نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

10.22054/urdp.2023.58566.1286

چکیده

کلانشهر تهران در سده گذشته با افزایش حدود بیست برابری جمعیت روبرو شده است، از این رو دچار مشکلات ترافیکی در غالب روزهای سال است. یکی از الزامات کاهش ترافیک، کاهش سهم سفرهای درون شهری با خودرو شخصی و تغییر به سایر مدهای حمل‌ونقلی است که این الگو در توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل عمومی (TOD) به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به موارد گفته شده افزایش مشکلات ناشی از ازدحام ترافیکی در شهرهای کشور، ضرورت TOD را بیش از پیش آشکار نموده است.
الگویTOD ، به عنوان یک الگوی جدید در جهت تغییر رفتار و زمینه هندسی فیزیکی شهرها با بهره‌گیری از فناوری در ارتباط با جمعیت و ساکنین شهر از سال 1993 در بسیاری از کشورهای جهان، در راستای کاهش بخشی از مشکلات ترافیکی شهر مورد استقبال قرار گرفته‌است.
هدف پژوهش، ارزیابی، تحلیل و برنامه‌ریزی توسعه‌ی انجام شده در شعاع عملکرد ایستگاه مترو منیریه با معیارهای TOD، است. روش پژوهش کاربردی است، ابتدا به شناسایی اصول توسعه با محوریت حمل‌ونقل عمومی پرداخته شده است. سپس، مشخصات محدوده مطالعاتی با معیارهایTOD و استانداردهای موسسه سیاست‌های توسعه و حمل‌ونقل (ITDP) ارزیابی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ایستگاه منیریه استاندارهای لازم در جهت پیاده‌سازی این الگو را طی نکرده است به بیان دیگر، شهر در جهت خودرو محوری برنامه‌ریزی شده و خودرو نسبت به پیاده در ارجحیت قرار گرفته است. برای رسیدن به وضعیت‌های استاندارد باید تغییراتی در برنامه‌ریزی و طراحی محدوده پیاده‌روی ایستگاه صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The method of implementing TOD within the catchment area of metro stations: (A case study of Monirieh station, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Saremi 1
  • Peyman Omidi 2

1 Associate Professor of Urban Planning, Tarbiat Modares University ,Tehran,Iran

2 MA of Urban Planning, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran

چکیده [English]

The metropolis of Tehran is faced by sharp increase in population in the last century which is about twenty times. So that it experiences traffic issues in the most days of the year. One of the requirements to reduce the traffic congestion is to shift in transport mode shares from private motor vehicles to the more sustainable modes which is used as a solution in Transit oriented development (TOD). According to above-mentioned words, the increase in issues caused by traffic congestions in cities is revealed the need of applying TOD more than ever.
TOD as a new approach to make a shift in behavioral and spatial characteristic of the cities, is applied in many countries since 1993 to alleviate deadly traffic congestion.
The aim of this research is to evaluate, analyse and plan the development within catchment area of Monirieh metro station based on the principles of TOD. The research methodology is practical. Firstly, the TOD principles will be introduced. Then, the characteristics of the study area have been evaluated according to TOD principles and the standards of the Institute for Development and Transportation Policy (ITDP). The outcomes of the research showed that catchment area of Monirieh metro station did not achieve appropriate points based on TOD standards. In the other word, the city planning is car-oriented and motor vehicles are prioritized rather than the pedestrians. In order to reach the standard rankings, it is required to make amendment in planning and designing within the walking distance of this station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transit Oriented Development
  • Metro Station
  • catchment Area
  • Walking
  • Monirieh