادهایی همچون شهرداری، حاشیه­نشینان در این کشمکش­ها طردشده و مجبور به پذیرش وضع موجود شده‌اند. مقولات روستایی‌بودن زیرساخت‌های شهری، ساخت‌وساز بی‌رویه و قاچاق خدمات شهری، نبود برنامه‌ریزی راهبردی شهری، نبود اعتبارات کافی و عدم تعامل سازمان‌های ذی‌دخل شرایط ناپایداری اجتماعی_ اقتصادی این ناحیه را سبب شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of the Physical Spatial Development of Marginalization and the Formation of Land Disputes (Institutional Ethnography of Marginalization in the Isolated Area of Naysar Sanandaj City)

نویسنده [English]

  • Osman Hedayat

PhD Student, of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The urban district of Naysar is the largest district with the highest population density in Sanandaj city, and in parallel, it has the most challenges and issues. Among these challenges and issues is the issue of ownership and housing, which has involved the residents and owners of this area in addition to planners and officials. The current research considering the theory of urban regeneration analyzes how this area's physical-spatial development and territorial disputes have occurred and provides housing and ownership rights to the residents of this area. The method used in this research is an institutional ethnographic method that analyzed the situation using semi-structured interview data with 25 managers and urban planners as well as local trustees and collected statistics and organizational information related to the measures taken in the study area. The results show that due to the power of the owners and entrepreneurs and institutions such as the municipality, the marginal residents have been rejected or forced to accept the existing situation in these conflicts. The categories of urban-rural infrastructure, illegal constructions and smuggling of urban services, lack of strategic urban planning, lack of sufficient credits, and lack of stakeholder interaction indicate the conditions that have caused socio-economic instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • Land Conflict
  • Urban Reconstruction
  • Institutional Ethnography
  • Naysar Urban Detached Area
 
ایراندوست، ک و تولایی.، ر. (1393). «شاخص­های تعیین و تعریف سکونتگاه­های غیررسمی در ایران» مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای در ایران، ٦ (٢١)، ٦٠-٤٣.
بازنگری طرح تفصیلی شهر سنندج (١٣٩٥)، ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی (بازنگری ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر سنندج موضوع بند 54 کمیسیون ماده پنج مورخ ٢٣/ ١٢/ ١٣٩٥).
بیننده، م؛ و محمودی، ج؛ و سنایی، ع. (١٣٩٩). «سیاست­های فضایی شهری و وضعیت محله­های فرودست (اتنوگرافی نهادی محله­های آقازمان، قطارچیان، جورآباد و کورآباد شهر سنندج)»، جامعه­شناسی فرهنگ و هنر، ٢(٣)، ٢٧-٤٨.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (1398)، (news.mrud.ir).
پورمحمدی، م،. واحدی یگانه، ف،. صلواتی، س،. علوی، س،. باقری سنجیانه، ن. (1400). «تحلیلی بر دلایل گرانی و کمبود زمین و مسکن در ناحیه‌ی پیراشهری (موردمطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج)». فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 13(48)، 120-91.
پیری، ع. (١٣٨٤). امکان‌سنجی به‌کارگیری رهیافت توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مطالعه موردی گلشهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
جمینی، د،. جمشیدی، ع،. عبدالملکی، م. (1400). «شناسایی چالش‌های اسکان غیررسمی و ارائه راهکارهای عملیاتی ـ اجرایی برای بهبود آن در استان کردستان (مطالعه موردی: ناحیه منفصل شهری نایسر)». فصلنامه علمی_ پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ١٢ (٤٧)، ١١١_١٣٠. doi: 10.30495/jupm.2021.27932.3875.
حناچی، پ،؛ و فدایی­نژاد، س. (١٣٩٣)، «تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت‌های فرهنگی تاریخی»، نشریة هنرهای زیبا، شمارۀ ٤٦، صص ١٥_٢٦.
دانش­مهر، ح و هدایت، ع. (1399). «مناطق فرودست شهری و روایت ساکنان از ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب (اتنوگرافی نهادی مناطق فرودست شهری شهر سنندج)». مجله آب و فاضلاب، 31(7).
دوالت، م. (۱۳۸۵). روش رهایی­بخش مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سجادی، ژ.، واحدی یگانه.، ف.، محمدی، ا (1397). «سنجش ارتباط کیفیت کالبدی مسکن با امنیت تصرف در سکونتگاه‌های خودانگیخته‌ی شهری (موردمطالعه: ناحیه‌ی منفصل شهری نایسر، سنندج)». مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 5(16)، 83-110.
شهریاری، م.، حمیدی، ف (1400). «برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست­پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی». فصلنامه برنامه­ریزی توسعه شهری و منطقه­ای، 6(19), 87-135. doi: 10.22054/urdp.2022.63208.1377.
صرافیم، سجادی، ژ و محمدیان‌، م و آزادی، س. (١٣٩٧). «دگردیسی فضایی روستاهای ناحیه پیراشهری؛ مورد پژوهی: نایسر، شهر سنندج». مدیریت شهری و روستایی؛ ۱۷ (۵۱): ۲۷۹-۲۹۶.
قوانین شهرداری­ها. (١٣٨٤).
کاظمیان، غ، و سعیدی رضوانی، ن. (۱۳۸۳). امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری­ها امکان­سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری­های ایران، جلد اول تا پنجم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
مرکز آمار ایران (١٣٩٠-١٣٩٥). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتایج تفصیلی شهرستان سنندج.
نصیری هنده خاله، و سالاری نیا، م. (1396)، «تحلیل عوامل مؤثر در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی محله ۲۰ منطقه ۱۷ شهر تهران»، فصلنامه علمی_ پژوهشی جغرافیایی سرزمین،  ١٤(٥٥)، ٥٥_٧٠. 
هادیزاده بزار، م. (1382). حاشیه­نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان، انتشارات شهرداری مشهد، تیهو.
واحد ممیزی شهرداری سنندج (١٣٩٤-١٣٩٧-١٣٩٨)، http://www.e-sanandaj.ir/fa-.
 
References
Agbola, Tunde and Agunbiade, Elijah, (2009), Urbanization, Slum Development and Security of Tenure:the Challenges of Meeting millennium Development Goal 7in Metropolitan Lagos, Nigeria, This Chapter is from the volume: de Sherbiniin.
Esmaeilpour, N., Rahimian, M.H., & Ghorbani, S. (2011). Regeneration of worn-out urban texture with emphasis on social mobilization: A case study of Koshtargah Quarter in Yazd city. Journal of Urban and Regional Studies and Research. 4(15): 123-145. (In Persian).
Rizk Hegazy, I. (2015). Informal settlement upgrading policies in Egypt: towards improvement in theupgrading process, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Vol.9, No.2, 1–22.
IR/douranportal/4613/page/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC.
Samper, Jota, Jennifer A. Shelby, and Dean Behary. (2020). "The Paradox of Informal Settlements Revealed in an ATLAS of Informality: Findings from Mapping Growth in the Most Common Yet Unmapped Forms of Urbanization" Sustainability 12, no. 22: 9510. https://doi.org/10.3390/su12229510.
Smith, Dorothy E (2004). Institutional Ethnography (an interview with Dorothy E. Smith), Oslo, Sosiologisk Tidsskrift Press.
Urban Land Institute. (2014). Ten Principles for Urban Regeneration Making: 2. Shanghai a Better City, www.uli.org.
 
References [In Persian]
Binandeh, M., Mahmoodi, J., Sanaee, A. (2020). Urban Spatial Policies and the Right to the City: Institutional Ethnography of subalterns Urban Neighborhoods (Case study: Old neighborhoods of Aghazman, Qatarchian, Jurabad and Korabad in Sanandaj). Sociology of Culture and Art, 2(3), 48-26. doi: https://doi.org/10.34785/J016.2021.592. [In Persian].
Consulting engineers of the city (2010_2015). Master Plan of Sanandaj City, Housing and Urban Development Organization of Kurdistan Province. [In Persian].
Daneshmehr, H., Hedayat, O. (2021). Urban Subaltern Areas and Residents' Narrative of Providing Services Water and Wastewater Company (Institutional Ethnography of Urban Subaltern of Sanandaj City). Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab (in persian), 31(7), 102-119. doi: 10.22093/wwj.2020.217387.2981. [In Persian].
Detailed Plan of Sanandaj City, Rules and Regulations of Construction and Urban Development (Revision of Rules and Regulations of the Detailed Plan of Sanandaj City, Subject of Clause 54 of the Commission, Article Five, dated 23/12/1395). [In Persian].
Dovalt, M. (2005). The emancipatory method of women's studies and social research, Tehran: Tehran University Press. [In Persian].
Hadizadeh Bezar, M. (2002). Marginalization and its organizing solutions in the world, Mashhad Municipal Publications, Tiho. [In Persian].
Hanachi, P., Fadaei Nezhad, S. (2011). A Conceptual Framework for Integrated Conservation and Regeneration in Historic Urban Areas. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 3(46), 15-26. (In Persian).
Iran Statistics Center (2010_2015). General population and housing census, detailed results of Sanandaj city. [In Persian].
Jamini, D., Jamshidi, A., Abdolmaleki, M. (2022). Identify the challenges of informal settlements and Provide operational-executive solutions to improve it in Kurdistan province (Case study: Urban Separated Area of Naysar). 12(47), 111-130. doi: 10.30495/jupm.2021.27932.3875. [In Persian].
Kazemian, GH, and Saidi Rizvani, N. (2004). Feasibility of assigning new tasks to municipalities, Feasibility of assigning new tasks to Iranian municipalities, volumes 1 to 5, Tehran: Publications of the Organization of Municipalities of the country. [In Persian].
news.mrud.ir (2018).
Piri, A. (2004). Feasibility of applying the empowerment approach in the organization of informal settlements, a case study of Golshahr, Mashhad, Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian].
Pourmohammadi, M., Vahedi Yeganeh, F., Salvati, S., Alavi, S, Bagheri Sanjianeh, N. (1400). An analysis of the reasons for the high cost and lack of land and housing in the peri-urban area (case study: Nayser urban separate area; Sanandaj). Journal of Zagros Landscape Geography and Urban Planning, 13(48), 120-91. [In Persian].
Sajadi, J., vahedi yeganeh, F., Mohammadi, A. (2018). Measuring the relationship between the quality of housing and security of tenure in urban spontaneous settlements (A case study of Naysar, Sanandaj). Urban Structure and Function Studies, 5(16), 83-110. doi: 10.22080/shahr.2018.2013. [In Persian].
Sanandaj Municipality Audit Unit (2014_2016_2017), http://www.e-sanandaj.ir/fa-. [In Persian].
Sarafi, M., and Sajjadi, J., and Mohammadian Mesamir, H., and Azadi, S. (2017). Spatial transformation of villages in Pirashhari district; Study case: Nayser, Sanandaj city. Urban Management, 17(51), 279-296. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483976. [In Persian].
Shahryari, M., Hamidi, F. (2022). Construction of Social Aspects of Marginalization and Identification of Livability Damages in Hoveyzeh City Using GIS. Quarterly Journals of Urban and Regional Development Planning, 6(19), 87-135. doi: 10.22054/urdp.2022.63208.1377. [In Persian].
Salarinia, M. (2017). Analysis of factors related tissue regeneration Urban Area 20 District 17 of Tehran Case Study. Territory, 14(55), 135-148. [In Persian].
Tavallaei, R., A.zami, M., Irandoost, K. (2014). Defining indicators of informal settlements in Iran. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 6(21), 43-60. [In Persian].
The complete set of laws and regulations related to the municipality (2004). [In Persian].
 
 
استناد به این مقاله: هدایت، عثمان. (1400). روند توسعه فضایی کالبدی حاشیه‌نشینی و شکل‌گیری کشمکش‌های ارضی (اتنوگرافی نهادی حاشیه‌نشینی در ناحیه منفصل نایسر شهر سنندج)،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 7(21)، 121-159.
DOI: 10.22054/URDP.2022.65073.1398
 Urban and Regional Development Planning is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...