نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار معماری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

امروزه در فضاهای سکونتی به دلیل عدم توجه معماران به مولفه های ادراکات حسی ساکنین و عدم توجه به تاثیر حواس بر فرآیند ادراک آنان، نظاره گر تنزل کیفیت سطح زندگی و همچنین رضایتمندی نامطلوب ساکنین در محل سکونتشان می باشیم. با توجه به آنکه نگرش های پدیدارشناسانه در حوزه فضاهای سکونتی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، این پژوهش از دیدگاه پدیدارشناسانه مرلو پونتی و نظریات برگرفته از آن بهره گرفته است و بر آن است تا به ارائه راهبردهایی به جهت ارتقا کیفی ادراکات حسی ساکنین فضاهای سکونتی بپردازد. این پژوهش از منظر روش شناسی توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. ابزار این پژوهش پرسشنامه و جامعه آماری آن 50 نفر از متخصصان حوزه معماری می باشد. برای تعیین اعتبار یابی پرسشنامه از نرم افزار Smartpls2 استفاده شده و به جهت اولویت بندی داده ها از آزمون فریدمن در نرم افزارSpss استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواد و مصالح بوم آورد و آشنا با انسان جهت ایجاد حس خاطره انگیزی با مقدار آماره تی 3.47، انعطاف پذیری و سیالیت فضا با مقدار آماره تی 3.44 و بهره گیری از نماد و نشانه ها با مقدار آماره تی 3.12 بیشترین تاثیر را بر ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی ایفا می کنند که به تفصیل بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the quality of sensory perception of residents of residential spaces from the perspective of phenomenology

نویسندگان [English]

  • Nazani Daeinezhad 1
  • Khosro Afzalian 2
  • Seyyed Javad Asadpour 3
  • Mohammad Hamed Mousavi 4

1 Ph.D Candidate of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran,

3 Assistant Professor, of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran,

4 Assistant Professor, of Architecture, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran

چکیده [English]

Nowadays, in residential spaces, due to the architects' lack of attention to the components of the residents' sensory perceptions and the lack of attention to the effect of the senses on their perception process, we are witnessing the deterioration of the quality of life and also the unfavorable satisfaction of the residents in their place of residence. Due to the fact that phenomenological attitudes in the field of residential spaces have received less attention from researchers, this research has taken advantage of Merleau-Ponty's phenomenological perspective and theories derived from it and aims to provide strategies to improve the quality of the sensory perceptions of residents of residential spaces. Pay a residence this research is from the perspective of descriptive-analytical and survey methodology. The tool of this research is a questionnaire and its statistical population is 50 experts in the field of architecture. Smartpls2 software was used to determine the validity of the questionnaire, and Friedman's test was used in Spss software to prioritize the data. The findings show that natural and familiar materials and materials create a memorable feeling with a T-statistic value of 3.47, the flexibility and fluidity of space with a T-statistic value of 3.44 and the use of symbols and signs with a T-statistic value of 3.12 are the most They play an effect on improving the quality of the sensory perception of the residents of living spaces, which is explained in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory perception
  • Phenomenology
  • Residential spaces
  • Merleau-Ponty