نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار طراحی شهری، دانشگاه هنر،ۀ تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

شهرداران به عنوان شناخته‌شده‌ترین مقام‌های محلی دارای نقش‌های متعددی هستند که این نقش‌ها در نظام‌های مدیریت شهری کشورهای مختلف، متفاوت است. نقش و قدرت شهردار از دو جنبه قدرت بر روی کاغذ و قدرت در عمل قابل‌بررسی است. بنابراین، درک نقش و قدرت شهردار هم مستلزم شناخت نقش و قدرت رسمی و قانونی و نیز درکی است که از این نقش و قدرت در عمل وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش و قدرت شهردار تهران از دو جنبه قدرت بر روی کاغذ و قدرت در عمل است. این پژوهش با روش ترکیبی به تبیین مفهوم قدرت بر روی کاغذ، از طریق بررسی قوانین و آیین‌نامه‌ها و به تحلیل قدرت شهردار در عمل، از طریق فهم ادراک شهروندان از طریق پرسشنامه و ادراک مدیران شهری از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته پرداخته‌است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی آشکار برای تحلیل داده‌ها استفاده شده‌است. یافته‌ها بیانگر آن است که قدرت در عمل شهردار با قدرت بر روی کاغذ وی مطابقت ندارد و شهرداران وابسته به هویت فردی و حمایت سیاسی، اقداماتی فراتر از قانون انجام می‌دهند. شهردار تهران دارای نقش سیاسی، اجرایی، تشریفاتی و تسهیل‌کننده است که این نقش‌ها در قانون به‌مرور تضعیف شده‌است. یک تفاوت قابل‌تأمل میان درک شهروندان و مدیران اجرایی از قدرت و نقش شهردار تهران، تأکید شهروندان بر روی مدیریت اجرایی است. شهروندان نقش سیاسی شهردار را خیلی مهم نمی‌دانند (نقطه‌مقابل مدیران اجرایی) ولی معتقد هستند که یکی از ویژگی‌های برجسته شهرداران ادوار گذشته تهران نقش سیاسی بوده‌است، البته بعد از مدیریت اجرایی و فساد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role and Power of Tehran’s Mayor on Paper and in Practice

نویسندگان [English]

  • Marjan Sharafi 1
  • Sarah Faraj 2

1 Assistant Professor of Urban Design, University of Art, Tehran, Iran

2 M. A. in Urban Management, University of Art, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mayors hold several roles which vary depending on the urban management systems of different countries. There are two general aspects from which to view the power and role of the mayor. First, the power on paper and second, the power in practice. As a result, recognizing the power and role of the mayor in the country's urban management system requires recognizing the formal and legal authority and function of the mayor, as well as how this role and power is perceived in practice. The Purpose of this research is to investigate the role and power of the mayor of Tehran from two aspects of power on paper and power in practice according to the perceptions of city administrators, citizens and review of related laws and legislations. This study uses quantitative-qualitative methodology to examine and recognize the power of Tehran’s mayor. To further clarify the idea of power on paper, relevant laws, rules, and legislations have been analyzed and to investigate the power of the mayor in practice, the perceptions of the citizens were studied through surveys, and those of the city administrators were analyzed through interviews. The qualitative content analysis method were used to analyze the research data. According to the study's findings, the power of the mayor in practice does not correspond to that which is outlined on paper, and the mayors with personal brand and political support, act outside the bounds of what is formal and legal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power of the Mayor
  • Role of the Mayor
  • Power on Paper
  • Power in Practice
  • the Mayor of Tehran"