نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روزنامه‌نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

توجه به مشارکت شهروندان و تأثیر آن‌ها در تصمیمات و بازاندیشی در برنامه‌ریزی‌های شهری، ضرورت مطالعۀ پیش رو را فراهم کرده ‌است. لذا، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به شناختی از جریان افکار عمومی در فضای مجازی و یافتن الگویی از تعاملات شهری در آن انجام شد. به این منظور، تعداد 18095 پست اینستاگرامی و 48300 پست توئیتری در سال‌های 1399 و 1400 جمع‌آوری شدند و دسته‌بندی کمّی و کیفی آن‌ها با روش تحلیل محتوای کمّی و تحلیل مضمون انجام گرفت. سپس، بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده مدلی از تعاملات شهری ترسیم شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، گروه‌های فعال حوزۀ شهری در توئیتر و اینستاگرام را می‌توان در پنج دستۀ «مدیریت شهری»، «بازیگران حاکمیتی مرتبط با مدیریت شهری»، «جریان‌های سیاسی»، «مردم» و «رسانه‌های جمعی» جای داد. نتایج نشان داد مضامینی از این دست در محتواهای تولیدشده توسط آن‌ها مطرح می‌شود: «اشاره به شهرداری در مجادلات دیگران»، «انعکاس رسانه‌ای»، «تمجید و حمایت از مدیریت شهری»، «حمله به مدیریت شهری»، «روایت‌های رسانه‌ای»، «شوخی و مطایبات مردمی»، «گزارش مدیریت شهری به مردم»، «مدیریت شهری گذشته»، «مسائل درون مدیریت شهری»، «مطالبات شهروندی»، «هم‌رسانی تجربه‎های شهری» و «اظهارات بازیگران حاکمیتی». همچنین، مقایسۀ فضای اینستاگرام و توئیتر تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای را در این زمینه نشان می‌دهد و می‌توان گفت تمرکز بر توئیتر، به‌دلیل تنوع و تکثر گروه‌های فعال در آن، بیشتر از اینستاگرام بیانگر وضعیت تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی است. در توئیتر برخلاف اینستاگرام، غلبه با محتواهای دارای جهت‌گیری منفی نسبت به مدیریت شهری تهران ‌است و تعاملات بین بازیگران گاهی رویکرد تخاصم‌آمیز هم پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Modeling of Urban Interactions Mechanism on Social Media: Study of Content Published on Twitter and Instagram

نویسندگان [English]

  • Moahmmad Mahdi Mowlaei 1
  • Sobhan Yahyaei 2
  • Mozhgan Hajizadegan 3
  • Mohammad Hamed Ehsanbakhsh 4

1 Assistant Professor, Journalism Dept., Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, of Communication, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 M.A Student of Media and Cultural Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 M.A of Communication Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Attention to citizen participation and their impact on decisions and rethinking in urban planning has necessitated the forthcoming study. Therefore, this study was conducted with the aim of gaining an understanding of the flow of public opinion in cyberspace, and finding a pattern of urban interactions in it. For this, 18095 Instagram posts and 48300 Twitter posts were collected in 1399 and 1400, and their quantitative and qualitative classification was done by quantitative content analysis and thematic analysis method. Then, a model of urban interactions was drawn. According to the findings of this study, urban activist groups on Twitter and Instagram can be divided into five categories: "urban management", "governing actors related to urban management", "political currents", "people" and "mass media".Also, the themes in the contents produced by them are: "referring to the municipality in the disputes of others", "media reflection", "praise and support of urban management", "attack on urban management", "media narratives", "Jokes and popular comparisons", "Report of urban management to the people", "Past urban management", "Issues within urban management", "Citizenship demands", "Accompanying urban experiences" and "Statements of government actors". The comparison of Instagram and Twitter shows a significant difference in this regard, and it can be said that the focus on Twitter, due to the diversity of active groups in it, more than Instagram can reflect the state of urban interactions on social media. Unlike Instagram, Twitter is dominated by content with a negative orientation towards Tehran's urban management, and actor interactions sometimes take a hostile approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Twitter
  • Instagram
  • Tehran
  • Public Opinion