نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی جلفا،جلفا، ایران

2 استادیار معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ابهر، ابهر، ایران

3 استادیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی جلفا، جلفا، ایران.

4 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه می‌باشد. روش پژوهش حاضر، به دلیل استخراج معیارهای قابل‌اندازه‌گیری و کمی شدن، تلفیقی از راهبردهای کمی و کیفی می‌باشد که با تحلیل نحوی شش نمونه از پلان‌های خانه‌های دوره پهلوی و پلان‌های معاصر ارومیه صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عمق فضایی در پلان‌های معاصر، بیشتر از عمق نسبی سه پلان دوره پهلوی می‌باشد. میزان هم پیوندی در پلان‌های معاصر کم می‌باشد به این مفهوم که این بناها به‌صورت متراکم می‌باشند. فضاها در سه مجموعة دوره پهلوی دارای هم پیوندی بالاتری هستند و در سه نمونه پلان دوره معاصر، افتراق فضاها از سیستم بیشتر است. فضاها در سه مجموعه دوره پهلوی دارای هم پیوندی بالاتری هستند و در سه نمونه پلان دوره معاصر، افتراق فضاها از سیستم بیشتر است و میزان کنترل کل مجموعه در 6 نمونه مطالعاتی تقریباً در یک تراز است، به‌جز نمونه پلان 1 معاصر که از سطح کنترل بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Relations and Comparative Analysis of Relations and Arrangement (Syntax) of Space in the Perception of Spatial Configuration of Housing in Iranian Houses (Case Study: Pahlavi and Contemporary Houses in Urmia)

نویسندگان [English]

  • Tohid Ali Nejad 1
  • Siamak Panahi 2
  • Hasan Ebrahimi Asl 3
  • Akbar Abdollahzadeh Taraf 4

1 PhD Student of Architecture, Julfa International Branch, Islamic Azad University, Julfa, Iran.

2 Assistant Professor,of Architecture, Islamic Azad University, Abhar Branch, Abhar, Iran.

3 Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University, Jolfa International Branch, Jolfa, Iran.

4 Assistant Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is the comparative analysis of relationships and arrangement (syntax) of space in the perception of the spatial configuration of housing in Pahlavi period and contemporary houses in Urmia city. The present research method, due to the extraction of measurable and quantifiable criteria, is a combination of quantitative and qualitative strategies, which was carried out by syntactic analysis of six examples of house plans of the Pahlavi period and contemporary plans of Urmia. The findings of the research show that the spatial depth in the contemporary plans is more than the relative depth of the three plans of the Pahlavi period. The amount of connection in contemporary plans is low, in the sense that these buildings are dense. The spaces in the three sets of the Pahlavi period have a higher connection and in the three samples of the plan of the contemporary period, the difference between the spaces and the system is more. The spaces in the three sets of the Pahlavi period have a higher connection and in the three examples of the plan of the contemporary period, the difference between the spaces and the system is greater, and the level of control of the entire set in the 6 study samples is almost at the same level, except for the example of the contemporary plan 1, which has a higher level of control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Syntax
  • Configuration
  • Spatial arrangement
  • Urmia City
 
اخوت، هانیه، (1392)، بررسی تطبیقی ابعاد حریم در مسکن سنتی و معاصر با استفاده از مدل تحلیلی BDSR، مسکن و محیط روستا، سال سی و دوم، شماره 132، 112-97.
بابازاده اسکویی، سولماز، طوفان سحر، جمالی سیروس، (1399)، تحلیل ادراک حریم در پیکربندی فضایی مجتمع‌های مسکونی معاصر با رویکرد نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، سال پانزدهم، شماره 2، 353-373.
بصیری، مصطفی، زینالی عظیم، علی، آذر، علی، (1400)، تحلیل عوامل و مؤلفه‌های حس تعلق به مکان در محلات قدیمی شهر تبریز (نمونه موردی محله اهراب تبریز)، دانش شهرسازی، سال پنجم، شماره 2، 107-125.
خدمت‌زاده، علی، فیضی‌زاده، بختیار، (1401)، بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS (مطالعه موردی: مناطق شهری ارومیه). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و دوم، شماره 67، ۲۷۹-۲۵۹
رشیدزاده، الهام، طهماسبی ارسلان، حبیبی، فؤاد، (1398)، فضای معماری در سیطره سرمایه: واکاوی شکل‌گیری فضای معماری از دیدگاه نظریه تولید فضای لوفور، اندیشه معماری، سال سوم، شماره 6، 220-204.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌غربی، (1395)، سالنامه آماری استان آذربایجان‌غربی، معاونت آمار و اطلاعات.
طباطبایی ملاذی، فاطمه، صابرنژاد، ژاله. (1395)، رویکرد تحلیلی نحو (چیدمان) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن بومی قشم (نمونه موردی روستای لافت). مسکن و محیط روستا، سال سی و پنجم، شماره 154، 75-88.
فتح بقالی عاطفه، مقصودی تیلکی، محمدجواد، هدایتی مرزبالی، معصومه. (1400)، بازتاب ساختار اجتماعی در پیکره‌بندیی فضایی مسکن با تأکید بر تئوری نحوفضا (مطالعه موردی: خانه‌های سنتی و معاصر بافت فرهنگی تاریخی تبریز)، جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دهم، شماره 38، 47-64
فلکیان، نرجس، کاظمی، علی، صفری حسین، (1400)، ریخت‌شناسی معماری معنامحور با استفاده از روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: مسجد حکیم اصفهان)، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال سیزدهم، شماره 3 (پیاپی 51)، 257-274.
کربلایی حسینی غیاثوند، ابولفضل، سهیلی، جمال‌الدین، (1395)، بررسی نقش مؤلفه‌های کالبدی محیط در اجتماع‌پذیری فضاهای فرهنگی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا، مورد مطالعاتی: مجتمع‌های‌فرهنگی دزفول و نیاوران، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، سال یازدهم، شماره 25، 361-373.
مظاهری، مجتبی، دژاژ، امید، موسوی، جلال، (1397)، تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه‌های ایرانی با بهره‌گیری از روش نحو فضا، هویت شهر، سال دوازدهم، شماره 2(پیاپی 34)، 108-12.
معززی مهرطهران، امیرمحمد، ایزدی، محمد سعید، مسعود، محمد، (1399)، بررسی ارتباط پیکربندی فضایی و وضعیت توسعه‌یافتگی محلات شهر اصفهان، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، سال سیزدهم، شماره 31، 225-240.
معماریان، غلامحسین، (1381)، نحو فضای معماری، صفه. سال دوازدهم، شماره 35، 84-74.
مهرابیان، زهره، صفری حسین، سهیلی جمال‌الدین، (1400)، تحلیل ریخت‌شناسی مدرسه دارالفنون با استفاده از روش نحو فضا، اندیشه معماری، سال پنجم، شماره 9، 263-276.
Babazade oskouei, S., toofan, S., & jamali, S. (2020). Analyzing Privacy Perception in Space Configuration of Contemporary Residential Complexes with a Space Syntax Approach (Case Study: Aseman-E Tabriz Residential Complex). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 15(2), 353-372. (In Persian).
Basiri, M., ZeynaliAzim, A., & Azar, A. (2021). Analysis of Factors and Components of the Sense of Belonging to Place in the Old Neighborhoods of Tabriz City (Case Study of Ahrab Neighborhood of Tabriz). Urban Planning Knowledge, 5(3), 107-125. doi: 10.22124/upk.2021.16220.1441. (In Persian).
Cao W& Dewancker B, (2021), Interpreting spatial layouts of nursing homes based on partitioning theory, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 318, 1-18, https: //doi. org/10. 1080/13467581. 2021. 2007110.
Falkian, N., Safari, H., & Kazemi, A. (2021). Morphology of meaning-oriented architecture using space arrangement method (case study: Hakim Mosque of Isfahan). Scientific and Research Quarterly of New Approaches in Human Geography, 13(3), 258-274. (In Persian).
Fath Baghali, A., Maghsoodi Tilki, M., Hedayati Marzbali, M. (2021), Reflection of the social structure in the spatial configuration of the housing with an emphasis on the theory of syntax and space (case study: traditional and contemporary houses of the historical cultural context of Tabriz), Geography and Environmental Studies, 10(38), 47-64. (In Persian).
Hasa E & Yunitsyna, A. (2021), (eds.), Current Challenges in Architecture and Urbanism in Albania, The Urban Book Series, https: //doi. org/10. 1007/978-3-030-81919-4-12.
Hernández Falagán, D (2021), Review of Design of Collective Housing in the 21st Century. Buildings, 11, 157. 1-18. https://doi.org/10.3390/buildings11040157.
Karbalaei Hossini Ghiyasvand, A., & Soheili, J. (2019). The Role of Environmental Physical Indicators in Socibility of Cultural Spaces Using Space Syntax Technique, Case Study: Dezfol and Niavaran Cultural Complexes. Armanshahr Architecture & Urban Development, 11(25), 361-373. (In Persian).
Khemtizadeh, A., Faizizadeh, B., (2022), Investigating the quality of urban life using remote sensing and GIS (case study: urban areas of Urmia). Applied Research of Geographical Sciences, 22(67), 259-279. (In Persian).
Khozaei Ravari, F., Hassan, A. S., Abdul Nasir, M. H. and Mohammad Taheri, M. (2022), The development of residential spatial configuration for visual privacy in Iranian dwellings, a space syntax approach, International Journal of Building Pathology and Adaptation, 38(1). 1-15, https: //doi. org/10. 1108/IJBPA-05-2021-0080.
Kim, J. Y.; Kim, Y. O. (2020), Residents’ Spatial-Usage Behavior and Interaction According to the Spatial Configuration of a Social Housing Complex: A Comparison between High-Rise Apartments and Perimeter Block Housing. Sustainability, 14, 1138. https: //doi. org/10. 3390/su14031138.
Kim, J. Y.; Kim, Y. O. (2020), The Association of Spatial Configuration with Social Network for Elderly in Social Housing. Indoor Built Environ. 29(3), 405-416.
Management and Planning Organization of West Azarbaijan Province, (2015), Statistical Yearbook of West Azarbaijan Province, Deputy of Statistics and Information. (In Persian).
mazaheri, M., Dezhdar, O., & Mousavi, S. (2018). Analyzing the role of yards in spatial structure of Iranian houses using space syntax. Hoviatshahr, 12(2), 97-108. (In Persian).
Mehrabian, Z., Safari, H., Sohaili, J., (2021), Morphological analysis of Dar al-Funun school using space syntax method, Andisheh Memari, 5(9), 263-276. (In Persian).
Memarian, Gh, (2002), Syntax of architectural space, Soffeh. 12(3-4), 74-84. (In Persian).
Moazezi Mehr-e-Tehran, A. M., Saeid Izadi, M., & Masoud, M. (2020). The Correlation between Spatial Configuration and Development Status of Isfahan's Neighborhoods. Armanshahr Architecture & Urban Development, 13(31), 225-239. doi: 10.22034/aaud.2020.75543.1083. (In Persian).
Nikezi´c, A.; Risti´c Trajkovi´c, J.; Milovanovi´c, A. (2021), Future Housing Identities: Designing in Line with the Contemporary Sustainable Urban Lifestyle. Buildings, 11(1), 18. 1-23, https://doi.org/10.3390/buildings11010018.
Okhovat H. (2013), Comparative analysis in privacy aspects between traditional and contemporary Iranian houses using BDSR analytical model. JHRE; 32 (142): 97-112
URL: http://jhre.ir/article-1-373-fa.html. (In Persian).
Özgece, N.; Edgü, E. (2013), Syntactic Comparison of Cyprus Port Cities: Famagusta and Limassol’. In Proceedings of the Ninth International Space Syntax Symposium, Seoul, Korea, 31 October-3 November; Sejong University Press: Seoul, Korea; 042: 1-42: 10.
Rashid, M. (2019). Space Syntax: A Network-Based Configurational Approach to Studying Urban Morphology. In: D'Acci, L. (eds) The Mathematics of Urban Morphology. Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology. Birkhäuser, Cham. 10, 199-255. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12381-9_10
Rashidzadeh, E, Tahmasbi, A., Habibi, F. (2019), Architectural space under the control of capital: Analysis of the formation of architectural space from the perspective of Lefebvre's space production theory, Andisheh Memamari, 3(6), 204-220. (In Persian).
Shahbazi, M. Bemanian, M. R, & Lotfi,A, (2018), A Comparative Analysis of Spatial Configuration in Designing Residential Houses Using Space Syntax Method (Case Studies: Houses of Isfahan and Modern Architecture Styles). International Journal of Applied Arts Studies, IJAPAS, 3(1), 21- 40.
Shoul, M, (1993), The Spatial Arrangements of Ordinary English Houses, Environment and Behavior, 25, 22-69.
Tabatabae Malazi F, Sabernejad J. (2016), The Space Syntax Analytical Approach in Understanding the Configuration of Qeshm Vernacular Housing (Case Sudy: Laft Village). JHRE; 35 (154): 75-88. (In Persian).
Tucker. A, (2002), Applied Combinatorics, New York, John Wiley & Sons.
Xia, C.; Zhang, A.; Wang, H.; Yeh, A. G. O. (2019), Predicting the expansion of urban boundary using space syntax and multivariate regression model. Habitat Int, 86, 126-134.
Yamu, C.; van Nes, A.; Garau, C. (2021), Bill Hillier’s Legacy: Space Syntax-A Synopsis of Basic Concepts, Measures, and Empirical Application. Sustainability. 13, 3394.
Zaleckis, K.; Chmielewski, S.; Kamiˇcaityte, J.; Grazuleviciute-Vileniske, I.; Lipi ´nska H. (2022), Walkability Compass -A Space Syntax Solution for Comparative Studies. Sustainability, 14, 2033. https: //doi. org/10. 3390/su14042033.
 
 
 
 
 
 
استناد به این مقاله: علی‌نژاد، توحید.، پناهی، سیامک.، ابراهیمی اصل، حسن.، عبدالله زاده طرف، اکبر. (1401). تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه)،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 7(23)، 191-219.
DOI: 10.22054/urdp.2022.67693.1436
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...