نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اراضی عباس‌آباد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی و تپه‌های تاریخی شهر تهران است که از حدود 17 سال پیش، به منظور ایجاد قطب گردشگری و فرهنگی پایتخت ایران مورد برنامه‌ریزی و سپس بهره‌برداری قرار گرفت. با توجه به آغاز به کار حوزه‌های جدید فعالیتی در این مجموعه، تغییرالگوهای فراغتی و نیازهای شهروندان و نیز تعارضات مدیریتی به دلیل استقرار ارگان‌های مستقل در محدوده به نظر می‌رسد مدیریت موثر فعالیت‌های مجموعه در گرو توجه به تغییرات صورت‌گرفته و بازنگری نیازها و ظرفیت‌ها با توجه به شرایط حال حاضر است. در این راستا از طریق مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه‌های عمیق با ذینفوذان و ذیمدخلان و نظرسنجی از مراجعان به بخش‌های مختلف از طریق پرسشنامه در ماه‌ها و فصول مختلف طی یک  سال، وضعیت بهره‌برداری از مجموعه بررسی شد و راهکارهای متناسب ارائه شد. اهم این راهکارها به لزوم افزایش تنوع و اختلاط عملکردی در مجموعه، افزایش نقش‌آفرینی اراضی در فعالیت‌های فرهنگی به ویژه با محوریت بخش خصوصی، تأمین شرایط اولیه آسایشی در فضاهای باز، ارتقاء شیوه‌های اطلاع‌رسانی و آوازه‌سازی و نیز ارتقاء زیرساخت‌های مدیریتی متناسب با بهره‌برداری اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Mechanisms to Enhance Environmental Quality and Optimize Tourism in Abbas Abad Cultural Area

نویسنده [English]

  • Khashayar Kashani Jou

Assistant Professor in Department of Architecture, Shahr- e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Abbas Abad area is one of the most significant natural and historical landmarks in Tehran. It has been developed and utilized over the past 17 years to establish a tourism and cultural hub for Iran's capital. However, with new activity areas being introduced, changes in leisure patterns and citizens' needs, and management conflicts arising from independent organizations established in the region, it is crucial to manage the complex's activities effectively. This requires attention to changes, a review of requirements and capacities, and consideration of present situations. To address these challenges, this study employed documentary research, field observations, in-depth interviews with stakeholders, and questionnaires to survey different visitor groups during various months and seasons throughout the year. The results offer appropriate solutions to improve the utilization status of the complex. These solutions include increasing diversity and functional mixing within the complex, particularly emphasizing the private sector's role in cultural activities. Additionally, providing basic comfort conditions in open spaces, improving communication methods, and upgrading management infrastructures in accordance with exploitation are essential steps towards enhancing the complex's management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbas Abad Area
  • Optimal Exploitation
  • Urban Space
  • Cultural Space
  • Tourism Space
 
ابدالی، افشار، ذبیحی، حسین و ماجدی، حمید. (1398). تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(1)، 293-309.
برک‌پور، ناصر و اسدی، ایرج. (1390). مدیریت و حکمروایی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
پاکزاد. جهانشاه. (1386). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، تهران: شرکت طراحی و انتشارات پیام سیما
توسلی، محمود. (1376). اصول و روش‌های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
جلیلی صدرآباد، سمانه، شیعه، اسماعیل، نوروزی پور فیروز، مهدیه، مینوسپهر، مریم و رضا بیات. (1400)، بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران)، اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری، شماره 7، 169-186.
رحمانی، محمدتقی. (1390). گردشگری شهری، تهران: سازمان شهرداری‌های کشور.
زندیه، مهدی و گودرزیان، شروین. (1393). رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری، باغ نظر، 11(30)، 59-66.
عباس‌زادگان، مصطفی و وحیدیان، ریحانه. (1388). راهبرد طراحی فرآیند محور و محصول‌محورکیفیت‌های محیط شهری. باغ نظر، 6(12)، 3-16.
عربیان، رزیتا، ماجدی، حمید و ذبیحی، حسین. (1400). تبیین اصول فضاهای شهری فرهنگ محور با رویکرد احیای شهری، مدیریت فرهنگی، 14(51)، 59-70.
کاشانی‌جو، خشایار. (1393). آشنایی با طراحی شهری از مبانی دانش تا نگرش‌های نوین، تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
گلکار، کوروش. (1380). مؤلفه‌های سازنده کیفیت طراحی شهری. صفه، 11(32)، 38-65.
لطیفی، غلامرضا. (1391). مدیریت شهری، تهران: انتشارات علم.
ماهان گسترش مدیریت. (1400). طرح جامع راهبردی شرکت نوسازی عباس‌آباد.
ملکیان، محمود، ایزدی، محمد سعید و سبحان اردکانی، سهیل. (1395). اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، ویژه‌نامه شماره 3 طراحی و مدیریت شهری، 237-255.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شوراها، شهرداری تهران. (1396). مستندنگاری پروژه‌های شاخص شهر تهران: قطب فرهنگی پایتخت (مجموعه فرهنگی گردشگری عباس‌آباد)، معاونت شهرسازی و معماری شرکت نوسازی عباس‌آباد، تهران، مؤسسه نشر شهر.
موسوی بازرگانی، سید جلال، ایازی، سید محمدهادی و مصطفوی، سید رضا. (1394). مدیریت شهری و توسعه فضاهای فرهنگی، تهران: انتشارات تیسا.
مهندسین مشاور نقش‌جهان پارس. (1384). طرح تجدیدنظر در برنامه توسعه اراضی عباس‌آباد. شهرداری تهران.
مهندسین مشاور نقش‌جهان پارس. (1395). طرح ویژه اراضی عباس‌آباد. شرکت نوسازی عباس‌آباد.
References
Abbaszadegan. M., Vahidian. R. (2009). A Strategy of Process-oriented and product-oriented design of urban environment qualities. Baghe Nazar Scientific-research quarterly. 12.3-16. [In Persian]
Adams. M. (2014). Quality of Urban Spaces and Wellbeing. Wellbeing and the Neighborhood, Volume II, 1-21.
Anholt. S. (2009). Tourism Destination Branding. W.T.O.
Arabian. R. Majedi. H. and Zabihi. H. (2021). Explaining the principles of culture-oriented urban spaces with the approach of urban revitalization. Cultural management. No 51. [In Persian]
Barakpour. N. and Asadi. I. (2011). Urban management and governance. Tehran University of Art [In Persian]
Bentley. I. (1990). Ecological Urban Design. Architects’ Journal, 192(24), 69-71.
Bently. I. (2010). Responsive environments. Transleted by Behzadfar M. University of Science and technology.
Carmona. M., De Magalhães. C., & Hammond. L. (2008). Public space, the management dimension. Routledge
Carmona. M. Punter. J. and Chapman. D. (2003). From Design Policy to Design Quality: The Treatment of Design in Community Strategies. Local Development Frameworks and Action plans, London: Thomas Telford.
Ebdali. A. Zabihi. H. and Majedi. H. (2018). Explaining the conceptual framework of good urban governance based on integrated urban management (case study: Tehran metropolis). Scientific-research quarterly of new attitudes in human geography, year 12, no. first. [In Persian]
García Henche. B. Salvaj. E. Cuesta-Valiño. P. (2020). A Sustainable Management Model for Cultural Creative Tourism Ecosystems, Sustainability, 12, 1-21.
Golkar. K. (2001). Constitutive components of quality in urban design. Soffe. 32. [In Persian]
Jacobs. J. (2003). The death and life of Great American cities. Random House.
Jacobs. A. & Appleyard. D. (1987). "Toward an Urban Design Manifesto" JAPA. 53(1): 112-120.
Jalilisadrabad. S. Shieh. E. Norouzi Purfirooz. M. Minoosepehr. M. and Bayat. R. (2021). Assessing the suitability of urban space for the presence of disabled people (Case study: Enghelab St., Tehran). Urban Economics and Planning, 2(3), 169-186. [In Persian]
Kashanijou. Kh. (2013). Knowing Urban Design (from the basics of knowledge to new attitudes). Honare Memarie Gharn Publication. Tehran. [In Persian]
Latifi. Gh. (2012). Urban management. Elm Publication.Tehran. [In Persian]
Lynch. K. (1981). A theory of good city form. MIT Press.
Mahan expansion of management. (2021). Comprehensive strategic plan of AbbasAbad renovation company. [In Persian]
Malekian. M. Izadi. M. and Ardakani. S. (2017). The importance of urban public spaces in the sustainable development of urban tourism (case study: first region of Hamedan). Environmental science and technology, 18(3), 237-255. [In Persian]
Mousavi Bazargani. J. Ayazi. M. and Mostafavi. R. (2014). Urban management and Development of cultural spaces. Tissa Press. Tehran. [In Persian]
Naghshe Jahan Pars Consulting Engineers. (2005). Revision plan in Abbas Abad land development plan. Tehran Municipality. [In Persian]
Naghshe Jahan Pars Consulting Engineers. (2016). Special plan of Abbas Abad lands. AbbasAbad Renovation Company. [In Persian]
Office of urban planning and development and council affairs. (2016). Documenting the prominent projects of Tehran: The cultural center of the capital (Abbas Abad cultural-tourism complex). Nashre Shahr institute. [In Persian]
Pakzad. J. (2005). Guide to the design of urban spaces in Iran. Tehran, Payam Sima design and publishing company. [In Persian]
Rahnamaii. M. (2012). Urban tourism. Organization of municipalities, Tehran. [In Persian]
Reiter. S. & De Herde. A. (2020). Qualitative and quantitative criteria for comfortable urban public spaces. London, CRC Press.
Tavasoli. M. (1997). Principles and methods of urban design and residential spaces in Iran. First volume, fourth edition, Tehran, Iran's Center for Urban Planning and Architecture Studies and Research. [In Persian]
Tibbalds. F. (1988). Urban Design. Tibbalds Offers the Prince his Ten Commandments. The Planner, 74(12), p. 1.
Tibbalds. F. (2012). Making people-friendly towns: improving the public environment in towns and cities. Routledge.
Violich. F. (1983). Urban reading and the Design of Small Urban Places: The Village of Sutivan. Town Planning Review. Vol. 54. p. 41-62.
www.pps.org. 2009.
Zamanifard. H. Alizadeh. T. and Bosman. C. (2018). Towards a framework of public space governance. Journal of Cities, 155-165.
Zandieh. M., and Goodarzian. Sh. (2014). Landscape approach, the success factor of urban tourism. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 11(30), 59-66. [In Persian]
 
 
 
 
استناد به این مقاله: کاشانی‌جو، خشایار. (1402). بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت محیطی و بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی-گردشگری عباس‌آباد ،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(25)، 43-79.
DOI: 10.22054/urdp.2023.70710.1494
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...