نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران

10.22054/urdp.2023.61117.1330

چکیده

کیفیت زندگی از اساسی‏ترین مقوله‏ های علوم اجتماعی است که بر ابعاد عینی و ذهنی متمرکز است. محتوا، نوع و کیفیت شبکه روابط و تجربیات مشترک تأثیرات زیادی بر موفقیت افراد درحوزه‏ های مختلف زندگی آن‏ها و کل کیفیت زندگیشان دارد. در شهر کرمانشاه محورهای عبوری در بخش‎هایی از شهر علاوه بر تغییرات کالبدی، گسست اجتماعی را نیز در پی داشته است. مقاله حاضر با هدف سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه است. مفهوم سرمایه اجتماعی ابعاد ساختاری، شناختی و هنجاری و مفهوم کیفیت زندگی ابعاد عینی و دهنی را شامل می‏شود. جامعه آماری ساکنان مناطق 1، 2 و 4 شهر کرمانشاه بوده‏ اند و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله در بخش استنباطی و برای سنجش رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و کیفیت زندگی و ابعاد آن از نرم‏افزار SPSS استفاده شد و رابطه همه متغیرها در فاصله اطمینان 95% معنادار و مثبت بود و شدت رابطه متغیرهای اصلی متوسط بود. با استفاده از نرم ‏افزار AMOS و رسم مدل، مقدار تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تبیین شد و مشخص شد که سرمایه اجتماعی شناختی بیش از متغیرهای دیگر در تغییرات کیفیت زندگی سهم دارد. در واقع افزایش سرمایه اجتماعی گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی است و روابط و الگوهای پیوندهای اعضای جامعه می‏تواند در کیفیت زندگی آنها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the relationship between social capital and quality of life in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ghane 1
  • Ali Rahmani firuzjah 2
  • Ali Asgar Abbasi Asfajir 2

1 PhD Candidate of Sociology, Babol Islamic Azad University, Mazandaran, Iran

2 Associate Professor of Sociology, Babol Islamic Azad University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Quality of life is one of the most basic categories of social sciences that focuses on objective and Subjective dimensions. The content, type and quality of the relationships network and common experiences have a great impact on the success of people in different domains of their lives and their overall quality of life. In Kermanshah, crossings in some parts of the city, in addition to physical changes, have also led to social resolution. This article aims is measurment of relationship between social capital and quality of life in Kermanshah.The concept of social capital includes structural, cognitive and normative dimensions and the concept of quality of life includes objective and subjective dimensions. The statistical population was the residents of regions 1, 2 and 4 of Kermanshah and the survey method and questionnaire tools have been used. In this article, SPSS software was used in the inferential section to measurement the relationship between social capital variables and its dimensions and quality of life and its dimensions. The relationship of all variables in 95% confidence interval was significant , positive relationship direction and intensity of main variables was middle. Using AMOS software and model drawing, dependent variable changes value was explained by independent variables and it was found that cognitive social capital have more contributes changes than other variables in quality of life than. In fact, increasing social capital is a step towards improving the quality of life and relationships and social bands patterns can be effective in their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural social capital
  • cognitive social capital
  • normative social capital
  • objective quality of life and subjective quality of life