نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

چکیده

حرکت از زندگی و معیشت کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و به تبع آن تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلانشهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع و سرمایه‌های توسعه مطرح نموده است. این تجمع و تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می‌تواند بستری برای تسهیل شکل‌گیری و رواج جرم و دیگر رفتارهای ضداجتماعی نیز باشد. پیامدهای این بسترسازی همراه با گسترش فیزیکی شهر و تبدیل آن به کلان‌شهر و منطقه‌ی کلانشهری به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت مناسب قلمرو باشد، بیشتر نمایان می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای فضایی جرایم در محدوده‌های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج موید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می‌توانند فرصت‌هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت‌ها از الگوی ثابتی پیروی نمی‌کند. مقایسه‌ی وضعیت ‌شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرایم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی‌تر است. نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین و اجرای سیاستها و برنامه های توسعه‌ شهری و اقدامات اجرایی توسط برنامه‌ریزان و مدیران شهری برای ارتقای امنیت شهری بویژه در نواحی پرمخاطره‌تر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Crime Spatial Patterns in Urban & Pre-Urban Areas by Applying Meta-Synthesis

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kazemian 1
  • Jamshid Akbari 2

1 Associate Professor of Urban Management, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran

2 Master of Urban Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The change in spatial development patterns from agriculture life into industry and then, service sector, and in response, changes in spatial paradigms of settlement and development, has led to concentration of population and resources of development in cities and mega cities. This concentration is followed by contradictions and conflicts in interests and behavior which can be a contextual preparation for crime along with making improvement in higher degrees of quality in life, especially when physical development of the city lacks a comprehensive spatial planning. Thus, this research is aim to study crime patterns and its spatial analysis in urban and pre-urban areas and their application and implications on urban planning. On a descriptive-analytical approach and by applying meta-synthesis, this research investigates prior research articles on related domain. Results show that factors such as population density, social ecology and physical facilities can prepare opportunities for or motivate crime commitment, but different communities respond to such opportunities in different patterns. Comparing results within Iranian cities to other global locations made it clear that the research on patterns of crimes in Iranian cities is distinct from foreign countries’ cities both in form and content. It also implies that research articles held by practitioners of other nationalities are more applicable in subject matters. The results and conclusions of this article can be used by urban planners and managers for formulation and implementing spatial plans and policies especially for high-risk areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Urban Area
  • Crime Pattern
  • Urban Management and Planning
  • Meta-Synthesis