نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری،واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

توسعه حمل‌ونقل عمومی محور، یکی از راهکارهای مهم و مصادیق توسعه پایدار شهری است که به‌منظور حل معضلات ترافیکی و بهبود شرایط حمل‌ونقل در شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این رویکرد، برنامه‌ریزی و گسترش حمل‌ونقل عمومی، به‌عنوان جایگزینی برای استفاده از خودروهای شخصی و حمل‌ونقل خصوصی مطرح شده است. منطقه 11 شهرداری تهران یکی از مناطق مرکزی شهر تهران است که دارای بار ترافیکی بالایی است و به‌تبع آن با مشکلاتی در سیستم حمل‌ونقل شهری خود مواجه است. در تحقیق مذکور، باهدف انطباق شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی محور با وضعیت فعلی منطقه 11 شهر تهران و بازپس‌گیری شهر از فضای خودرو محور به فضای انسان‌محور، شاخص‌های استاندارد توسعه حمل‌ونقل عمومی محور به‌عنوان مبنای تحلیل و رتبه‌بندی بررسی‌شده‌اند. در این رویکرد، با توجه به شاخص‌های مختلف، میزان قابلیت منطقه برای تحقق توسعه حمل‌ونقل عمومی محور ارزیابی گردیده است. به‌این‌ترتیب، این تحقیق به مسئولین و برنامه‌ریزان شهری کمک می‌کند تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، راهکارهای مناسبی برای بهبود حمل‌ونقل در منطقه 11 شهر تهران ارائه دهند. روش تحقیق پژوهش حاضر ازنظر هدف؛ کاربردی و ازنظر متدولوژی توصیفی و ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعات مبتنی بر روش‌های کتابخانه­ای – اسنادی و مطالعات میدانی بوده و در تحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش­های رتبه­بندی و در مقایسه تطبیقی، از ضریب ناموزونی موریس و روش بی‌مقیاس خطی و از نرم‌افزار Choice Expert برای تحلیل سلسله­مراتبی AHP استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصله، می‌توان گفت که منطقه 11 شهرداری تهران، به‌رغم داشتن پتانسیل بالا برای تحقق توسعه حمل‌ونقل عمومی محور، در شرایط فعلی ظرفیت تبدیل‌شدن به یک مرکز توسعه حمل‌ونقل عمومی محور را ندارد و جهت تبدیل‌شدن باید تغییرات وسیعی در ساختارهای فضایی آن ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Indicators for the Realization of the Development of Public-Oriented Urban Transportation (Study Case: District 11 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Jalal Aldin Hosseini 1
  • Azita Rajabi 2
  • Afshin Safahan 3
  • Aliasghar Rezvani 4

1 Graduated in geography and urban planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography &Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Geography & Urban Planning, Payam Noor University, Tehran

4 Associate Professor, Department of Geography &Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Transit-Oriented Development (TOD) represents a significant facet of sustainable urban planning aimed at addressing urban traffic challenges through the strategic expansion of public transportation systems. District 11 within the municipality of Tehran exemplifies a central locality grappling with substantial traffic congestion and a multitude of challenges within its urban transportation network. This study endeavors to scrutinize the prospects of TOD implementation in District 11, with a focus on transforming the prevailing car-centric environment into a more human-centered space. Utilizing TOD indicators as evaluative benchmarks, the study seeks to gauge the district's current status and assess its potential for TOD integration. Employing an applied descriptive research approach, data acquisition via extensive literature review and document examination is conducted. Subsequent analysis is performed utilizing ArcGIS software, with methodologies such as the Kindal coefficient and Analytical Hierarchy Process facilitating data interpretation. Findings indicate a promising foundation for TOD implementation in District 11; however, the current setting lacks the necessary capacity to evolve into a fully-realized TOD hub. Addressing this shortfall necessitates comprehensive alterations in the area's spatial configurations to enable its transition into a robust TOD nucleus.
Keywords: Public Transportation, Tehran City, District 11 of Tehran, TOD.
 
 
Introduction
In light of the adverse repercussions of urban sprawl and the overreliance on private automobiles, contemporary urban planning has increasingly shifted its focus towards human-centered methodologies that prioritize pedestrian amenities, safety considerations, and overall societal well-being. A pivotal aspect of this paradigm shift is the strategic elevation of public transportation systems and associated reforms to foster sustainable urban environments. Globally recognized as a transformative approach in urban planning, transit-oriented development has emerged as a beacon of innovation, particularly in burgeoning cities plagued by spatial inadequacies and heightened urban densities. This progressive approach endeavors to optimize public transportation efficiency, reclaim thoroughfares from vehicular dominance, and nurture communities designed with human experiences at the core.
The prevailing oversight in transportation planning has exacerbated disparities between supply and demand, exacerbating challenges in densely populated urban locales. This study delves into the meticulous evaluation of transit-oriented urban transportation metrics within Tehran's District 11, benchmarking them against international best practices while appraising their potential to serve as the scaffolding for transit-oriented development initiatives. Key considerations such as the density of transit stations, accessibility metrics, pedestrian infrastructure quality, road network configurations, block dimensions, intersection densities, land-use diversity, and residential unit densities play a pivotal role in this evaluation.
Recognizing transportation as a linchpin for sustainable urban progress, the research underscores its profound impact on social dynamics, economic vitality, and environmental sustainability. It advocates for a holistic appraisal of transportation systems as an imperative requisite for nurturing sustainable urban developments.
Literature Review
In a scholarly inquiry conducted by Khazaei (2018) on the analysis and assessment of sustainable urban transportation indicators, a comprehensive array of 39 economic, social, and environmental metrics were employed to evaluate the sustainability of transportation within the purview of planning management bodies. Subsequently, Piran et al. (2019) undertook a study utilizing structural equation modeling techniques to analyze sustainable urban transportation indicators, focusing on Tehran Metro Lines 1 and 2. Their findings underscored that, from the citizens' perspective, physical indicators associated with quality of life emerged as the most significant drivers of change within sustainable urban transportation frameworks, whereas the accessibility metrics to densely populated areas exhibited minimal impact in comparison.
Barari (2020) delved into an investigation of the efficacy of green economy components within urban transportation strategies, with Sari city as a case study. Leveraging a multi-criteria decision-making model, specifically the DEMATEL phase, Barari determined that the sub-criteria of development and non-motorized transportation wielded the most substantial weight and direct influence, thereby exerting a pivotal role in advancing green transportation initiatives within Sari city.
Moreover, the scholarly discourse encapsulated in the works of Litman (2015), Levin et al. (2016), Ovink et al. (2017), Noland et al. (2017), Ma et al. (2018), and others underscores the paramount significance of transportation as a foundational element in shaping urban landscapes. These scholars advocate for a paradigm shift towards human-centric environments over vehicle-centric spaces, thereby addressing critical human mobility concerns.
Additionally, Chen et al. (2022) propounded a methodology for assessing the resilience of urban transportation systems through the lens of economic, social, organizational, and technological dimensions. Their proposed framework aims to furnish managers and decision-makers with a comprehensive comprehension of transportation resilience, thereby elucidating its practical import in fortifying the foundations of a sustainable urban transportation system.
Moreover, Tiwaree et al. (2023) undertook a meticulous exploration into the principles of transportation development, with a particular emphasis on form analysis within two distinct study areas. Their study meticulously examines the economic and social characteristics intertwined with travel patterns, striving to establish a cogent linkage between urban form and the potential benefits engendered by the ethos of public transportation-oriented development.
Methodology
The present study adopts a descriptive-analytical approach in its delineation and application. Comprising two distinct stages, namely a comprehensive literature review and subsequent field investigation, the research endeavor unfolds intricately. Initially, a meticulous compilation of theoretical underpinnings pertinent to transit-oriented development norms was systematically amassed through a rigorous examination of both internal and external scholarly sources, alongside a thorough review of antecedent studies. Leveraging a synthesis and critical analysis of these scholarly insights, a series of ranking tables were meticulously crafted. These tables were predicated upon a diverse set of criteria encompassing the number of stations, station accessibility, pedestrian pathway quality, proximity to major hubs, network street configuration, block dimensions, intersection density, land-use diversity, activation of urban edges, district classification, and residential unit density. Subsequently, the meticulously developed standards were then applied to assess the current status of the designated study areas through a judicious application of statistical tools and sophisticated software methodologies, with a particular emphasis placed on Geographic Information System (GIS) software, notably ARC GIS 10.3. This technological arsenal facilitated the evaluation and cartographic representation of the intricate road network structures within the study area, notably Zone 11, a pivotal locale situated at the heart of Tehran. Encompassing a land expanse of 12 square kilometers, Zone 11 constitutes approximately 1.8% of Tehran's total terrain and shares its boundaries with Zones 6, 10, 12, 16, and 17. Renowned for hosting a plethora of critical political, economic, and educational institutions, including foreign embassies, military installations, and bustling markets, Zone 11 emerges as a strategically imperative locale that attracts a substantial footfall of visitors. The area's allure is further accentuated by its rich historical legacy and vibrant cultural milieu, with a profusion of iconic landmarks and cultural hubs dotting its landscape. The confluence of major thoroughfares, central squares, and the bustling railway station engenders a daily flurry of vehicular and pedestrian traffic, with an estimated two million passengers traversing through the area routinely. The coexistence of antiquated garages and architectural marvels, alongside esteemed cultural edifices such as theaters, Unity Hall, and the Cultural Axis of the Revolution, lends a distinctive charm to Zone 11, mandating concerted urban development and reinvigoration initiatives for its sustained growth and vitality.
Results
Drawing upon the established benchmarks set forth by the Institute for Transportation and Development Policies (ITDP) for scrutinizing criteria governing public transport development, this evaluation centers on three pivotal indicators pertaining to land-use mix. The analysis hinges on delving into the array of land-use typologies surrounding public transport nodes, utilizing a hybrid methodology that melds quantitative assessments with qualitative insights. Tables 1 and 2 encapsulate the nuanced land-use profiles characterizing Zone 11 in the urban matrix of Tehran, offering a detailed exposition of the prevailing landscape.
Evidently, both demarcated zones exhibit a consonance with the four delineated land-use categories, albeit showcasing varying degrees of quality and intensity across these domains. Within Zone 11, the domain earmarked for transport and storage commands a dominant presence, constituting a substantial 37% of the terrain, with administrative facilities accounting for an additional 6%, thereby collectively claiming over 40% of the land area. Meanwhile, residential land utilization emerges as the predominant feature, commanding a significant 44.51%, whereas commercial activities occupy a modest 5.96%, with educational establishments occupying a minor 1.78% share. Such a diverse mosaic underscores a heterogeneous blend of land uses within the locale.
However, the diagnostic evaluation intimates a discernible lacuna in the facilitation of conducive conditions for public transport augmentation, primarily a result of the pervasive prevalence of land-use categories that deviate from the overarching objective of serving as pivotal origins and destinations for commuting endeavors. This discrepancy assumes significance, particularly in light of the critical adjacency of pivotal amenities and infrastructural nodes such as markets, railway hubs, and medical facilities situated beyond the purview of the immediate study terrain, thus warranting a recalibration of the existing urban fabric to harmonize with the imperatives of efficient public transport infrastructure.
Table 2. Land-use Density in Tehran Zone 11
Land Use Type


Area


Percentage


Density


Residential


95.536


51.44


22.37
Commercial


91.71


9.65


9.92
Educational


55.21


7.81


8.90
Higher Education


35.4


3.60


1.80
Cultural


21.7


6.00


3.00
Religious


41.6


5.40


2.60
Tourism


87.1


1.50


0.80
Healthcare


5.19


6.11


8.10
Recreational


4


3.30


1.60
Sports


2.3


2.50


1.20
Administrative


13.24


2


1
Table 2. Entropy Index Results
Zone 11 Tehran


A


InA


A*InA


Residential


0.31


1.34


0.32
Commercial


0.06


-3.16


-0.75
Administrative


0.3


-0.61


-0.42
Open Space


0.14


-1.28


-0.298
∑Σ


1


-


-1.058
The outcomes of the entropy index analysis substantiate a notable degree of constancy in land use amalgamation within the studied context. By heeding the prescriptions outlined in Tehran's overarching urban blueprint for Zone 11 and aligning with the envisaged shifts in land use dynamics, the region stands poised to ascend towards a more optimal equilibrium by operationalizing the recommended land use configurations. Such strategic interventions hold promise in fostering the realization of a public transport-centric development agenda, underpinned by a judicious calibration of land use patterns conducive to enhancing the overall fabric of the urban milieu.
Discussi0on
The scholarly research conducted in Zone 11 of Tehran scrutinizes the pertinent development metrics concerning transit-oriented urban transportation. Findings exhibit a spectrum of adherence to global benchmarks, characterized by instances of relative congruence alongside notable disparities. The investigation discerns latent prospects for the region to metamorphose into a pivotal locus of transit-oriented development, underscored by the imperative of effecting sweeping spatial transformations. Strategic directives encompass the augmentation of commercial and recreational diversification in the proximity of transit nodes, the amelioration of economic vitality, and the prioritization of seamless public transportation integration. Remedial actions entail the overhaul of road infrastructures, the optimization of pedestrian realms, and the implementation of meticulous transit-oriented development blueprints. While certain locales may encounter impediments in effecting land use modifications, others proffer auspicious conditions conducive to assuming the mantle of transit-oriented nuclei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Transportation
  • Tehran City
  • District 11 of Tehran
  • TOD
 
Calthrope, P. (1993). The Next American Metropolis (Ecology, Community and American Dream). Princeton, N.J: Princeton Architectural Press, 3rd edition, USA, P174.
Cervero, R., Murphy, S., Ferrell, C., Goguts, N., & Tsai, Y. (2004). Transit-oriented development in the United States: Experiences, challenges, and prospects (Report No 102), Transit Cooperative Research Program, Washington, DC, NO 102, P 534.
Chen, H., Zhou, R., Chen, H., & Laub, A. (2022). Static and dynamic resilience assessment for sustainable urban transportation systems: A case study of Xi 'an, China. Journal of Cleaner Production, Vol 368, 25, 133237. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622028244:
Community Design and Architecture, Inc (2001). Model Transit-Oriented District Overlay Zoning Ordinance, Prepared for Valley Connections, USA, PP 1-42.
Ewing, R., Tian, G., Lyons, T., & Terzano, K (2017). Trip and parking generation at transit-oriented developments: Five US case studies. Landscape and Urban Planning, Vol 160, USA, PP 69–78.
Greenberg, Ellen. (2004). Regulations Shape Reality: Zoning for Transit-Oriented Development, The New Transit Town; Best Practices In Transit-Oriented Development, Island Press. Washington, PP 1- 69.
Institute for Transportation & Development policy. (2013). TOD Standard v1.0, New York USA, PP 1-33.
Institute for Transportation Engineers (1997). ITE Transportation Planning Council Committee 5P-8, Traditional Neighborhood Development Street Design Guidelines, USA, PP 1- 43.
Li, Z., Han, Z., Xin, J., Luo, X., Su, S., & Weng, M (2019). Transit-oriented development among metro station areas in Shanghai, China: Variations, typology, optimization and implications for land use planning. Land Use Policy, 82, London, PP 269-282.
Litman, T (2012). Evaluating Public Transportation Health Benefits, VTPI press, Available at: www.vtpi.org/landtravel, Washington, DC United States, PP 1-111
Nolanda, R., Weinerb, B., Marc. D., I, Petrillo, S., & Kay, A (2017). Attitudes towards transit-oriented development: Resident experiences and professional perspectives, Journal of Transport Geography, 60, USA, PP 130–140.
South Australian Government (2012). Transit-Oriented Developments through a health lens, Government of South Australia, P90.
Tiwari, R., Nigro, A., Bondada, M. V. (2023). Analysing Urban Form on Transit Oriented Development (TOD) Principles. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development. https://doi.org/10.14246/irspsd.11.1_141.
Yang, K., & Pojani, D (2017). A decade of transit oriented development policies in Brisbane, Australia: development and land-use impacts, Urban Policy and research, 35 (3), UK, PP 347-362.
References [In Persian]
Abbāszāde-gān, M., Rezāzādeh, R., Mohammadi, M., & Alipour Sheshlaki, S. (2010). Presenting a Predictive Model of Metro Users' Satisfaction. Hoviate Shahr Journal, 4(6), 75-86. [In Persian]
Alimohammadi, A., Motavalli, S., & Rajabi, A. (2021). Investigating the Managerial Dimension of Intra-City Transportation Network Resilience with an Environmentally Sustainable Development Approach in Tehran Region 1. Urban Futures Quarterly, 2(3), 1-23. [In Persian]
Alizadeh, A. (2005). Analysis of the Physical Structure of Old Bushehr (Unpublished master's thesis). University of Isfahan, Faculty of Humanities, Geography Department. [In Persian]
Alizadeh, H., & Abdi, M. H. (2013). Explaining the Factors Affecting Citizens' Travel Patterns Using Transit-Oriented Development (Case Study: Central Sanandaj). Urban and Regional Studies Quarterly, 5(9), 125-148. [In Persian]
Barari, M. (2020). Analysis of the Effectiveness of Green Economy Components in Urban Transportation Strategy: A Case Study of Sari City. Journal of Sustainable Environmental Development, 2(2), 168-183. [In Persian]
Behzadfar, M. (2011). Guide to Urban Planning in the Framework of Public Transport-Based Development. Bagh-e Nazar Scientific Research Journal, 8(18), 39-50. [In Persian]
Fargi Sheshdeh, Gh., Abdi, M., Mirghaderi, S. M., & Khanizadeh, M. A. (2018). Application of Transit-Oriented Development (TOD) Approach in Urban Land Use Planning (Case Study: Sadr City). Iranian Journal of Architecture and Urban Planning, 1(6), 1-9. [In Persian]
Gharib, F. (2006). Communication Network in Urban Design (4th ed.). Tehran: Tehran University Publications. [In Persian]
Ghorbani, R. (2007). Analysis of Population Distribution in Tabriz City Using Statistical Zoning Method. Geographical Research Quarterly, 37(54), 123-136. [In Persian]
Heydarpour, A., & Jabari, R. (2020). Sustainable Transportation in Iran: Measurement and Analysis of Relevant Indicators. Economic and Urban Planning Quarterly, 2(4), 247-264. [In Persian]
Khaksari, A., & Kheradmand, M. (2013). A Comparison of Human-Centric and Car-Centric Transportation. Road Scientific Journal, (22), 129-150. [In Persian]
Khaksari, A., & Tahmasebi Tehrani, Sh. (2011). Development of Centralized Public Transport. 11th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran. [In Persian]
Khazaei, M. (2018). Analysis and Evaluation of Urban Sustainable Transportation Indicators. Geography and Human-Environment Relations, 1(3). [In Persian]
Mohammadzadeh, R., Jamali, F., & Pourmohammadi, M. R. (2006). The Role of Modern Urban Planning in Pedestrian Traffic Violations in the Old Texture of Tabriz. Fine Arts Quarterly, University of Tehran, (21), 17-26. [In Persian]
Mosharayyan, S. (2015). Designing Spatial Organization with Emphasis on Transit-Oriented Development Approach. Second International Congress on Structures, Architecture, and Urban Development. [In Persian]
Piran, H., Zaraabadi, Z. S. S., Ziari, Y. A., & Majidi, H. (2019). Explaining Sustainable Urban Transport Indicators Using Structural Equations: A Case Study of Tehran Metro Lines 1 and 2. Geography and Regional Planning Scientific Research Journal, 9(2), 521-538. [In Persian]
Rafieyan, M., Asgari Tafreshi, H., & Sadeghi, A. (2009). The Application of Transit-Oriented Development (TOD) Approach in Urban Land Use Planning: Case Study of Sadeghiyeh Metro Station. MUMH Journal of Humanities-Planning and Spatial Development, 14(3), 295-312. [In Persian]
Rafieyan, M., Porjafar, M. R., Taqvaii, A. A., & Sadeghi, A. (2011). Providing the Process of Local Community Urban Design with an Emphasis on Transit-Oriented Development Approach. Urban Studies Quarterly, 2(6), 59-74. [In Persian]
Sa'atian, G., Rabani, S., & Tarabi, S. (2009). Examining the Design of Urban Structure Based on Rapid Transit Lines (TOD) at Golshahr Metro Station in Karaj. Geography and Urban Planning Journal of Zagros Outlook, 2(6), 23-45. [In Persian]
Siyami, G., Khanizadeh, M. A., & Akhtari-Takle, A. (2015). Employing Transit-Oriented Development (TOD) Approach in Mitigating Problems: A Case Study of Traffic in the Southern Zanjan Neighborhood in District 10 of Tehran Municipality. Jādeh Journal, 23(85), 257-272. [In Persian]
Soltani, A. (2011). Topics in Urban Transportation with an Emphasis on Sustainability Approach (1st ed.). Shiraz: Shiraz University Publications. [In Persian]
 
 
استناد به این مقاله:  حسینی، سیدجلال‌الدین.، رجبی، آزیتا.، سفاهن، افشین.، رضوانی، علی‌اصغر. (1403). ارزیابی شاخص‌های تحقق توسعه حمل‌ونقل شهری عمومی‌محور (موردمطالعه: منطقه 11 تهران)،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 9(28)، 197 -237. DOI: 10.22054/urdp.2023.55092.1248
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...