نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، معماری، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

4 استادیار گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22054/urdp.2022.67693.1436

چکیده

در نگرش نحو فضا و با استفاده از چهار شاخص به بررسی ویژگیهای اجتماعی نمونه‌ها پرداخته می‌شود که عبارتند از: ارتباط، هم پیوندی، کنترل، انتخاب، عمق. این پژوهش سعی در شناسایی الگوی پنهان و افزایش ارتقای بنیانهای نظری نحو فضا در راستای ایجاد حس رضایت ساکنین و به طبع آن مطلوبیت در مسکن معاصر را دارد. هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه می باشد.
روش پژوهش حاضر، به دلیل استخراج معیارهای قابل اندازه گیری و کمی شدن، تلفیقی از راهبردهای کمی و کیفی می‌باشد که با تحلیل نحوی شش نمونه از پلانهای خانه‌های دوره پهلوی و پلانهای معاصر ارومیه صورت گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عمق فضایی در پلانهای معاصر، بیشتر از عمق نسبی سه پلان دوره پهلوی می‌باشد. میزان هم پیوندی در پلانهای معاصر کم می‌باشد به این مفهوم که این بناها به صورت متراکم می‌باشند. فضاها در سه مجموعه دوره پهلوی دارای هم پیوندی بالاتری هستند و در سه نمونه پلان دوره معاصر، افتراق فضاها از سیستم بیشتر است.
فضاها در سه مجموعه دوره پهلوی دارای هم پیوندی بالاتری هستند و در سه نمونه پلان دوره معاصر، افتراق فضاها از سیستم بیشتر است و میزان کنترل کل مجموعه در6 نمونه مطالعاتی تقریبا در یک تراز می‌باشند، بجز نمونه پلان 1 معاصر که از سطح کنترل بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of relations and arrangement (syntax) of space in the perception of spatial configuration of housing in Iranian houses (Case study: Pahlavi and contemporary houses in Urmia)

نویسندگان [English]

  • Tohid Ali Nejad 1
  • Siamak Panahi 2
  • Hasan Ebrahimi Asl 3
  • Akbar Abdollahzadeh Taraf 4

1 PhD Student of Architecture, Julfa International Branch, Islamic Azad University, Julfa, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Julfa International Branch, Islamic Azad University, Julfa, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

In the attitude of Space Syntax and using four indicators, social characteristics of samples are studied, which are: communication interconnection control. choice. depth. This research tries to identify the hidden pattern and increase the theoretical foundations of Space Syntax in order to create a sense of residents ' satisfaction and, in general, desirability in contemporary housing. The aim of this study is to analyze the comparative relations and syntax of space in the perception of spatial configuration of housing in the Pahlavi and contemporary houses of Urmia. The method of this study due to the extraction of measurable and quantitative criteria is a combination of qualitative and quantitative strategies, which has been done by syntactic analysis of six samples of plans of houses of the Pahlavi period and contemporary plans of Urmia. The findings show that the spatial depth in contemporary plans is more than the relative depth of three Pahlavi plans. The amount of conjunction in contemporary plans is low in the sense that these buildings are dense. Spaces in three sets of Pahlavi period have higher interconnection and in three samples of contemporary period plan differentiating spaces from the system is more. Spaces in three sets of Pahlavi period have a higher conjunction and in three samples of contemporary period plan differentiating spaces from the system is higher and the total control rate in 6 samples of study is approximately the same level except the contemporary Plan 1 sample which has a greater level of control..

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Space Syntax"
  • "Configuration"
  • "Housing desirability"
  • "Sense of Satisfaction"
  • "Urmia City"