نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

چکیده

توانمندسازی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین جهت گیری ها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مطرح بوده و می‌تواند باتوجه به زمینه موجود به شکل های متفاوتی انجام شود. برخی از بافت‌های شهری کم برخوردارکه نیاز به توانمندسازی در آن به صورت جدی وجود دارد، دارای پتانسیل های بکر طبیعی برای اکوتوریسم هستند. اکوتوریسم، در عین ایجاد کیفیت مناسب محیط برای گردشگران، بیشترین حفاظت را در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی ازجامعه میزبان به عمل می آورد.
این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب مطالعات مرتبط، چارچوبی برای دو مفهوم توانمندسازی و اکوتوریسم ارائه نموده است و با تبیین ارتباط میان این دو چارچوب با بهره گیری از روش دلفی، فرآیند و معیارهایی برای اکوتوریسم توانمندساز، ارائه داده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد اکوتوریسمِ‌توانمندساز دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ذهنی-ادراکی و زیست محیطی می باشد. این رویکرد در هر بعد به صورت گام به گام با توانمندسازی فردی، افزایش توان مشارکت پذیری، توسعه اجتماعی و اثر بخشی اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی جوامع میزبان را دنبال می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empowering Urban Ecotourism: A New approach to Development Local Communities Empowerment

نویسندگان [English]

  • Mona Sabourjanati 1
  • Iman Ghalandarian 2

1 MA Student of Urban Design, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran.

چکیده [English]

Abstract
Empowerment has always been considered as one of the primary directions for improving the quality of life in local communities, and it may be accomplished in a variety of ways depending on the circumstances. Some disadvantaged urban areas with a significant need for empowerment offer the pristine natural potential for ecotourism.
Ecotourism not only provides the proper quality of the environment for tourists, but also offers the greatest protection in the host society's different social, economic, cultural, and environmental domains.
In this study, the meta-combination approach is used to combine the two ideas of empowerment and ecotourism, resulting in a set of benefits for empowering communities.
The results of the research show that Empowerment ecotourism has social, cultural, economic, political, Psychology-perceptual, and, environmental domains. This approach follows step-by-step individual empowerment, increasing the ability to participate, social development and social effectiveness, social empowerment of the host communities.

ecotourism, Community-based ecotourism,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Community-Based Ecotourism
  • Empowerment
  • Local Community
  • Empowerment Ecotourism