نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

منفعت عمومی مفهومی پرمناقشه در نظریه‌های برنامه‌ریزی فضایی بوده است. این مناقشات، با دلالت بر نبود وفاق بر سر چیستی (و بودونبود) مفهوم منفعت عمومی، منجر به توسعه‌ی نظریه‌های مختلفی در و درباره‌ی برنامه‌ریزی فضایی شده‌ و گاه تا جایی پیش رفته‌اند که مشروعیت برنامه‌ریزی را به چالش بکشند. این مقاله با تأکید بر ضرورت پرداختن به این مفهوم بنا نداشته که پاسخی قطعی و غایی به پرسش چیستی منفعت عمومی بدهد، بلکه با مقدم دانستن درک این مناقشات، در پی صورت‌بندی پاسخ‌هایی بوده است که به پرسش منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی داده شده‌اند. به این منظور این مقاله، با به‌کارگیری روش فراترکیب کیفی، بر درک چشم‌اندازهای هستی‌شناسانه‌ی مختلف درباره‌ی رابطه‌ی بین امر اجتماعی و امر فردی تأکید کرده و بر آن بوده است تا رد این چشم‌اندازها را بر شکل‌گیری مفهوم منفعت عمومی در نظریه و عمل برنامه‌ریزی فضایی در دوازده سنت فکری اثرگذار در برنامه‌ریزی بگیرد. این دوازده سنت نشان از غلبه‌ی چهار رهیافت فردگرا، جهان‌شمول، تکثرگرا و انتقادی به منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی دارند. در چارچوب این چهار رهیافت این مقاله به سه پرسش پرداخته است: چه پیوندی میان فرد و اجتماع وجود دارد؛ آنچه مشترک و شکل‌دهنده‌ی منفعت عمومی است چیست؛ و چگونه می‌توان آن را تحقق بخشید؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Toward a Framework for Conceptualizing Public Interest in Spatial Planning

نویسندگان [English]

  • Somayeh Zandieh 1
  • Mozafar Sarrafi 2

1 PhD Candidate of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran

2 Professor of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Public interest has always been a controversial concept in spatial planning theories. The controversies over the concept imply a critical disagreement on what public interest is and if it exists at all. These have led to the development of multiple theories, challenging the legitimacy of planning. This article emphasizes the importance of addressing the question of public interest. However, it has not aimed to find an ultimate answer to the question; rather, it has focused on understanding the nature of the disagreements on this concept through the formulation of the different responses to this question. Accordingly, it has put its finger on the various ontological perspectives on the relation between the social and the individual by applying the meta-synthesis method and aimed to understand the trace of these perspectives on the conceptualization of public interest in the twelve most influential traditions on planning theory and practice. The article indicates the dominance of four approaches to the public interest in spatial planning, including individualism, universalism, pluralism, and critical tradition. In terms of these approaches, the article has addressed three questions: what is the nature of the relation between the social and the individual; what does constitute the public interest; and how does the so-called public interest actualize, especially in spatial planning?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Interest
  • Individualism
  • Universalism
  • Pluralism
  • Critical Approach
 
احمدی، بابک (1398)، مدرنیته و اندیشه‌ی انتقادی، نشر مرکز، چاپ سیزدهم.
بشیریه، حسین (1399)، مقدمه‌ی مترجم، در: هیوبرت دریفوس؛ پل رابینو ۱۳۹۹)، میشل فوکو: فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه‌ی حسین بشیریه، نشر نی.
بشیریه، حسین (1376)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیزم و محافظه کاری (جلد 2)، تهران: نشر نی.
پرسل، مارک (1۳۹۹)، دموکراسی شهری ورای دلوز و گتاری، در: ساره پیمان؛ پویا غلامی؛ پیمان غلامی؛ ایمان گنجی (ترجمه و تألیف)، دلوزگتاری، مشهد: کتابکده کسری: صص ۹۱-۱۰۷.
پیتون، پال (1383)، دلوز و امر سیاسی، ترجمه محمود رافع، تهران: نشر گام نو.
تالیس، رابرت (1397)، فلسفه‌ی رالز، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی، فرهنگ نشر نو.
جهانزاد، نریمان (1399)، پیشگفتار مترجم، در: بنت فلوبیر، برنامه‌ریزی، فرونسیس، قدرت، گردآوری و ترجمه: نریمان جهانزاد، کتابکده کسری، صص 7-47.
دریفوس، هیوبرت؛ رابینو، پل (1399)، میشل فوکو: فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه‌ی حسین بشیریه، نشر نی.
دلوز، ژیل (1396)، نیچه و فلسفه، ترجمه عادل مشایخی، تهران: نشر نی.
روسکام، نیکولای (1397)، درباب سویه‌ی دیگر «آگونیسم»: «دشمن»، «بیرون»، و نقش آنتاگونیسم، ترجمه‌ی نریمان جهانزاد، فضا و دیالکتیک، شماره 8، صص: 1-17.
سن، آمارتیا (1392)، اندیشه‌ی عدالت، ترجمه‌ی وحید محمودی و هرمز همایون‌پور، انتشارات کند و کاو.
عابدی جعفری، عابد؛ امیری، مجتبی (1398)، فراترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، 25: (99)، صص 73-87.
فلوبیر، بنت (1399 الف)، عقلانیت و قدرت، در بنت فلوبیر، برنامه‌ریزی، فرونسیس، قدرت، گردآوری و ترجمه‌ی نریمان جهانزاد، کتابکده کسری، صص 147-162.
فلوبیر، بنت (1399 ب)، هابرماس و فوکو: متفکرانی برای جامعه­ی مدنی، در: بنت فلوبیر، برنامه‌ریزی، فرونسیس، قدرت، گردآوری و ترجمه‌ی نریمان جهانزاد، کتابکده کسری، صص 186-214.
کاپوراسو، جیمز ای؛ لوین، دیوید پی (1392)، نظریه‌های اقتصاد سیاسی، ترجمه‌ی محمود عبداله زاده، نشر ثالث.
کاپلستون، فردریک (1393)، تاریخ فلسفه: یونان و رم، ترجمه‌ی سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی، فرهنگی.
کاپلستون، فردریک (1392)، تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس، ترجمه‌ی غلامرضا اعوانی، تهران: انتشارات علمی، فرهنگی.
کاورد، مارتین (1398)، میان ما در شهر: مادیت، سوبژکتیویته و اجتماع در عصر شهری‌شدن جهانی، ترجمه‌ی نریمان جهانزاد، فضا و دیالکتیک، آرشیو سطح دو.
کاورد، مارتین (1398)، میان ما در شهر: مادیت، سوبژکتیویته و اجتماع در عصر شهری‌شدن جهانی، ترجمه‌ی نریمان جهانزاد، فضا و دیالکتیک، آرشیو سطح دو.
کرسول، جان د.بلیو (1391)، طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی، ترجمه و تلخیص و افزوده‌ها: دکتر اسماعیل سعدی پور، تهران: نشر دوران.
کلارک، بری (1396)، اقتصاد سیاسی تطبیقی، ترجمه‌ی عباس حاتمی، انتشارات کویر.
کولبروک، کلر (1398)، ژیل دولوز، ترجمه‌ی رضا سیروان، تهران: نشر مرکز.
لسناف، مایکل ایچ (1394)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی، تهران: نشر ماهی.
موف، شانتال (۱۳۹۹)، بازگشت امر سیاسی، ترجمه جواد گنجی، نشر نی
میل، جان استوارت (1388)، فایده‌گرایی، ترجمه‌ی مرتضی مردیها، تهران: نشر نی (نسخه‌ی الکترونیکی).
هاروی، دیوید (1386)، تاریخ مختصر نئولیبرالیزم، ترجمه‌ی محمود عبدالله زاده، تهران: نشر اختران.
هیلیر، جین (۱۳۹۹)، نظریه‌ی برنامه‌ریزی شهری در دلوز و گتاری، در ساره پیمان؛ پویا غلامی؛ پیمان غلامی؛ ایمان گنجی (ترجمه و تألیف)، دلوزگتاری، مشهد: کتابکده کسری: صص ۱۴۹-۱۹۴.
هومر، شون (1388)، ژاک لاکان، تهران: ققنوس.
ویلیامز، جیمز (۱۳۹۷)، فهم پساساختارگرایی، ترجمه‌ی سید محمد جواد سیدی، نشر نیماژ.
Alexander, Ernest. R. (1998), Where Do We Go from Here? Evaluation in Spatial Planning in the Post-rational Future, in N. Lichfield, A. Barbanente, D. Borri and A. Prat (eds) Evaluation in Spatial Planning, Dordrecht: Kluwer. 355–74.
Alexander, Ernest. R. (2002a), the Public Interest in Planning: From Legitimation to Substantive Plan Evaluation, Planning Theory, Vol. 1(3): 226–249.
Alexander, Ernest. R. (2002b), Planning Rights:  Toward Normative Criteria for Evaluating plans, International Planning Theory, Vol. 7(3): 191—212.
Alexander, Ernest. R. (2006), Evolution and Status: Where is Planning-Evaluation Today and How Did it Get Here? in: Ernest Alexander (Eds), Evaluation in Planning, Ashgate Publishing Company.
Alexander, Ernest. R. (2007a), Planning Rights and Their Implications, Planning Theory, 6(2): 112-126.
Alexander, Ernest. R. (2007b), Planning Rights in Theory and Practice: The Case of Israel, International Planning Studies, 12 (1): 3-19.
Alexander, Ernest R. (2010), Planning, Policy and the Public Interest: Planning Regimes and Planners, Ethics and Practices, International Planning Studies Vol. 15, (2): 143–162.
Alexander, Ernest. R. (2013), Values in Planning and Design: A Process Perspective on Ethics in Forming the Built Environment, Ethics, Design and Planning of the Built Environment, in: Claudia Basta & Stefano Moroni (Eds.) Ethics, Design and Planning of the Built Environment, Springer: 3-22.
Allmendinger, Philip (2017), Planning Theory, third edition, Macmillan.
Allmendinger, Philip and Tewdwer-Jones, Mark (2002): Planning Futures: New Directions for Planning Theory, Routledge.
Anderson, Ben; Kearnes, Matthew; McFarlane, Colin; Swanton, Dan (2012), On Assemblages and Geography, Dialogues in Human Geography, Vol. 2(2): 171–189.
Banfield, Edward C, Meyerson, Martin (1955), Politics, Planning & the Public Interest: the Case of Public Housing in Chicago, the Free Press.
Bignall, Simone (2008); Deleuze and Foucault on Desire and Power, Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, 13 (1): 127-147.
Campbell, Elaine (2013), Public Sphere as Assemblage: The Cultural Politics of Roadside Memorialization, the British Journal of Sociology, Vol. 64 (3): 526-547.
Campbell, Heather; Marshall, Robert (1998), Acting on Principle: Dilemmas in Planning Practice, Planning Practice and Research, Vol 13 (2): 117-128.
Campbell, Heather; Marshall, Robert (1999), Ethical Frameworks and Planning Theory, International Journal of Urban and Regional Research, 23 (3): 464-478.
Campbell, Heather; Marshall, Robert (2000), Moral obligations, planning, and the public interest: a commentary on current British practice, Environment and Planning B: Planning and Design, 27: 297 – 312.
Campbell, Heather; Marshall, Robert (2002a), Utilitarianism’s Bad Breath? A Re-Evaluation of the Public Interest Justification for Planning, Planning Theory, Vol. 1 (2): 163-187.
Campbell, Heather; Marshall, Robert (2002b), Values and Professional Identities in Planning Practice, in Ph. Allmendinger and M. Tewdwr-Jones (Eds.) Planning Futures: New Directions for Planning Theory, Rutledge: 93-109.
Campbell, Heather; (2002), Planning: An Idea of Value, Town Planning Review, 73 (3): 271-288.
Campbell, Heather (2010), the Idea of Planning: Alive or Dead—Who Cares? Planning Theory & Practice, 11 (4): 471–475.
Campbell, Heather (2012), ‘Planning Ethics’ and Rediscovering the Idea of Planning, Planning Theory, 11 (4): 379-399.
Davidoff, Paul (1965), Advocacy and Pluralism in Planning, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 31 (4): 331-338.
DeLanda, Manuel, (2006), A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity, New York: Continuum.
DeLanda, Manuel, (2016), Assemblage Theory, Edinburgh University Press
Festenstein, Matthew, (1997), Pragmatism and Political Theory: from Dewey to Rorty, University of Chicago Press.
Finfgeld, D. L., (2003), Metasynthesis: The state of the art so far, Qualitative Health Research, Volume 13, pp. 893-904.
Fainstein, Norman I; Fainstein, Susan (1982), New Debates in Urban Planning: the Impact of Marxist Theory within the United States in: Chris Paris (Eds), Critical Readings in Planning Theory, Pergamon Press, pp. 147-173.
Fainstein, Susan (1994). Justice, politics, and the creation of urban space, in: Andy Merrifield & Erik Swyngedouw (Eds). The Urbanization of Injustice, Lawrence and Wishart. London.
Fainstein, Susan (2000), New Directions in Planning Theory, Urban Affairs Review, 35 (4): 451-474.
Farias, Ignacio (2011), the Politics of Urban Assemblages, City, 15 (3-4): 365-374.
Fischler, Raphael (2000), Communicative Planning Theory: A Foucauldian Assessment, Journal of Planning Education and Research, Vol. 19 (4): 358-368.
Fletcher, A. J., (2017), Applying Critical Realism in Qualitative Research: Methodology Meets Method, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 20 (2): 181- 194.
Foucault, Michel (1980), Power, moral values, and the intellectual, Manuscript, Foucault Archives, Bibliotheque du Saulchoir, Paris.
Foucault, Michel (1984), The Foucault Reader, edited by Paul Rabinow, Vintage.
Forester, John (1989), Planning in the Face of Power, Berkeley: University of California Press.
Forester, John (1985), Critical Theory and Public Life, Cambridge: the MIT Press.
Gressgrd, Randi; Gudrun Jensen, Tina (2016), Planning for Pluralism in Nordic Cities: Key Terms and Themes. Nordic Journal of Migration Research, Vol. 6 (1): 1-8.
Gunder, Michael, (2003) Passionate Planning for the Others' Desire: an Agonistic Response to the Dark Side of Planning, Progress in Planning, Vol. 60: 235- 319.
Gunder, Michael (2005), Lacan, Planning and Urban Policy Formation, Planning Theory, Vol. 23 (1): 87-107.
Gunder, Michael (2010), Planning as the Ideology of (Neoliberalism) Space, Planning Theory, Vol. 9 (4): 298-314.
Gunder, Michael (2015), Critical Planning Theory, in: James D. Wright (Eds), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Science, Vol. 5, Oxford: Elsevier: 255–260 .
Gunder, Michael; Mouat, Clare, (2002), Symbolic Violence and Victimization in Planning Processes: A Reconnoitre of the New Zealand Resource Management Act, Planning Theory, Vol 1 (2): 125-146.
Gunder, Michael; Hillier, Jean, (2007), Planning as Urban Therapeutic, Environment and Planning, Vol. 39: 467-486.
Gunder, Michael; Hillier, Jean, (2016), Planning in Ten Words or Less: A Lavanian Entanglement with Spatial Planning, Routledge.
Harris, Nigel (2002), Collaborative Planning, in: Philip Allmendinger; Tewdwr-Jones, Planning Futures, New Directions for Planning Theory, Routledge: 22-43 .
Harvey, David (1978), On Planning the Ideology of Planning, in: Robert W. Burchell and George Sternlieb (Eds.), Planning Theory in the 1980’s: a Search for Future Directions, Center for Urban.
Harvey, David (1985), The Urbanization of Capital, John Hopkins University Press.
Hay, Colin (1999), Marxism and the State, in:  Andrew Gamble, David Marsh, Tony Tant, Marxism and Social Science, London: Macmillan: 152-174.
Hayek, Friedrich (1944), the Road to Serfdom, George Routledge & Sons.
Healey, Patsy, (2008). The Pragmatic Tradition in Planning Thought, Journal of Planning Education and Research. Vol. 28 (3): 277-292.
Herlitz, Per Anders Kristian (2012), Choice: An Essay on Pluralism, Value Conflict and Decision-Making, Thesis for Degree of Political and Social Science of the European University Institute.
Hillier, Jean (2003), `Agon'izing over Consensus: Why Habermasian Ideals cannot be `Real', Planning Theory, Vol 2(1): 37-59.
Hillier, Jean (2007), Stretching Beyond the Horizon, a Multiplanar Theory of Spatial Planning and Governance, Routledge.
Hillier, Jean (2008), Plan(e) Speaking: A Multiplanar Theory of Spatial Planning, Planning Theory, Vol. 7 (1): 24-50.
Hillier, Jean (2011a), Encountering Gilles Deleuze in another Place, European Planning Studies, Vol: 19 (5): 861-885.
Hillier, Jean (2011b), Strategic Navigation across Multiple Planes Towards A Deleuzean-Inspired Methodology for Strategic Spatial Planning, TPR, Vol 82 (5): 503-527.
Hillier, Jean; Gunder, Micheal (2003), Planning Fantasies? an Exploration of a Potential Lacanian Framework for Understanding Development Assessment Planning, Planning Theory, Vol 2 (3): 225-248.
Hillier, Jean; Gunder, Micheal (2005), Not Over Your Dead Bodies! A Lacanian Interpretation of Urban Planning Discourse and Practice, Environment and Planning, Vol 37: 1049 - 1066.
Hillier, Jean; Abrahams, Gareth (2013), Deleuze and Guattari, Jean Hillier in Conversation with Gareth Abrahams, Association of European Scholl of Planning.
Hoch, Charles (1996), a Pragmatic Inquiry about Planning and Power, in: Seymour J. Mandebaum; Ligui Mazza; and Robert W. Burchell (Eds), Exploration in Planning Theory, New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research, pp. 30-44.
Hoch, Chalers (2007), Pragmatic Communicative Action Theory, Journal of Planning Education and Research, Vol. 26: 272-283.
Hook, Derek (2007), Foucault, Psychology and the Analytics of Power, Palgrave Macmillan
Hubbard, Phil (2006), City, Routledge.
Huxley, Margo (2002), Governmentality, Gender, Planning: A Foucauldian Perspective, in Philip Allmendinger and Mark Tewdwr-Jones (Eds), Planning Futures: New Directtions for Planning Theory, Routledge: 136-154.
Jackson, Ben (2016), Neoliberalism, Labour band Trade Unionism, in Simon Springer; Kean Birch; Julie MacLeavy (eds), The Handbook of Neoliberalism, New York and London: Rutledge: 262-270.
James, William (2008), A Pluralistic Universe, Maryland: Ace Manor.
Jessop, Bob (2002), Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State-Theoretical Perspective, Antipode, vol. 34(3): 452–472.
Jessop, Bob (2018), Neoliberalization, Uneven Development, and Brexit: Further Reflections on the Organic Crisis of the British State and Society, European Planning Studies, vol. 26(9): 1728–1746.
Jessop, Bob (2019), Authoritarian Neoliberalism: Periodization and Critique, South Atlantic Quarterly, vol. 118 (2): 343–361.
Klosterman, Richard. E. (2012), Arguments for and Against Planning, in S. Feinstein & J. Defilippis (Eds), Readings in Planning Theory, Wiley-Blackwell.
Klosterman, Richard. E. (1980), A Public Interest Criterion,, Journal of the American Planing Association, 46 (3): 323-333.
Kukathas, Chandran and Pettit, Philip (1990), Rawls: A Theory of Justice and its Critics, Polity Press, Cambridge.
Lichfield, Nathaniel (1964), Cost-Benefit Analysis in Plan Evaluation, Town Planning Review 35(2): 159-69.
Lichfield, Nathaniel (1965), Cost-Benefit Analysis in Urban Development: A Case Study: Swanley, Regional Science Association: Papers XVI: 129-153.
Lichfield, Nathaniel (1988), The Cost-Benefit Approach in Plan Assessment, International Colloquium on Assessment Methods in Urban and Regional Planning, Napoli, April.
Lichfield, Nathaniel (1996), Community Impact Evaluation, University College Press, London.
Lowndes, Vivien (1995), Citizenship and Urban Politics, in: D Judge, G Stoker, H Wolman (Eds), Theories of Urban Politics, London: Sage, pp. 160-179.
Mantysalo, Raine (2005), Approaches to Participation in Urban Planning Theories, Rehabilitation of Suburban Areas–Brozzi and Le Piagge Neighborhoods: 23-38.
McFarlane, Colin (2009), Translocal Assemblages: Space, Power and Social Movements, Geoforum, 40: 561-567.
McFarlane, Colin (2011a), Assemblage and critical urbanism, City, 15 (2): 204-224.
McFarlane, Colin (2011b), Learning the City: Knowledge and Translocal Assemblage, Blackwell.
Moroni, Stefano (1993), Planning, Theory, Practical and Phronesis, Comments on Flyvbjerg, Planning Theory, Vol. 9: 120-133.
Moroni, Stefano (1994), Planning, Assessment and Utilitarianism, Notes on Nathaniel Lichfield's Contribution to the Evaluation Field, Planning Theory, Vol. 12: 81-107.
Moroni, Stefano (2004). Towards a Reconstruction of the Public Interest Criterion, Planning Theory, Vol 3(2): 151–171.
Moroni, Stefano (2006a), The Ethics behind Evaluation: Lichfi eld’s Approach and Utilitarianism, in Ernest Alexander (Eds.), Evaluation in Planning, Ashgate Publishing Company: 21-38.
Moroni, Stefano (2006b), Planning, Evaluation and the Public Interest, in in Ernest Alexander (Eds.), Evaluation in Planning, Ashgate Publishing Company, pp. 55-71.
Moroni, Stefano (2018), Constitutional and post-constitutional problems: Reconsidering the issues of public interest, agonistic pluralism and private property in planning, planning theory, Vol. 16: 1-19.
Mouffe, Chantal (2009), Democracy in Multipolar World, Millennium: Journal of International Studies, Vol. 37 (3): 549-561.
Mouffe, Chantal (2005), Which Kind of Public Space for a Democratic Habitus? In: Jean Hillier, Rmma Rooksby, Habitus: A Sense of Place, Routledge: 109-116.
Mouffe, Chantal (2000), Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism, Political Science Series, Vol. 72: 1-17.
Ploger, John (2004), Strife: Urban Planning and Agonism, Planning Theory, Vol 3 (1): 71-92.
Ploger, John (2008), Foucault's Dispositif and the City, Planning Theory, Vol 7 (1): 51-70.
Purcell, Mark (2009); Hegemony and Difference in Political Movements: Articulating Networks of Equivalence, New Political Science, 31 (3): 291-317.
Purcell, Mark (2013); A New Land: Deleuze and Guattari and Planning, Planning Theory & Practice, 14 (1): 20-38.
Purcell, Mark (2016a); Planning in the spirit of Deleuze and Guattari? Considering Community-Based Food Projects in the United States and Mexico, Urban Geography, Vol. 38 (4): 1-16.
Purcell, Mark (2016b), Our New Arms, in: Springer, Simon; Birch, Kean; MacLeavy, Julie, (Ed.), The Handbook of Neoliberalism, (pp. 613-622), New York: Routledge.
Purcell, Mark (2016c); For Democracy: Planning and Publics without the State, planning theory, 15 (4): 386-401.
Purcell, Mark (2016d); Urban Democracy beyond Deleuze and Guattari, in: Helene Frichot; Catharina Gabrielsson; Jonathan Metzger (Eds), Deleuze and the City, Edinburgh University Press: 95-110.
Purcell, Mark (2019); Democracy Beyond Hegemony, Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs, 9 (2): 285-300.
Rescher, Nicholas (1993), Pluralism: Against the Demand for Consensus, Clarendon Press.
Richardson, Tim (1996), Foucauldian Discourse: Power and Truth in Urban and Regional Policy Making, European Planning Studies, Vol. 4 (3): 279-292.
Ruddick, Sue (2012), Power and Problem of Composition, Dialouge in Human Geography, Vol. 2 (2): 207-211.
Sheydayi, Ailin; Dadashpoor, Hashem (2022), The public interest-schools of thought in planning, Journal of Progress in Planning, 100674.
Smith, Micheal, P. (2017), Explorations in Urban Theory, Routledge
Vidyarthi, Sanjeev, Hoch, Charles (2018), Learning from Groundwater: Pragmatic Compromise Planning Common Goods, Environment and Planning C: Politics and Space 36(4): 629–648.
Weaver, C; Jessop, J; Das, V (1985), Rationality in Public Interest: Notes toward a New Synthesis, in M. Breheny & A. Hooper (Eds) Rationality in Planning: Critical Essays on the Role of Rationality in Urban & Regional Planning, Pion Limited: 145-165.