نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران

چکیده

کیفیت زندگی از اساسی‏ترین مقوله ‏های علوم اجتماعی است که بر ابعاد عینی و ذهنی متمرکز است. محتوا، نوع و کیفیت شبکه روابط و تجربیات مشترک تأثیرات زیادی بر موفقیت افراد در حوزه‌های مختلف زندگی آن‏ها و کل کیفیت زندگی‌شان دارد. در شهر کرمانشاه وجود محورهای عبوری در بخش‎هایی از شهر تغییرات کالبدی و گسست اجتماعی را در پی داشته است. باهدف سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه، مفاهیم سرمایه اجتماعی با ابعاد ساختاری، شناختی، هنجاری و کیفیت زندگی با ابعاد عینی و ذهنی بررسی شد. جامعه آماری ساکنان مناطق 1، 2 و 4 شهر کرمانشاه بوده‏اند و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در بخش استنباطی و برای سنجش رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و کیفیت زندگی با ابعاد آن از نرم‏افزار SPSS استفاده شد و رابطه همه متغیرها در فاصله اطمینان 95% معنادار و مثبت بود. با استفاده از نرم‏افزار AMOS و رسم مدل معادلات ساختاری مشخص شد که سرمایه اجتماعی شناختی بیش از متغیرهای دیگر در تغییرات کیفیت زندگی سهم دارد. درواقع افزایش سرمایه اجتماعی گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی است و روابط و الگوهای پیوندهای اعضای جامعه می‏تواند در کیفیت زندگی آن‌ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of the Relationship between Social Capital and Quality of Life in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ghane 1
  • Ali Rahmani Firuzjah 2
  • Ali Asgar Abbasi Asfajir 3

1 PhD Candidate of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Associate Professor of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Associate Professor of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Quality of life (QOL) is a fundamental concept in social sciences that focuses on both objective and subjective dimensions. The quality of relationships, community, and shared experiences greatly influences people's success, satisfaction, and overall well-being. In Kermanshah, Iran, city crossings have caused physical changes and social resolutions. This research examines the relationship between social capital and QOL in Kermanshah. The study surveyed residents in regions 1, 2, and 4 using questionnaires distributed throughout these areas. Inferential analysis was conducted using SPSS software to measure the relationship between social capital variables (structural, normative, cognitive dimensions) and QOL (objective, subjective dimensions). All variables were significantly correlated within a 95% confidence interval (positive correlation), while primary variables showed insignificant correlation (GIVE A NUMBER INSTEAD OF SAYING AVERAGE LIKE CORRELATION OF 0.5?). AMOS software was used for structural equation modeling to explain the impact of independent variables on dependent variables and associated changes. Results indicate that cognitive social capital has the greatest contribution to changes in QOL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Social Capital
  • Normative Social Capital
  • Objective Quality of Life
  • Structural Social Capital
  • Subjective Quality of Life
 
آخوندی، عباس، ناصر برک‏پور، احمد خلیلی، سعید صداقت‏نیا و رامین صفی‏یاری (1393)، «سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران»، هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره ۱۹ شماره ۲ تابستان، 5-22.
پاتنام، رابرت (1380)، دموکراسی و سنت‏های مدنی (تجربه ایتالیا و درس‌هایی برای کشورهای در حال گذار)، ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: روزنامه سلام.
پارسائیان، عاطفه (1399)، «سنجش کیفیت محیطی خیابان فرخی شهر یزد از منظر توسعه کاربری زمین مختلط»، فصلنامه برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای، سال 5، شماره 15، زمستان، 119-137.
تیو، محمد و وحید محمودی (1401)، «تحلیل تطبیقی رویکردهای توسعه-محور نیازهای اساسی و توسعه انسانی»، فصلنامه راهبرد توسعه، سال 18، شماره 1، بهار، 7-29.
دیانی، محمدحسین، مهری پریرخ و حسن محمودی (1391)، «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‎های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد»، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 16، شماره 2، تابستان، 91-117.
رحمانی فیروزجاه، علی و سعدیه سهرابی (1392)، «بررسی جامعه‌شناختی رابطه میان کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران)»، مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، سال 1، شماره 2، پاییز، 157-175.
سن، آمارتیا (1382)، توسعه به‌مثابه آزادى، ترجمه وحید محمودى. تهران، دانشگاه تهران.
شارع‏پور، محمود، محمد اسماعیل ریاحی و فاطمه آرمان (1393)، «بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان (مطالعه شهروندان ساکن تهران)»، مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)، دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان، 79-100.
عنبری، موسی (1387)، جامعه‏شناسی فاجعه، کندوکاوی علمی پیرامون حوادث و سوانح در ایران، تهران، دانشگاه تهران.
غفاری، غلامرضا و نازمحمد، اونق (1385)، «سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی»، مطالعات اجتماعی ایران، دوره1، شماره 1، بهار، 159-199.
فتاحی، احدالله (1389)، سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان دلفان، استاد راهنما: عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری، استاد مشاور: مهدی پورطاهری، پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا.
فیلد، جان (1392)، سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران، کویر.
قائمی، فاطمه، محمد حسنی و محمدحامد خانمحمدی (1401)، «مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی به روش نظریه‏پردازی زمینه بنیان»، فصلنامـه اقتصاد مالی، دوره 16، شماره 1، بهار، 23-46.
کرمی‏خواه، بهرام و همکاران (1398)، «بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری، مطالعه موردی: استان کرمانشاه»، فصلنامه شهر پایدار، دوره 2، شماره 1 بهار، 92-179.
لقمان، مونا، زهراسادات سعیده زرآبادی و مصطفی بهزادفر (1398)، «بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‏های سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در محله‏های شهری با استفاده از روش معادلات ساختاری (موردمطالعه: محله‌های سلطان میراحمد و فین کاشان)»، نشریه مطالعات معماری ایران، دوره 8، شماره 15، 217-240.
لطیفی، غلامرضا (1396)، «نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر ایجاد نهادهای اجتماعی در شهر فردوسیه- شهرستان شهریار»، فصلنامه برنامه‏ریزی منطقه‏ای، دوره 7، شماره 28 زمستان، 179-190.
نوابخش، مهرداد، رضا اسماعیلی و سعید پسران رزاق (1399)، «مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‏های توسعه کشور»، فصلنامه پژوهش‏های برنامه و توسعه، دوره 1 شماره 4 زمستان، 121- 151.
هدایت، عثمان (1401)، «روند توسعه فضایی کالبدی حاشیه‏نشینی و شکل‏گیری کشمکش‏های ارضی (اتنوگرافی نهادی حاشیه‏نشینی در ناحیه منفصل نایسر سنندج)»، فصلنامه برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای، سال 7، شماره 21، تابستان، 121-159.
 
 
References
Adedeji, Adekunle, Neuza Silva & Monika Bullinger (2021). Cognitive and Structural Social Capital as Predictors of Quality of Life for Sub-Saharan African Migrants in Germany, Applied Research in Quality of Life, 16 (1), 1003–1017.
Baldwin, Sally, Christine, Godfrey & Carol Propper (1994). Quality of life: perspectives and policies, London : Routledge Press.
Bourdieu, Pierre (1986). The forms of Capital, pp 241-58 in J.G Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Society of Education, Greenwood press, New York.
Coleman, James (1988-9). "Social Capital in the Certain of Human capital", American Journal of Sociology 94, 95-120.
Coleman, James (1994). Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge, MA.
Das, Daisy (2008). "Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati", Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 88(2), 297–310.
Epley, Donald R. & Menon, Mohan (2008). "A Method of Assembling
Crosssectional Indicators into a Community Quality of Life", Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 88 (2),281-296.
Ferreira Lara Noronha, Luis Nober Pereira, Maria da Fé Brás & Kateryna Ilchuk (2021). Quality of life under the COVID-19 quarantine, Quality of Life Research, 30 (5):1389–1405
Griffin, James (1986), Well-being its meaning, measurement and moral importance: Its Meaning Measurement and Moral Importance, Oxford, Oxford university press.
Hawes, Douglass K (1982). "Leisure and Consumer Behavior: A “Social Indicators” Update", Proceedings of the 1982 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, The University of Wyoming, 74-78.
https://www.prosperity.com/rankings, THE LEGATUM PROSPERITY INDEX TM 2020,  Creating the Pathways from Poverty to Prosperity.
Lee,Yung-Jaan, (2008). "Subjective quality of Life Measurement In Taipei", Building And Environment, 43(7), 1205-1215.
Lin, Nan, (1999). Building A Network Theory of Social Capital, Connections, 22(1), 28-51.
Phillips, David , (2006). Quality of life: Concept, Policy and Practice, London, Routledge.
Puskorius, Steponas (2015). "The Methodology of Calculation the Quality of Life Index", International Journal of Information and Education Technology, 5(2), 156-159.
Putnam, Robert (2000). Bowlding Alone: the collapse and  revival of American Community, Simon and Schuster, New York.
Robertson, Michael (2007). "A Critical Reflection on Utilitarianism as the Basis for Psychiatric Ethics", Journal of Ethics in Mental Health, 2 (1), 1-4.
Sommer, Elena & Markus Gamper (2021). Beyond structural determinism: advantages and challenges of qualitative social network analysis for studying social capital of migrants, Global Network a journal of transnational affairs, 21 (3), 608-625.
Stewart, Frances (2013). Capabilities and Human Development: Beyond the individual the critical role of social institutions and social competencies, United Nations Development Program, Human Development Report Office.
Stewart, Frances (1996). Basic needs, Capability and human development, Oxford university press.
Szabó Ágnes Martin Hyde & Andy Towers (2021). One slope does not fit all: longitudinal trajectories of quality of life in older adulthood, Quality of Life Research, 30 (4)
Szemik Szymon, Małgorzata Kowalska & Halina Kulik (2019). "Quality of Life and Health among People Living in an Industrial Area of Poland", International Journal of Environmental Research and Public Health 16(7), 1-11.
Ulengin, Burc (2001). "A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul", European Journal of Operational Research, 130 (2), 361-374.
Vannebo, Berit Irene & Elin Birgitte Ljunggren (2021). Bridging or bonding: An organizational framework for studying social capital in kindergartens, International Journal of Environmental Research and Public Health,18 (5), 1-24.
Verger Daniel, Alexandre Lebrère & Anna Bieńkuńska (2013). Quality of Life, Social Capital, Poverty and Social Exclusion in Poland, Central Statistical Office, Social Surveys and Living Conditions Department.
Ward Mark, Christine A. McGarrigleDaniel Carey & Rose Anne Kenny (2020). "Social Capital and Quality of Life among Urban and Rural Older Adults. Quantitative Findings from the Irish Longitudinal Study on Ageing", Applied Research Quality Life, 15 (3),  1117–1133.
Weber, Barbara & Weber, Christiana (2007). "Corporate Venture Capital as A Means of Radical Innovation: Relational Fit, Social Capital, and Knowledge Transfer", Journal of Engineering and Technology Management, 24(1-2), 11-35.
Woodhouse, Andrew, (2006). "Social capital and economic development in regional Australia: A case study", Journal of Rural Studies, 22(1), 83-94.
Woolcock, Michael (2001). "The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcome", Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 1-17. https://www.amar.org.ir
 
 
References [In Persian]
Akhundi, Abbas, Nasser Barakpour, Ahmad Khayili, Saeed Sadaqatnia and Ramin Safiyari (2013). "Measuring Quality of Urban Life in Tehran Metropolitan", Fine Arts, Architecture and Urban Planning, 19 (2), Summer, 5- 22. [In Persian]
Anbari, Musa (2007). Sociology of disaster, scientific research on incidents and accidents in Iran, Tehran, University of Tehran. [In Persian]
Diyani, Mohammad Hossein, Mehri Parirokh and Hasan Mahmoudi (2013). "Investigation of the relationship between social capital and the level of implementation of knowledge management in the libraries of Ferdowsi and Medical Sciences University of Mashhad", Library and Information science,16 (2), Summer, 1991 -117. [In Persian]
Fatahi, Ahadollah (2009). measuring the quality of life in rural areas, a case study of the central part of Delfan city, supervisor: Abdolreza Ruknuddin Iftikhari, advisor: Mehdi Portahari, thesis for receiving a master's degree, Tarbiat Modares University, Department of Geography. [In Persian]
Field, John (2012). Social Capital, translated by Gholamreza Ghafari and Hossein Ramezani, Tehran, Kavir. [In Persian]
Ghaemi, Fatemeh, Mohammad Hoseini and Mohammad Hamid Khanmohammadi (2022). "Comprehensive model of the economic dimension of the quality of life by theorizing the basis of the foundation", Financial Economics, 16 (1), Spring, 23-46. [In Persian]
Ghafari, Gholamreza and Nazmohamed, Onagh (2016). "Social capital and quality of life", Social Studies of Iran, 1 (1), Spring, 199-159. [In Persian]
Hedayat, Othman (2022). " The Process of the Physical Spatial Development of Marginalization and the Formation of Land Disputes (Institutional Ethnography of Marginalization in the Isolated Area of Naysar Sanandaj City)", Urban and Regional Planning Journal, 7(21), Summer, 121-159. [In Persian]
Hosseini, Saydeh Mahboubeh, Salaheddin Karimi (2015). Social capital: a way to improve the quality of life, Tehran, Avaie Noor. [In Persian]
Karamikhah, Bahram et al. (2018). "Investigation and analysis of urban system developments, case study: Kermanshah province", sustainable city, 2(1), Spring, 179-92. [In Persian]
Latifi, Gholamreza (2016). "The role of components social institutions in the city Ferdowsieh of social capital the city - Shahryar", Regional Planning, 7 (28), Winter, 179-190. [In Persian]
Loqman, Mona, Zahrasadat Saeideh Zarabadi and Mostafa Behzadfar (2018). "Investigating the mutual influence of social capital components on the quality of life in urban neighborhoods using the structural equation method (Study case: Sultan Mirahamd and Fin Kashan neighborhoods)", Iranian Architectural Studies, 8 (15), 217-240. [In Persian]
Navabakhsh, Mehrdad, Rezaeslami and Saeed Pesran Razagh (2019). "Comparing social dimensions of quality of life in development plans of country", Program and Development Research, 1 (4), Winter, 151-121. [In Persian]
Parsaeian, Atefeh (2019). Assessing the Environmental Quality of Farokhi Street in Yazd from the Mixed Use Development Perspective", Urban And Regional Development Planning, 5 (15), Winter, 119-137. [In Persian]
Putnam, Robert (2001). Making democracy work: civic traditions in modern Italy, translated by Mohammad Taghi Delfrooz, Tehran: Salam newspaper. [In Persian]
Rahmani Firouzjah, Ali and Saadieh Sohrabi (2012). "Sociological investigation of the relationship between quality of life and social capital (case study of Tehran city)", Socio-Cultural Development Studies, 1 (2), Fall, 157-175. [In Persian]
Sen, Amartya (2003), Development as freedom, translated by Vahid Mahmoudi. Tehran, University of Tehran. [In Persian]
Tiv, Mohammad and Vahid Mahmoudi (2022). "Comparative analysis of development approaches based on basic needs and human development", Development Strategy, 18 (1), Spring, 29-7. [In Persian]
Sharepour, Mahmoud, Mohammad Esmail Riahi and Fatemeh Arman (2013). "Evaluation of the impact of social capital components on mental health (a study of citizens living in Tehran)", Social Issues of Iran (Khwarazmi University), 5 (1), Spring and summer, 79-100. [In Persian]
 
استناد به این مقاله: قانع، مهسا.، رحمانی فیروزجاه، علی.، عباسی اسفجیر، علی‌اصغر. (1402). تحلیل جامعه‏شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(25)، 195-235.
DOI: 10.22054/urdp.2023.61117.1330
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...