نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

چکیده

توانمندسازی همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مطرح بوده و می‌تواند باتوجه به زمینه موجود به شکل‌های متفاوتی انجام شود. برخی از بافت‌های شهری کم برخوردار که نیاز به توانمندسازی در آن به‌صورت جدی وجود دارد، دارای پتانسیل‌های بکر طبیعی برای اکوتوریسم هستند. اکوتوریسم، در عین ایجاد کیفیت مناسب محیط برای گردشگران، بیشترین حفاظت را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی از جامعه میزبان به عمل می‌آورد. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب مطالعات مرتبط، چارچوبی برای دو مفهوم توانمندسازی و اکوتوریسم ارائه نموده است و با تبیین ارتباط میان این دو چارچوب با بهره‌گیری از روش دلفی، فرآیند و معیارهایی برای اکوتوریسمِ شهری توانمندساز، ارائه داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد اکوتوریسمِ شهری توانمندساز دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ذهنی-ادراکی و زیست‌محیطی می‌باشد. این رویکرد در هر بعد به‌صورت گام‌به‌گام با توانمندسازی فردی، افزایش توان مشارکت‌پذیری، توسعه اجتماعی و اثربخشی اجتماعی؛ توانمندسازی اجتماعی جوامع میزبان را دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empowering Urban Ecotourism: A New approach to Development Local Communities Empowerment

نویسندگان [English]

  • Mona Sabourjanati 1
  • Iman Ghalandarian 2

1 MA Student of Urban Design, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran.

چکیده [English]

Empowerment has always been considered as one of the primary directions for improving the quality of life in local communities, and it may be accomplished in a variety of ways depending on the circumstances. Some disadvantaged urban areas with a significant need for empowerment offer the pristine natural potential for ecotourism. Ecotourism not only provides the proper quality of the environment for tourists, but also offers the greatest protection in the host society's different social, economic, cultural, and environmental domains. In this study, the meta-combination approach is used to combine the two ideas of empowerment and ecotourism, resulting in a set of benefits for empowering communities and the framework of Empowering Urban Ecotourism and its process and criteria had been explained by the relationship between, Empowering and Urban Ecotourism By means of using the Delphi method. The results of the research show that Empowerment ecotourism has social, cultural, economic, political, Psychology-perceptual, and, environmental domains. This approach follows step-by-step individual empowerment, increasing the ability to participate, social development and social effectiveness, social empowerment of the host communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Ecotourism
  • Community-Based Ecotourism
  • Empowerment
  • Local Community
  • Empowerment Ecotourism
 
صباغی، حمیدرضا و طبیبیان، منوچهر. (1394). «بررسی انگاره اکوتوریسم شهری». محیط‌شناسی، دوره 4، صفحه 257-273.
محمدپور، احمد. (1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش (جلد 2). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
Adams, L. M., & Dove, L. E. (1989). Wildlife reserves and corridors in the urban environment: a guide to ecological landscape planning and resourse conservation (No. 333.7616 A214w). Maryland, US: National Institute for..., 1989.
Alsop, R., & Heinsohn, N. (2012). "Measuring empowerment in practice: Structuring analysis and framing indicators" (Vol. 3510). World Bank Publications.
Azimi, Nasserali & Hajipour,Abdol Hamid. (2008). "Planning the Cultural Tourism and Ecotourism Industry for Economic Development: A Case Study of Iran". Environmental Sciences Vol.6, No.1, Autumn 2008 53-64.
Backman, S., Petrick, J., & Wright, B. A. (2001). "Management tools and techniques: an integrated approach to planning. " The encyclopedia of ecotourism, 451.
Barnes, M., & Cotterell, P. (Eds.). (2012). Critical perspectives on user involvement. Policy Press.
Beresford, P., & Croft, S. (2004). "Service users and practitioners reunited: The key components for social work reform. " British Journal of Social Work, 34, 53–68. https://doi.org/10.1093/bjsw/bch005
Ceballos-Lascurain, H. (1987). " The future of ecotourism. " Mexico journal.
Chambers, R., & Conway, G. (1992). "Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century". Institute of Development Studies (UK).
Coria, J., & Calfucura, E. (2012). "Ecotourism and the development of indigenous communities: The good, the bad, and the ugly". Ecological Economics73, 47-5
Cornwall, A., & Rivas, A. M. (2015). "From ‘gender equality and ‘women’s empowerment’to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development". Third World Quarterly36(2), 396-415.
Dodd, P., & Gutierrez, L. (1990)."Preparing students for the future: A power perspective on community practice. " Administration in Social Work, 14(2), 63-78.
Dodds, R., & Joppe, M. (2001). "Promoting urban green tourism: The development of the other map of Toronto". Journal of Vacation Marketing, 7(3), 261-267. https://doi.org/10.1177/ 135676670100700306.
Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). "Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali". Journal of Sustainable Tourism, 30(10), 2352-2370.
Fennell, D. A., & Dowling, R. K. (2003). Ecotourism policy and planning. CABI.
Fennell, D. a. (2001). "A Content Analysis of Ecotourism Definitions. " Current Issues in Tourism, 4(5), 403–421. https://doi.org/10.1080/13683500108667896
Friedmann, J. (1992). Empowerment: The politics of alternative development. Blackwell.
Gibson, A., Dodds, R., Joppe, M., & Jamieson, B. (2003). "Ecotourism in the city? Toronto’s green tourism association. " International journal of contemporary hospitality management.
Higham, J., & Lück, M. (2002). "Urban Ecotourism: A Contradiction in Terms? " Journal of Ecotourism, 1(1), 36–51. https://doi.org/ 10.1080/14724040208668111
Kam, P. K. (2021). "Strengthening the empowerment approach in social work practice: An EPS model. " Journal of Social Work21(3), 329-352.
Jegdić, V., & Gradinac, O. (2016). "Cities as Destinations of Urban Ecotourism: The Case Study of Novi Sad. " Acta Economica Et Turistica, 2(2), 155–166. https://doi.org/10.1515/aet-2016-0014
Kam, P. K. (2014). "Back to the ‘social’of social work: Reviving the social work profession’s contribution to the promotion of social justice. " International Social Work57(6), 723-740.
Kunjuraman, V. (2020). "Community-based ecotourism managing to fuel community empowerment? An evidence from Malaysian Borneo. "Tourism Recreation Research, 1-16.
Joppe, M., & Dodds, R. (1998). "Urban Green Tourism: Applying ecotourism principles to the city. " Urban Green Tourism, (January 2000), 33–39. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228954116
Kalungwizi, V. J., Gjøtterud, S. M., Krogh, E., Mattee, A., & Ahmad, A. K. (2018). "Participative planning of environmental education activities: Experiences from tree planting project at a teacher training college in Tanzania. " Educational Action Research, 26(3), 403-419.
Ketema, T. D. (2015). "Development of community based ecotourism in Wenchi Crater Lake, Ethiopia: Challenges and prospects. "Journal of Hospitality Management and Tourism, 6(4), 39-46.
Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). "Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. " Sustainability, 11(22), 6248.
Kiper, T. (2013). Role of ecotourism in sustainable development. InTech.
Kiss, A. (2004). "Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds?. " Trends in ecology & evolution, 19(5), 232-237..
Lindberg, K. K., & Lindberg, K. K. (1991). Policies for maximizing nature tourism’s ecological and economic benefits. World Resources Institute Washington, DC.
Lück, M., & Higham, J. (2003). Marine ecotourism in the New Zealand urban context: Emerging trends, new challenges and developing opportunities. Urban Tourism-Mapping the Future.
Mansperger, M. (1995). "Tourism and cultural change in small-scale societies.Human organization, 54(1), 87-94.
Mahmud, S., & Tasneem, S. (2014, July). "Measuring ‘empowerment’using quantitative household survey data. " In Women's Studies International Forum (Vol. 45, pp. 90-97). Pergamon.
Martin, G. P. (2011). "Service users and the third sector: Opportunities, challenges and potentials in influencing the governance of public services. " Critical perspectives on user involvement, 47-56.
Marcinek, A. A., & Hunt, C. A. (2015). "Social capital, ecotourism, and empowerment in Shiripuno, Ecuador. " International Journal of Tourism Anthropology, 4(4), 327-342.
Mendoza-Ramos, A., & Prideaux, B. (2018). "Assessing ecotourism in an Indigenous community: Using, testing and proving the wheel of empowerment framework as a measurement tool.Journal of Sustainable Tourism, 26(2), 277-291.
McMillan, C. L., O'Gorman, K. D., & MacLaren, A. C. (2011). "Commercial hospitality: A vehicle for the sustainable empowerment of Nepali women. "International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Miley, K. K., O'Melia, M., & DuBois, B. (2001). Generalist social work practice: An empowering approach.
Mosedale, S. (2005). "Assessing women's empowerment: towards a conceptual framework. "Journal of international development, 17(2), 243-257.
Narayan-Parker, D. (Ed.). (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook. World Bank Publications.
Nyahunda, L. (2021). "Social work empowerment model for mainstreaming the participation of rural women in the climate change discourse. "Journal of Human Rights and Social Work, 6(2), 120-129.
Pigg, K. E. (2002). "Three faces of empowerment: Expanding the theory of empowerment in community development. "Community Development, 33(1), 107-123.
Rappaport, J. (2002). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. In A quarter century of community psychology (pp. 121-145). Springer, Boston, MA.
Roe, D., & Urquhart, P. (2001). Pro-poor tourism: harnessing the world's largest industry for the world's poor. London: IIED.
Salnikova, E. (2022). "THE IMPORTANCE OF SAVING ECOLOGY FOR ECOTOURISM. "Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 4-6.
Sarkar, S. K., & Lecturer, S. (2016). "Urban Ecotourism Destinations and the Role of Social Networking Sites: A Case of Kuala Lumpur. " Ecotourism Paper Series, 39(39), 1–13.
Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013). "Community empowerment through appropriate technology: Sustaining the sustainable development. "Procedia Environmental Sciences, 17, 1007-1016.
Scheyvens, R. (1999). "Ecotourism and the empowerment of local communities. "Tourism management, 20(2), 245-249.
Scheyvens, R. (2012). Tourism and poverty. Routledge.
Scheyvens, R. (2002). Tourism for development: Empowering communities. Pearson Education.
Scheyvens, R., & van der Watt, H. (2021). "Tourism, Empowerment and Sustainable Development: A New Framework for Analysis. " Sustainability, 13(22), 12606.
Schloegel, C. (2007). "Sustainable tourism: sustaining biodiversity?. " Journal of Sustainable Forestry, 25(3-4), 247-264.
Sharma, S. K. (2022). "The Cost of Conservation–Nepal’s Conservation Efforts’ Impact on Indigenous Communities. "
Sofield, T., & Li, F. M. S. (2007). "China: ecotourism and cultural tourism, harmony or dissonance?. "In Critical issues in ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon (pp. 368-385). Routledge.
Sofield, T. H. (Ed.). (2003). "Empowerment for sustainable tourism development. " Emerald Group Publishing.
Stronza, A. L., Hunt, C. A., & Fitzgerald, L. A. (2021). Ecotourism for conservation?. In Routledge Handbook of Ecotourism (pp. 372-397). Routledge.
Su, M. M., Wall, G., Ma, J., Notarianni, M., & Wang, S. (2020). "Empowerment of women through cultural tourism: perspectives of Hui minority embroiderers in Ningxia, China. " Journal of Sustainable Tourism, 1-22.
Tahir, R., & Raharja, S. U. J. (2021). "Women's Empowerment Model Through Entrepreneurship Development Strategy in Banten Province-Indonesia. "Review of Integrative Business and Economics Research, 10, 132-145.
UNWTO (2012). UN General Assembly: Ecotourism key to eradicating poverty and protecting environment. Madrid, Spain. WWF (2001).Guidelines for Community-Based ecotourism Development. Available at http://www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/community_based_ecotourism.p df.
Wearing, S., & Neil, J. (1999). Ecotourism: Impacts. Potentials and Possibilities Butterworth-Heinemann.
Weaver, D. (2010). "Indigenous tourism stages and their implications for sustainability. " Journal of sustainable tourism, 18(1), 43-60.
Weaver, D. B. (2005). "Mass and urban ecotourism: new manifestions of an old concept. " Tourism Recreation Research, 30(1), 19-26.
Weaver, D. B. (Ed.). (2001). The encyclopedia of ecotourism. Cabi.
Winkler, T., & Zimmermann, F. (2015). "Ecotourism as community development tool–development of an evaluation framework. "Current Issues of Tourism Research, 4(2), 45-56.
Wilkinson, P. F., & Pratiwi, W. (1995). "Gender and tourism in an Indonesian village. "Annals of tourism research, 22(2), 283-299.
Wirahayu, Y. A., Sumarmi, S., Arinta, D., Islam, M. N., & Kurniawati, E. (2022). "Developing a sustainable community forest-based village ecotourism in Oro-Oro Ombo, Malang: What is the effect of Batu’s West Ring Road?. " Revista Turismo & Desenvolvimento, 39, 425-437.
Wu, Y.-Y., Wang, H.-L., & Ho, Y.-F. (2010). "Urban ecotourism: Defining and assessing dimensions using fuzzy number construction. " Tourism Management, 31(6), 739–743. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.014
Zeppel, H. (2006). Indigenous ecotourism: Sustainable development and management (Vol. 3). Cabi.
Wall, G. (1996). "Rethinking Impacts of Tourism. "Progress in Tourism and Hospitality Research, 2(3–4), 207–215. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1603(199609)2:3/4<207::AID-PTH51>3.0.CO;2-
Wu, Y.-Y., Wang, H.-L., & Ho, Y.-F. (2010). "Urban ecotourism: Defining and assessing dimensions using fuzzy number construction. " Tourism Management, 31(6), 739–743. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.014
 
 
 
 
 
 
استناد به این مقاله: صبورجنتی، منا.، قلندریان، ایمان. (1401). اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 7(23)، 87-120.
DOI: 10.22054/urdp.2022.69232.1466
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...