نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران.

3 استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان ،سمنان، ایران

چکیده

درطول این دو دهه از اجرای طرح مجموعه شهری مشاهده می‌شود که مدیریت این مقیاس فضایی همواره با چالش‌هایی روبه رو بوده است. پژوهش حاضر با طرح این مساله که بی‌توجهی به نهادهای اثرگذار بر فرایند برنامه‌ریزی باعث می‌شود برنامه‌های مختلف به شکست بینجامند، در نظر دارد تا عوامل اصلی و تاثیرگذار در تحقق اهداف طرح‌ مجموعه شهری در نظام مدیریت منطقه کلان‌شهری‌ تهران را با رویکرد نهادی و با استفاده از روش فراترکیب استخراج کند. سپس مهم‌ترین عوامل با رویکرد تحلیل محتوا جهت دار شناسایی شدند. با استفاده از این دو روش، نگاه خبرگان به وضعیت موجود مجموعه‌ی شهری تهران یکپارچه و پیشنهادات در دو بعد تغییر نهادی و توافق نهادی دسته‌بندی شد. نتایج بدست آمده از بررسی مقالات نشان داد که اصلاح ساختار سازمانی مجموعه‌ی شهری تهران مهم‌ترین گام در جهت تحقق اهداف مجموعه‌ی شهری تهران است. از سوی دیگر در سطح متغیرها الگوی توسعه‌ی چند مرکزی در راستای تغییر نهادی در سیستم‌های برنامه‌ریزی، لزوم مدیریت جامع و یکپارچه منطقه کلان‌شهری و حرکت به سوی حکمروایی منطقه‌ی کلان‌شهری، تمرکزدایی و ایجاد یک شبکه‌ی عملکردی چندسویه، شفافیت و پاسخگویی و تشریک مساعی تاکید بسیار شده است. در نهایت باید گفت که توافقات نهادی اگرچه به صورت رسمی و غیررسمی بر تحقق اهداف مجموعه‌ی کلان‌شهری تهران اثرگذار هستند اما آنچه زیرساخت‌های این مجموعه‌ی شهری را به سمت پیشبرد اهداف طرح مجموعه‌ی شهری حرکت می‌دهد تغییرات نهادی‌ای است که می‌تواند نتایج و اثرات ماندگار و بلند مدت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Institutional Strategies to Achieve Purposes of Majmo-e-shahri Tehran Plan with Meta-synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lavajoo 1
  • Abbas Arghan 2
  • Mohammadreza Zand Moghadam 3

1 Ph.D. Student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Prof of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Assistant Professor, of Geography, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

situation of the Tehran urban complex was integrated and the suggestions were classified into two dimensions: institutional change and institutional agreement, which can modify the structure of institutional relations in the urban complex of Tehran and direct it towards the sustainable development of its spatial structure. One of the solutions to get out of the problems of the metropolis of Tehran and to achieve the goals of the Tehran urban complex is to use an institutionalist approach indeed. Although the institutional structure of the Tehran urban complex is currently significantly different from the goals of the urban complex design and institutional approach, this does not indicate the inefficiency of this design and institutional approach. The results derived from the review of articles showed that reforming the organizational structure of Tehran urban complex is the prominent step towards achieving the goals of Tehran urban complex. At the level of variables, the model of multicenter development in order to change the planning systems emphasis on the necessity of comprehensive and integrated management in the metropolitan area, moving towards metropolitan area governance, decentralization and creating a multifaceted functional network, transparency, accountability and collaboration. Finally, although institutional agreements formally and informally affect the realization of the goals of the Tehran metropolitan complex, what moves the infrastructure of Majmo-e-shahri plan to advance its goals is institutional change that can have lasting and long-term results and effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Change
  • Institutional Agreement
  • meta- synthesis
  • Majmo-e-shahri Tehran
  • Metropolitan Area