نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار گروه معماری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

امروزه در فضاهای سکونتی به دلیل عدم توجه معماران به مؤلفه‌های ادراکات حسی ساکنین و عدم توجه به تأثیر حواس بر فرآیند ادراک آنان، نظاره‌گر تنزل کیفیت سطح زندگی و همچنین رضایتمندی نامطلوب ساکنین در محل سکونتشان می‌باشیم. با توجه به آنکه نگرش‌های پدیدارشناسانه در حوزه فضاهای سکونتی کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است، این پژوهش از دیدگاه پدیدارشناسانه مرلو پونتی و نظریات برگرفته از آن بهره گرفته است و بر آن است تا به ارائه راهبردهایی به جهت ارتقا کیفی ادراکات حسی ساکنین فضاهای سکونتی بپردازد. این پژوهش از منظر روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. ابزار این پژوهش پرسشنامه و جامعه آماری آن 50 نفر از متخصصان حوزه معماری می‌باشد. برای تعیین اعتبار یابی پرسشنامه از نرم‌افزار Smartpls2 استفاده شده و به جهت اولویت‌بندی داده‌ها از آزمون فریدمن در نرم‌افزار Spss استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که مواد و مصالح بوم آورد و آشنا با انسان جهت ایجاد حس خاطره‌انگیزی با مقدار آماره تی 3.47، انعطاف‌پذیری و سیالیت فضا با مقدار آماره تی 3.44 و بهره‌گیری از نماد و نشانه‌ها با مقدار آماره تی 3.12 بیشترین تأثیر را بر ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی ایفا می‌کنند که به‌تفصیل بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Quality of Sensory Perception of Residents of Residential Spaces from the Perspective of Phenomenology

نویسندگان [English]

  • Nazani Daeinezhad 1
  • Khosro Afzalian 2
  • Seyyed Javad Asadpour 3
  • Mohammad Hamed Mousavi 4

1 Ph.D Candidate of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran,

3 Assistant Professor, of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran,

4 Assistant Professor, of Architecture, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran

چکیده [English]

Nowadays, in residential spaces, due to the architects' lack of attention to the components of sensory perception of residents and the lack of attention to the effect of the senses on their perception process, we are witnessing the deterioration of the quality of life and the unfavorable satisfaction of residents in their place of residence. Due to the fact that phenomenological attitudes in the field of residential spaces have received less attention from researchers, this research has taken advantage of Merleau-Ponty's phenomenological perspective and the theories derived from it, and it aims to provide strategies to improve the quality of sensory perception of residents of residential spaces. This study is from the perspective of descriptive-analytical and survey methodology. It is done through questionnaires, and its statistical population is 50 experts in architecture. The SmartPLS 2.0 software is used to determine the validity of questionnaires, and the Friedman test is used in the SPSS software to prioritize data. The findings indicate that vernacular materials creating a memorable feeling with a T-statistic value of 3.47, flexibility and fluidity of the space with a T-statistic value of 3.44 and the use of symbols and signs with a T-statistic value of 3.12 have the most significant effect on improving the quality of sensory perception of residents of living spaces, which is explained in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory Perception
  • Phenomenology
  • Residential Spaces
  • Merleau-Ponty
 
آرنهایم، رودلف. (1382). پویه شناسی صور معماری، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
اعظم کثیری، آتوسا و آقازاده، مریم. (1401). رمزگشایی نشانه‌ها در ساختار و تزئینات معماری کلیسای سنت استپان با رویکرد تداوم پایداری فرهنگی. معماری و شهرسازی پایدار، 10(1)، 21-38.
اکسنر، اولریخ. (2007). مفاهیم پایه در طراحی فضا، ترجمه شادی عزیزی و صفورا اولنج، تهران: انتشارات فکر نو.
اصلانیان، یاشار؛ ذبیحی، حسین و رهبری منش، کمال. (1399). ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان). مطالعات هنر اسلامی، 16(37)، 28-46.
اصلانیان، یاشار؛ و ذبیحی، حسین و رهبری منش، کمال. (1397). تعیین اولویت حواس در ادراک ساکنان مجتمع‌های مسکونی؛ بررسی موردی: ساکنان بیش از دو سال چند مجتمع مسکونی در زنجان. پایان‌نامه معماری و شهرسازی، 11(21 )، 23-38.
باشلار گاستون. (1392). بوطیقا فضا، ترجمه مریم کمالی و محمد شیربچه، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
باکویی کتریمی، حوریه و صوفیانی، محمود. (1396). خوانش دریدا از مفهوم اکنون در پدیدارشناسی هوسرل. شناخت، 10(2)، 19-38.
بختیاری ‌منش، الهام. (1395). تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه درک و بیان محیط. صفه،26(2)،21-38.
براتی، ناصر و سلیمان نژاد، محمدعلی. (1390). ادراک محرک‌ها در محیط کنترل‌شده و تأثیر جنسیت بر آن. باغ نظر، (17)، 29 – 19.
بهبودی، ریحانه. (1391). ادراک در معماری مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی،17(3)،41-48.
بودلایی حسن. (1395). روش تحقیق پدیدارشناسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
پاکزاد، جهانشاه و بزرگ، حمیده. (1391). الفباى روانشناسى محیط براى طراحان، تهران: انتشارات آرمان‌شهر.
پالاسما، یوهانی؛ زومتور، پیتر و بومه، گرنوت. (1399). اتمسفرساختمان: فرم و بی فرمی، ترجمۀ مرتضی نیک فطرت و احسان بی‌طرف، تهران: انتشارات فکرنو.
پرتوی، پروین. (1382). پدیدارشناسی مکان: اصول و متدولوژی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پورعلی، مصطفی. (1390). جایگاه پدیدارشناسی در معماری. صفه، سال 21(1)، 19-30.
پیراوی ونک، مرضیه. (1389). پدیدارشناسی نزد مرلو پونتی. آبادان: انتشارات پرسش.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (۱۳۹۳). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
درستکار، احسان و ودایع خیری، رقیه. (1398). سنجش کیفیت زندگی بر مبنای رضایتمندی سکونتی (موردمطالعه: محله گلشن تهران). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست،21(10)، 245-257.
دنیل تامس، پریموزیک. (1387). مرلو-پونتی: فلسفه و معنا، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: انتشارات مرکز.
دیباج، سید موسی و سلطان‌زاده، حسین. (1392). فلسفه و معماری، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زارع، علیرضا؛ رضایی، محمدرضا و لقائی، حسنعلی. (1398). تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهرها (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 10(38)، 1-12.
شکری، پری؛ احمدی، حسن؛ مهدوی، مائده و خسروی، عباس. (1396). سنجش میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محله‌های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر بابلسر). مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4(14)،31-52.
طالب‌زاده، سید حمید. (1385). ادراک حسی در پدیدارشناسی مرلوپونتی. فلسفه، 34(1)، -63-86.
طاهر طلوع دل، محمدصادق؛ مهدی نژاد، جمال‌الدین و سادات، سیده اشرف. (1399). تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی. معماری و شهرسازی پایدار، 8(1)، 165-182.
طباطبائی، سیدسجاد؛ مطهری‌نژاد، حسین و تیرگر، هدایت. (۱۳۹۵). اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، ۱۳ (۶)، ۱-۱۲.
طباطبائی، سیدسجاد و جهانگرد، حمیده. (۱۳۹۵). تحلیل ساختاری خودکارآمدی تصمیم‌گیری شغلی بر اطمینان تصمیم‌گیری شغلی با میانجی‌گری ابعاد فرصت‌یابی حرفه‌ای. پژوهش‌نامه تربیتی، ۱۱ (۴۷)، ۸۵-۱۱۲.
عادلی، سمیرا و ندیمی، هادی. (1401). فرم به‌مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری. صفه، 32(1)، 21-40.
عسگری، مریم و نظرنژاد، نرگس. (1396). پدیدارشناسی ادراک حسی در فضای مجازی بر اساس آراء موریس مرلو پونتی. هستی و شناخت، 4(1)، 61-82.
گلابی، بایزید؛ بایزیدی، قادر؛ طهماسبی؛ ارسلان و سحابی، جلیل. (1398). پدیدارشناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه‌های منطقه موکریان). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 14(4)، 913-929.
لفور کلود. (1394). سیاست تفکر (تأملی بر اندیشه مرلو پونتی). ترجمه مهدی سلیمی. تهران: انتشارات گام نو.
ماتیوس، هریگ. (1387). درآمدی به اندیشه‌های مرلو پونتی، ترجمه رمضان برخورداری. تهران: انتشارات گام نو.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم. (۱۳۹۳). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS.. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
معظمی گودرزی، نازنین و دادخواه، پژمان. (1400). بررسی مفهوم بدن در آثار مونا حاتوم با تکیه بر اندیشه فلسفی موریس مرلوپونتی؛ مطالعه موردی: اجرای تحت محاصره. پژوهش در هنر و علوم انسانی، 10(39)، 1-16.
نیک فطرت کردمحله، مرتضی؛ ذبیحی، حسین و شاهچراغی، آزاده. (1398). روایت مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای،10(2)،813-834.
هاسپرز، جان و اسکراتن، راجر. (1385). فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هایدگر، مارتین. (1399). پدیدارشناسی روح هگل. ترجمه عقیل فولادی، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
هوسرل، ادموند. (1372). ایده پدیده‌شناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی.
یارعلی، زهرا؛ زارع زاده، فهیمه و افهمی، رضا. (1400). خوانشی بر شیوه‌‌های اجرایی تحقق ادراک بینافرهنگی در فضای موزه‌‌ها. جلوه هنر، 13(4)، 90-103.
References
Adeli, S., Nadimi, H. (2022). Form as Affordance: The Theoretical Basis and Conceptual Framework for the Meaning of Architecture. Soffeh, 32(1), 21-40. (In Persian)
Arendt, H. (2012). Life of the Mind. Translation by Massoud Oliya. Tehran: Qoqnoos Publishing. (In Persian)
Arnheim, R. (2003). The Dynamics of architectural forms. Translated by Mehrdad Qayyomi Bidhandi. Tehran: Farhangestan Honar. (In Persian)
Asgari, M., Nazarnejad, N. (2017). Phenomenology of Sensory Perception in Cyberspace Based on Maurice Merleau-Ponty's Statements. Existence and Knowledge, 4(1), 61-82. (In Persian)
Aslanian, Y., Zabihi, H., Rahbari Manesh, K. (2019). Determining the Priority of the Senses in the Perception of Inhabitants of Residential Complexes Case study: Several Residential Complexes in Zanjan. Journal of Architecture and Urban Planning, 11(21), 23-38. (In Persian)
AzamKasiri, A., aghazadeh, M. (2022). The Cultural Meaning of Ornaments and Architectural Patterns in St Stephanus Cathedral. Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 10(1), 21-38. (In Persian)
Bachelard, G. (2012). Space Butiqa. Translated by Maryam Kamali and Mohammad Shirbache, Tehran: Roshangan and Women's Studies Publications. (In Persian)
Bakhtiarimanesh, E. (2016). Reinforcing Balanced Sensory Cognition in Architectural Education. Soffeh, 26(2), 21-38. (In Persian)
Bakuei Ketrimi, H., Soufiani, M. (2016). Derrida's reading of the concept of now in Husserl's phenomenology. Journal of Cognition, 10(2), 19-38. (In Persian)
Barati, N., Soleimannejad, M. (2011). Perception of Stimuli in Controlled Environment and Gender Impact on It Case Study: Faculty of Architecture and Urbanism Students at the International University of Imam Khomaini, Qazvin, Iran. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 8(17), 19-30. (In Persian)
Behboudi, R. (2012). Perception in Architecture Measuring European Tourists’ Perception towards Isfahan’s Iranian-Islamic Architectur. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(3), 41-48. (In Persian)
Blackwood, M. (2015). Steven Holl: The Body in Space. Availabe Online: https://vimeo. Com/ondemand/holl.
Chin, W. (1998). Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 22(1), 1-14.
Davari, A., Rezazadeh, A. (2014). Structural equation modeling with PLS software. Tehran: Publications of Academic Jihad Organization. (In Persian)
Daniel Thomas, P. (2008). Merleau-Ponty: Philosophy and meaning. Translated by Mohammad Reza Abolqasmi. Tehran: Markazi (In Persian)
Dibaj, M., Soltanzadeh, H. (2012). Philosophy and Architecture. Tehran: Pazhoheshhaye Farhangi. (In Persian)
Dorostkar, E., Vadayeh Kheiry, R. (2019). Quality of Life Based on Housing Satisfaction (Gulshan Neighborhood of Tehran). Journal of Environmental Science and Technology, 21(10), 245-257. (In Persian)
Exner, U. (2007). Basic Concepts in Space Design. Translated by Shadi Azizi and Safoora Olenj, Tehran: Fekr No. (In Persian)
Fornell, C., Larcker, D. (1987). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Golabi, B., Bayzidi, Q., Tahmasbi, A., Sahabi, J. (2020). The phenomenon of perceptual perception and perceptual experience of native home (Case Study: Medbaq of Mokrian region Homes). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 14(4), 913-929. (In Persian)
Heidegger, M. (2020). Hegel's Phenomenology of spirit. Translated by Aghil Fouladi, Tehran: Negah Moaaser. (In Persian)
Henseler, J. a. R., Christian M. and Sinkovics, Rudolf R. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing (AIM), 20, 277-320.
Hopp, W. (2012). “Perception”. The Routledge Companion to Phenomenology. Edited by Sebastian Luft and Soren Overgaard. London: Routledge.
Husserl, H. (1994).Ideas Phenomenology. Translated by Abdollarim Rashididan, Tehran: Amouzesh Enghelab Eslami. (In Persian)
Kirci, N. (2019). Phenomenology and Space in Architecture: Experience, Sensation and Meaning. International Journal of Architectural Engineering Technology, 8(13), 1-18.
Lefour, C. (2014). The Politics of thinking (a reflection on Merleau-Ponty's thought). Translated by Mehdi Salimi, Tehran: Game No Publications. (In Persian)
Marshall, G. (2008). A GUIDE TO Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception, Milwaukee, Wisconsin: Marquette University Press.
Mathews, H. (2008). An Introduction to Merleau-Ponty's thoughts. Translated by Ramadhan Boshdari. Tehran: Gam No. (In Persian)
Merleau-Ponty, M. (1968). The Visible and The Invisible, edited by Claude Lefort, Translated by Alphonso Lingis, United States of America: Northwestern University Press.
Moazzami Gooderzi, N., Dadkhah, P. (2021). Examining the concept of the body in the works of Mona Hatum based on the philosophical thought of Maurice Merleau-Ponty; Case study: Implementation under siege. Research in Arts and Humanities, 10(39), 1-16. (In Persian)
Mohsenin, S., Esfidani, M. (2014). Structural equations based on partial least squares approach using Smart-PLS software. Tehran: Ketab Mehraban. (In Persian)
Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St‐Laurent, D., Saintonge, J. (1998). Correlates of attachment at school age: Maternal reported stress, mother‐child interaction, and behavior problems. Child development, 69(5), 1390-1405.
Nikfetrat Kordmalleh, M., zabihi, H., shahcheraghi, A. (2020). The Narrative of Place in the Works of Contemporary Architects from a Comparative Literature View of Philosophy and Architecture with a Phenomenological Approach (Case Study: Tehran Museum of Contemporary Arts). Geography (Regional Planning), 10(1-2), 813-834. (In Persian)
Pakzad, J., Bozorg, H. (2011). Alphabet of Environmental Psychology for Designers. Tehran: Armanshahr. (In Persian)
Pallasma, J., Zumthor, P., Baume, G. (2019). Building Atmosphere: Form and Formlessness. Translated by Morteza Nik Fetrat and Ehsan Bitraf, Tehran: Fekr No. (In Persian)
Pallasmaa, J. (2015). Body, Mind, and Imagination: The Mental Essence of Architecture”, in Mind in Architecture: Neuroscience, Embodiment, and the Future ofDesign, Massachusetts: The MIT Press.
Partovi, P. (2003). Phenomenology of Place: Principles and Methodology. Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
PiraviVanak, M. (2010). Merleau-Ponty's phenomenology. Abadan: Porsesh. (In Persian)
Poorali, M. (2012). On Phenomenology and Architecture. Soffeh, 21(1), 19-30. (In Persian)
Shokri, P., Ahmadi, H., Mahdavi, M., Khosravi, A. (2017). Measuring Citizens' Satisfaction with the Quality of Residential Environment in Urban Neighborhoods (A Case study of Babolsar). Urban Structure and Function Studies, 4(14), 31-52. (In Persian)
Spiers, H. (2022). Architectural experience: clarifying its central components and their relation to core affect with a set of first-person-view videos. Journal of Vision, 17(9), 146-163.
Tabatabai, S., Motaharinejad, H., Tirgar, H. (2016). Validation of doctors' teaching identity assessment tool based on partial least squares approach. Development steps in medical education, 13 (6), 1-12. (In Persian)
Tabatabaei, S., Jahangard, H. (2016). Structural analysis of the relationship between Career decision self-efficacy and Career decision certainty, Mediation planned happenstance skills dimensions. Educational researches, 11(47), 85-112. (In Persian)
TaherTolo Del, M., M., J., Sadat, S. (2020). The Effect of Mental, Behavioral and Physical Factors of Sense of Place on Residential Satisfaction. Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 8(1), 165-182. (In Persian)
Talebzadeh, H. (2006). Sensory perception in Merleau-Ponty's phenomenology. Philosophy, 34(1), 63-86. (In Persian)
Tenenhaus, M., Amato, S., Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceeding of the XLII SIS scienific meeting, 739-742.
Vinzi, V., Trinchera, L., Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W.
 Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 25-33.
Yarali, Z., Zarezadeh, F., Afhami, R. (2021). A Reading on the implementation methods of realizing intercultural perception in the space of museums. Art effect, 13(4), 90-103. (In Persian)
Zare, A., rezaei, M., Laghai, H. (2019). Explaining the Effective Factors on Improving the Environmental Quality of Urban Historical fabrics (Case Study: historical fabrics of Shiraz). Research and Urban Planning, 10(38), 1-12. (In Persian)
References [In Persian]
Arenahaim, R. (2003).The dynamics of architectural forms, Translation by Mehrdad Ghayomi Bidhendi, Academy of Art,Tehran. [In Persian]
Azam Kathiri, A. & Aghazadeh, M. (2022). Decoding signs in the structure and architectural decorations of St. Stephen's Church with the approach of cultural sustainability. Architecture and Sustainable urban development, 10(1), 21[In Persian]
Exner, O. (2007). Basic concepts in space design, Translation by Shadi Azizi& Safoura Oleng, New thinking Publication, Tehran. [In Persian]
 Aslanian, Y., Zabihi, H and Menesh, K. (2020). Structural analysis of the concept of housing satisfaction with the approach of phenomenological philosophy (case example, Sheikh-al-Islam Qajar house and several residential complexes in Zanjan). Islamic Art Studies, 16(37), 28-46[In Persian]
 Aslanian, Y& Zabihi, H& Rahbari manesh, K. (2018). Determining the priorityof the semsees in the perception of residents of residential complexes,Case study:Residents of several residential complexes in Zanjan for more than tow years.Thesis on architecture and urban planning,11(21), 23-38. [In Persian]
 Bachelard, G. (2013). The Poetics of Space, Translation by Maryam Kamali, Mohamad shirbache, Tehran: Roshangaran & women s studies. [In Persian]
 Bakui Ketrimi, H and Sufiani, M. (2016). Derrida's reading of the concept of now in Husserl's phenomenology. Cognition, 10(2), 19-38[In Persian]
 Bakhtiari manesh, E. (2016). Strenghthening balanced sensory perception in the environment perception and expression workshop. Sofeh26(2).21-38. [In Persian]
Barati, N& Soleiman nejhad, M. (2011). The perception of stimuli in a controlled environment and effect of gender on it. Bagh e nazar, (17): 19-29. [In Persian]
 Behboudi, R. (2012).Perception in architecture case study of European tourists perception of Iranian-Islamic architecture in Isfahan city. Fine arts magazine. Architecture and urban planning 17(3).41-48. [In Persian]
Boudlaei, H.(2016). Phenomenoloical research metod. Tehran: sociologists Publication. [In Persian]
 Pakzad, J & Bozorg, H. (2012). Alphabet of environmental psychology for designer.Tehran: Armanshahr. [In Persian]
 Palasma, Y,. Zumthor, P& Bomeh, G. (2020). The atmosphere of building:form and formlessness, Translation of Morteza Nikfetrat & Ehsan Bitaraf.Tehran: New thinking Publication. [In Persian]
 Partovi, P. (2003). “Phenomenology of place:Principles and methodology”.Tehran: University of Tehran. [In Persian]
 Pourali, M. (2011). The position of phenomenology in architecture. Sofeh 21. No 52. [In Persian]
 Piravi vanak, M. (2010). Phenomenology according to Meleauponty. Abadan: Porsesh Publication. [In Persian]
Davari, A,. Rezazadeh, A. (2014). Strctural equation modeling with PLS software.Tehran:Academic Jahad publishing organization. [In Persian]
 Righteousness, B and Charity, R . (2018). Measuring the quality of life based on residential satisfaction (case study: Golshan neighborhood of Tehran). Environmental Science and Technology, 21(10), 245-257 [In Persian]
 Dnaiel tomas, P. (2008). Meleau-ponty:phiolsophy and meaing. translation by Mohamad Reza Aboulghasemi.Tehran. Markaz Publication. [In Persian]
 Dibaj, M., Soltanzadeh, H. (1998). Philosophy and Architecture. Cultural Research Office,Tehran. [In Persian]
 Zare, A., Rezaei, M .R & Laqaei, H .A . (2019). Explanation of the factors affecting the improvement of environmental quality in the historical context of cities (case example: the historical context of Shiraz). Research and urban planning, 10(38), 1-12 [In Persian].
Sugar, P., Ahmadi, H ., Mahdavi, M & Khosravi, A. (2016). Measuring the level of residential satisfaction of citizens with the quality of the environment in urban neighborhoods (case study: Babolsar city neighborhoods). Studies of urban structure and function, 4(14), 31-52[In Persian].
 Talebzadeh, S. H. (2006). Sensory perception in Merleau-Ponty s phenomenology, Jornal of Philosophy.34(1).63-72. [In Persian]
 Taher Tolo Del, M .S., Mahdinejad, J & Sadat, S. A. (2020). The effect of semantic, behavioral and physical components of the sense of place on residential satisfaction. Architecture and Sustainable Urbanism, 8(1), 165-182[In Persian].
 Tabatabai, S .S , & Motaharinejad, H, & Tirgar, H (2016). Validation of doctors' teaching identity assessment tool based on partial least squares approach. Scientific Research Journal of Developmental Steps in Medical Education, 13 (6); 1-12 [In Persian].
Tabatabaei, S. S, & Jahangard, H. (2016). Structural analysis of self-efficacy of career decision-making on the certainty of career decision-making with the mediation of professional opportunity-finding dimensions. Educational research quarterly scientific journal.11(47).85-112. [In Persian]
 Adeli, S & Nadimi, H. (2022). form as ability; Theoretical foundation and conceptual framework of the meaning of architecture. Safeh, 32(1), 21-40. [In Persian]
 Asgari, M & Nazarnejhad, N. (2017). Phenomenology of sensory perception in virtual space based on the views of Maurice Merleau-Ponty. existence and knowledge,4(1-7),61-82. [In Persian]
Golabi, B, Bayazidi, G.Tahmasbi, A.Sahabi, J. (2019). Phenomenology of sensory perception and perceptual experience of a native house (case study of houses in Mokrian region). Human settlement planning studies.14(4),913-929. [In Persian]
 Lefor, C. (2015) . The politics of thinking (a reflection on Merleau-Ponty's thought). Translation by Mehdi Salimi. Tehran: Gam Noo Publications .[In Persian]
 Matious, H. (2008). An Introduction to Merleau-Ponty's Thoughts, translation by Ramezan Barkhordari. Tehran: Gam Noo Publication [In Persian].
 Mohsenin, S,. Esphidani, M.R. (2014). Structural equations based on partial least squares approach using Smart-PLS software. Tehran: ketab Mehraban .[In Persian]
 Moazzami Guderzi, N,. & Dadkhah, P. (2021). Examining the concept of the body in the works of Mona Hatum based on the philosophical thought of Maurice Merleau-Ponty; Case study: Implementation under siege. Research in Arts and Humanities, 10(39), 1-16.[In Persian].
 Nikfetrat, K., Morteza.Zabihi ,. Shahcheraghi, A (2019). The narration of the place in the works of contemporary architects from the perspective of the comparative literature of philosophy and architecture with a phenomenological approach (case example: Tehran Museum of Contemporary Arts). Journal of Geography and Regional Planning10(1-2),813-834.[In Persian]
 Haspres, J ,. scraetn, R.(2006). Philosophy of Art and Aesthetics, translation by Yaqoub Azhand, Tehran, Tehran University publication. [In Persian]
 Heidegger, M. (2020). Hegel's Phenomenology of Spirit. Translated by Aqeel Fuladi, Tehran: Negah Masazeh Publications. [In Persian]
 Hosrel, E. (1993). The idea of ​​phenomenology. Translation by Abdul Karim Rashidian. Tehran: Islamic Education and Revolution Publications. First edition. [In Persian]
 Yar Ali, Z,. Zarezadeh, F & Afemi, R. (2020). A reading on the implementation methods of realizing intercultural perception in the space of museums. Art effect, 13(4), 90-103 [In Persian]