نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22054/urdp.2023.70691.1492

چکیده

امروزه فضاهای شهری دستخوش تغییرات شده و به لحاظ کالبدی و عملکردی دچار فرسودگی می‎شوند. در این راستا به منظور ارتقای فضاهای شهری رویکردهای متعددی ارایه شده، که سیر تکاملی آن‎ها بازآفرینی بوده است. عمده توجه‎ها در بازآفرینی شهری دربرگیرنده‎ی برنامه‎هایی با اهداف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‎محیطی است. پس ضروری است که در بازآفرینی شهری توجه به همه ابعاد صورت گیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از عوامل موثر بر کیفیت فضاهای همگانی است که با موفقیت بازآفرینی شهری آن در ارتباط است؛ انجام می‎شود؛ لذا کوشش دارد ضمن دستیابی به مدلی مفهومی، مهم‎ترین ابعاد تاثیرگذار بر ارتقای بازآفرینی شهری ارایه دهد. ازنظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‎باشد. با استفاده از تکنیک مدل‎یابی معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم‎افزار AMOS به شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی فضاهای همگانی و میزان تاثیرگذاری آن‎ها پرداخته شده است. مطابق با نتایج تحلیل در میان مولفه‎های بعد کالبدی، زیبایی (بارعاملی 983/0)، در مولفه‎های بعد اقتصادی، عدالت (با بارعاملی 964/0)، در مولفه‎های بعد اجتماعی – فرهنگی، معنا و هویت (بارعاملی 00/1)، در نهایت از مولفه‎های بعد زیست‎محیطی، معنا و پاکیزگی (با بارعاملی 671/0) بیشترین تاثیر را دارند. با حذف مولفه‎ی آسایش سایر مقادیر آمارهای مستخرج از مدل نظری پژوهش نیزحاکی از انطباق خوب مدل است. مولفه‎های انتخاب شده برای سنجش بازآفرینی فضای همگانی بوستان ولایت تهران از اعتبار لازم برخوردار بوده است.
کلید واژه‎ها: بازآفرینی پایدار شهری، کیفیت فضای همگانی، مدل‎یابی معادلات ساختاری (SEM)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the influencing factors on the regeneration of public spaces (Case study of Velayat Bostan in Tehran)

نویسندگان [English]

  • behnam pezeshki 1
  • Saeid piri 2
  • Alireza Estelaji 3
  • Hamidreza Sabbaghi 4

1 Ph.D. Candidate, Department of urban planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of urban planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Geography, Yadegar-e-Imam Khomeini, shahr –e- Ray branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of urban planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, urban spaces have undergone changes and are worn out physically and functionally. In this direction, in order to improve urban spaces, several approaches have been presented, that their evolution has been Regeneration. The main concerns in urban regeneration include programs with physical, economic, social, and environmental goals. So it is necessary to pay attention to all dimensions and aspects in urban regeneration. The aim of improving the quality of public spaces; Therefore, while achieving a conceptual model, it is trying to present the most important and influential dimensions on the promotion of urban regeneration. Using the structural equation modeling (SEM) technique and with AMOS software, the factors affecting the regeneration of public spaces and their communication and effectiveness have been identified. In terms of method, it is descriptive-analytical research with information collection tools, library and survey. among the factors of the physical dimension, beauty (factorial load 983/0), among the factors of the economic dimension of justice (964/0), among the factors of the social-cultural dimension, meaning and identity (00/1), finally, among the factors of the environmental dimension, meaning and cleanliness (671/0) have the greatest impact on the regeneration of public space. By removing the comfort component, the other statistical values extracted from the theoretical model of the research also indicate a good and suitable adaptation of the model. And the factors selected to measure the regeneration of the public space of Velayat Bostan in Tehran have the necessary validity and can measure the research structure well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sustainable urban regeneration"
  • "Quality of public spaces"
  • "Structural equation modeling (SEM)"