نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریز شهری دانشگاه پردیس تبریز- جلفا

چکیده

خیابان های شهری، فضاهایی پویا و واجد حس حرکت به شمار می روندکه برای استفاده پیاده و سواره و یابعضاً فقط پیاده طراحی می شوند.این فضاها غالباً به نیازهای افراد استفاده کننده از آن،به درستی پاسخگو نبوده و مردم به خیابان به عنوان مسیری صرفاً برای گذر سواره می نگرند.هدف از این پژوهش، بررسی جامعی از خیابان شهری و شناسایی شاخص های محیطی و انسانی موثر در ارتقا کیفیت آن است. این‌ تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش با استفاده از فن دلفی و روش معادلات ساختاری انجام شده است.با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، نظرات و دیدگاه های صاحب نظران جمع بندی شده وبه صورت شاخص های پیش فرض ارائه گشته است.در مرحله اول، جامعه آماری تحقیق 20 نفرازکارشناسان خبره در زمینه مورد مطالعه در نظر گرفته شده.شاخص‌های اولیه با توجه به نتایج پرسشنامه، در چهار مرحله با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل شده و شاخص های نهایی با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، نرمال بودن آنها سنجیده شده و جهت تایید نهایی شاخص‌های مستخرج از مرحله اول، از روش تحلیل عاملی تائیدی (CFA)،برای ایجاد مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.در این بخش به دلیل نامعلوم بودن جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعه آماری 384 نفر از افراد عادی در نظر گرفته شد. در انتها با استفاده از آزمون فریدمن ، شاخص ها، رتبه بندی شده تا میزان تاثیرگذاری هر یک مشخص گرد.نتایج یافته‌ها حاکی از شناسایی کاملی از مجموعه شاخص های موثر درارتقا کیفیت خیابان شهید بهشتی شهر کرج را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying influential indicators in creating ideal urban streets; Case example: Shahid Beheshti Street, Karaj

نویسندگان [English]

  • firouz jafari 1
  • rasoul ghorbani 2
  • sara saheli 3

1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 PhD student in the field of geography and urban planning of the University of Tabriz-Jolfa pardis

چکیده [English]

Urban streets are dynamic spaces with a sense of movement, which are designed for use by pedestrians and riders, or sometimes only on foot.These spaces often do not respond properly to the needs of the people who use them, and people look at the street as a path just for riding.The purpose of this research is to fully and comprehensively identify the effective indicators in improving the quality of city streets.This research is practical in terms of purpose and in terms of method, using the Delphi technique and the method of structural equations.By using documentary and library methods, opinions and views of experts have been summarized and presented in the form of default indicators.In the first stage, the statistical population of the research was considered to be 20 experts in the field under study.Based on the results of the questionnaire,the initial indicators were analyzed in several stages using the fuzzy Delphi technique, and the final indicators were measured for normality using the Kolmogorov-Smirnov test.In order to finally confirm the indicators extracted from the first stage, confirmatory factor analysis method was used to create a structural equation model. In this section, due to the unknown statistical population, using Cochran's formula, the size of the statistical population was considered to be 384 normal people. Finally, using Friedman's test, the indicators were ranked to determine the effectiveness of each one.The results of the findings are a complete identification of the effective indicators identified in improving the quality of Shahid Beheshti Street in Karaj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban Streets"
  • "Street Quality"
  • "effective indicators"
  • "Shahid Beheshti Street Karaj"