نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری و شهر سازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز، ایران

3 دانشیار معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز، ایران

4 استاد معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مسئله یافتن شیوه مناسب تحلیل یک فضا همواره ذهن پژوهشگران را معطوف به خودساخته است. اغلب تحقیقات فضایی تنها با استفاده از یکی از روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق کمی و یا کیفی انجام می‌گردد و نتایج آن‌ها تنها قسمتی از ویژگی‌های فضایی را روشن می‌نماید. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی دو روش چیدمان فضایی که بر ساختار فضایی تمرکز دارد و رویکرد «پروژه برای فضاهای عمومی» (PPS[1]) که بر کیفیت محیط از طریق شاخص‌های تعریف‌شده مانند جامعه‌پذیری، دسترسی، کاربری‌ها و فعالیت‌ها، راحتی و تصویر تمرکز دارد و نیز امکان کاربرد هم‌زمان آن‌ها می‌باشد که درک کیفیت مکان موردمطالعه را ممکن می‌سازد. از دلایل انتخاب این شیوه‌ها می‌توان به کارایی، گستردگی استفاده و رویکرد کمی و کیفی آن‌ها اشاره نمود. این پژوهش از این دو روش به‌منظور سنجش کیفیت فضایی بازار تاریخی شهر تبریز به‌عنوان یک اثر شاخص معماری و شهرسازی استفاده می‌کند. مقادیر کمی شیوه چیدمان فضایی شامل همپیوندی، اتصال و قابل‌فهم بودن می‌باشد. در یافته‌های این مطالعه، تفاوت‌هایی بین نتایج این دو روش مشخص گردید. PPS با بازخورد کاربران بازار در مورد اثرات اجتماعی- فرهنگی، عوامل محیطی موجود در بازار را ارزیابی کرده است و تحلیل چیدمان فضا به‌طور کامل با مفروضاتی در مورد رفتار فردی ازنظر ساختار کالبدی بازار منطبق است. در مقایسه با چیدمان فضا که تحرک و نحوه حرکت کاربران در بازار تبریز را با شاخص‌های موفولوژیک تعیین می‌کند، PPS  با در نظر گرفتن عوامل انسانی، وضعیت زندگی در فضاهای بازار را بهتر آشکار می‌کند. در انتهای این مطالعه نتیجه‌گیری می‌گردد که ترکیب این دو روش می‌تواند رویکرد جایگزین جدیدی برای نتایج جامع و قابل‌اعتماد در سنجش کیفیت فضاها ارائه دهد.
 
[1] Project for public spaces

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Space Syntax and PPS Matrix Methods in Measuring Spatial Quality (Case Study: Bazar-e Tabriz)

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammadmahdi Hosseinikia 1
  • Leila Medghalchi 2
  • Aida Maleki 3
  • Parisa Hashempour 4

1 PhD Candidate,of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz,, Iran

2 Associate Professor of Architecture and Urban Development of Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Associate Professor of Architecture and Urban Development of Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran

4 Professor of Architecture and Urban Development of Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

 
The challenge of determining the most appropriate method for spatial analysis has long captivated the attention of researchers. Many spatial studies rely solely on either quantitative or qualitative research methods and techniques, yielding insights that only scratch the surface of spatial characteristics. This research aims to conduct a comparative analysis of two spatial arrangement methods: one focusing on spatial structure and the other utilizing the "Project for Public Spaces" (PPS) approach, which emphasizes environmental quality through defined indicators such as sociability, accessibility, uses and activities, comfort, and image. Additionally, this study explores the feasibility of concurrently utilizing these methods to comprehensively assess the quality of the studied location. The rationale for selecting these methods includes their efficiency, widespread usage, and ability to accommodate both quantitative and qualitative approaches. The historical market of Tabriz city serves as the focal point for measuring spatial quality, serving as an architectural and urban design indicator. Quantitative values derived from the spatial arrangement method encompass coherence, connection, and comprehensibility. The findings of this study revealed discrepancies between the outcomes of these two methods. While PPS evaluated environmental factors in the market based on user feedback regarding socio-cultural impacts, the space arrangement analysis aligned with assumptions about individual behavior in relation to the market's physical structure. Compared to the spatial layout, which primarily assesses mobility and user movement through morphological indicators, PPS, by considering human factors, more accurately reflects the livability of market spaces. In conclusion, the integration of these two methods presents a novel alternative approach for obtaining comprehensive and reliable results in measuring space quality.
Keywords: Spatial Arrangement, PPS Matrix, Spatial Quality, Space Syntax, Tabriz Bazaar.
 
 

Introduction

Determining the most suitable method for spatial analysis has long captivated researchers' attention. Traditionally, spatial analysis has been conducted using either quantitative or qualitative research methods, each offering insights into specific aspects of spatial characteristics. One method that has gained prominence for investigating spatial qualities is the spatial arrangement method, first introduced in 1980 and further developed to explore the correlation between pedestrian movement and spatial configuration. Researchers employing this method utilize numerical data to elucidate the factors contributing to the success of spaces recognized for their high quality. Subsequently, since 1980, the PPS matrix has been utilized in a qualitative approach to evaluate public spaces, enhancing their livability by assessing the quality of successful spaces. This matrix serves as a foundational tool for studies on the success of places in numerous projects. However, each of these methods illuminates only certain qualitative aspects of space, necessitating a comprehensive investigation. Hence, this study aims to conduct a comparative analysis of these two methods within the Tabriz market setting. Specifically, utilizing the same study sample, the research will objectively and exemplarily explore the similarities and differences between these methods, their approaches to analyzing results, and the potential for their integration.

Literature Review

There have been extensive studies conducted on the Tabriz market, encompassing both quantitative and qualitative approaches. These studies have delved into various aspects, including the exploration of ancient structures, the evolutionary trajectory of architecture within the Tabriz market with an emphasis on contextualism, physical examinations of market spaces including intricate architectural motifs, and an analysis of economic functions and their impact, often employing a qualitative lens.
Additionally, a subset of studies has focused on evaluating the behavior of space users through quantitative methodologies and modeling techniques. For instance, Najari Nabi's research delves into the role of physical and functional factors in enhancing sociability within traditional Iranian markets, utilizing the space arrangement technique (Najari Nabi and Mahdinejad, 2019). Other studies, such as those by Abdullahi (2019) and Sajjadzadeh and Najari Nabi (2019), have explored spatial structures and behavioral patterns, while Hosseini Kia et al. (2002) have conducted a comparative analysis of spatial indicators for successful places, showcasing instances where quantitative and qualitative processes have been employed separately or in conjunction.
In contrast to previous studies, this research stands out due to its comparative examination of two distinct quantitative and qualitative methodologies within the Tabriz market setting. This innovative approach allows for a more comprehensive analysis of various dimensions, providing a nuanced perspective that integrates the outcomes of both quantitative and qualitative methods.

Methodology

In this study, two distinct methods were employed: 1) surveying using a field data collection tool, and 2) analyzing axial line maps. The survey outcomes were utilized to decipher the qualitative parameters of PPS, bolstered by observational data. This research encompasses a comparative evaluation and examination of the methods utilized to gauge the quality of spaces within the Tabriz market, employing the aforementioned two approaches in conjunction. The researcher engaged in interviews with users of the bazaar and business spaces to gather information on four separate occasions, totaling 4 days of data collection. The interviews were conducted for approximately 4 to 7 hours each day, spanning various times of the day until sunset.

Conclusion

The overarching outcome of the comparative analysis indicates that neither of these methods in isolation offers a comprehensive depiction of the spatial quality within the market. However, the amalgamation of insights derived from these two methods results in enhanced accuracy when assessing spatial qualities. Key findings from this analysis include:

The space layout method facilitates the identification of fixed market conditions, whereas the PPS approach enables exploration of variable situations encompassing uses, events, and all market activities.
Data obtained from the space arrangement method is contingent upon the market's scale and spatial structure, whereas results from the PPS approach are relatively independent of market scale.
PPS assesses environmental factors within the market alongside people's feedback regarding socio-cultural impacts, while the space layout method primarily analyzes individual behavior assumptions based on the market's physical structure.
Spatial quality evaluations indicate an average or higher-than-average rating based on PPS indicators, contrasting with lower-than-average ratings derived from spatial arrangement data.
Space syntax calculations involve numerical measurements of market axis lines within the northern markets and public spaces, whereas the PPS approach offers observational insights into how space practically influences user behavior, emotions, and perceptions.
Although there is partial overlap between space syntax and PPS evaluations, their advantages, such as rapid data acquisition and numerical measurement, render the space layout method suitable as an initial data collection tool preceding a space experiment.

 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Arrangement
  • PPS Matrix
  • Spatial Quality
  • Space Syntax
  • Tabriz Bazaar
 
Akça, M. (2008). Tarihi Yarimada İçerisinde Bulunan Hanlar Bölgesi’nin Kentsel Tasarim İlkeleri Açisindanİncelenmesi, (Publication no.252056), [Master Thesis,Istanbul Technical University], The Council of Higher Education.
Azami, A. S. and Razavian, M. (2013). Analysis moving towards sustainable development of a city with emphasis on the quality of urban life: The case of Noor. Journal Environment and Urbanization ASIA 4(1):31–56.
Buckman, S. (2016). Canal oriented development as waterfront place-making: an analysis of the built form. Journal of Urban Design 21(6):785–801. https://doi. org/10.1080/13574809.2016.1234332.
Carmona, M. Heath, T. Oc, T. and Tiesdell, S. (2003). Public Places, Urban Spaces, Oxford, Architectural Press.Coventry City Council. (2004). Coventry Urban Design Guidance. City Development Directorate, United Kingdom.
D’Acci, L. (2019). Orientational versus esthetical urban street morphology parameterization. Space Syntax, Spatial Cognition & Computation 19(3):172–189.
DETR. (2000). Urban design in the planning system: Towards better practice. Department of the Environment, Transport and the Regions. Available at: https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/ files/asset/document/by-design_0.pdf (accessed 20 August 2018).
Doratlı. N. Hoşkara, Ş. and Pulhan, H. (2003). Questioning the Quality of Life in the City of Gazimagusa (North Cyprus), [Conference Presentation]. International Conference on Quality of Urban Life: Policy versus Practice Proceedings, Istanbul, Turkey.
El Din, H. S. Shalaby, A. Farouh, H. E. and Elariane, S. A. (2013). Principles of urban quality of life for a neighbourhood, HBRC Journal, 9(1):86–92. doi: 10.1016/j.hbrcj.2013.02.007.
Erkok, F. (2009). Waterfronts: Potentials for improving quality of urban life. İTU A-Z Journal 6(1):126–145.
French, J. S. (1973). Urban Green: City Parks of the WesternWorld, Kendall/Hunt, Dubuque, Iowa.
Garaou, C. Annunziata, A. and Yamu, C. (2020). Awalkability assessment tool coupling multi-criteriaanalysis and space syntax: the case study ofIglesias, Italy. European Planning Studies. doi: 10.1080/09654313.2020.1761947.
Geng, S. Chau, H.W. Yan, S. Zhang, W. and Zhang, C. (2021). Comparative analysis of hospital environmentsin Australia and China using the space syntaxapproach. International Journal of Building Pathologyand Adaptation 39(3):525–546.
Haq, S. (2001). Complex Architectural Settings: An Investigation of Spatial and Cognitive Variables throughWayfinding Behavior. [Unpublished PhD Dissertation],Georgia Institute of Technology, Atlanta.
Hillier, B. (1996). Space is The Machine. Cambridge: Cambridge University Press.
Hillier, B. Penn, A. Hanson, J. Grajewski, T. and Xu, J. (1993). Natural movement: Or, configuration and attraction, in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B: Planning and Design 20:29–66.
Idziorek, K. and Chalana, M. (2019). Managing change: Seattle’s 21st century urban renaissance. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 12(3):320–345. DOI: 10.1080/17549175.2019.1598471.
Imran GÜMÜŞ, Buse AÇIK ETİKE, İstem Seçkin PARLAKYILDIZ KÖSE. (2022). The comparative analysis of SPACE SYNTAX and PPS approaches in measuring quality of urban space: The case of Beyazit district, Istanbul Megaron, Vol. 17, No. 3, pp. 437–448, September 2022. Megaron. DOI: https://doi.org/10.14744/MEGARON.2022.79095.
Kickert, C. (2020). Walkable city rules: 101 steps to making better places, by Jeff Speck. Journal of Urban Affairs 42(6):939–941. DOI: 10.1080/07352166.2019.1703421.
Krier, R. (1979). Urban Space. New York: Rizzoli.
 Li, X. Lv, Z. Zheng, Z. Zhong, C. Hijazi, I. H. and Cheng, S. (2017). Assessment of lively street network based on geographic information system and space syntax. Multimedia Tools and Applications 76(17):17801– 17819. https://doi.org/10.1007/s11042-015-3095-2.
Llewelyn, D. (2000). Urban Design Compendium. London: English Partnerships.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: The MIT Press.
Mitchell, G. Namdeo, A. and Kay, D. (2001). A new disease- burden method for estimating the impact of outdoor air quality on human health. Science of the Total Environment 246:153–164.
Monokrousou, K. and Giannopoulou, M. (2016). Interpreting and predicting pedestrian movement in public space through space syntax analysis. Procedia – Social and Behavioral Sciences 223:509–514. https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.312.
Newman, O. (1972). Defensible Space: People and Design in the Violent City. London: Architectural Press.
Onder, D. E. and Gigi, Y. (2010). Reading urban spaces by the space-syntax method: A proposal for the South Haliç Region. Cities 27:260–271.
Pacione, M. (1982). The use of objective and subjective measures of quality of life in human geography. Progress in Human Geography 6(4):495–514.
Pafka, E. Dovey, K. and Aschwanden, G. D. (2018). Limits of space syntax for urban design: Axiality, scale and sinuosity. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 47(3):508–522. https://doi. org/10.1177/2399808318786512.
Peponis,J. & Zimring, C. & Choi, Y. K. (1990), “Finding the building in wayfinding”, Environment and Behavior, 22.
 Penn, A. (2003), “space syntax and spatial cognition or why the axial line?” Environment and Behavior, 35(1).
PPS. (2019). what makes a successful place? Available at: https://www.pps.org/art_cle/grplacefeat (accessed 15 July 2019).
Punter, J. (2007). Developing urban design as public policy: Best practice principles for design review and development management. Journal of Urban Design 12(2):167–202.
Rossi, A. (1982). The architecture of the city. The MIT Press: England.
Schuch, J. C. and Wang, Q. (2015). Immigrant businesses, place-making, and community development: a case from an emerging immigrant gateway. Journal of Cultural Geography 32(2):214–241. https://doi.org/ 10.1080/08873631.2014.995403.
Sharmin, S. and Kamruzzaman, M. D. (2018). Meta-analysis of the relationships between space syntax measures and pedestrian movement. Transport Reviews 38(4):524–5s50.
Sulaiman, N. Qamaruz Zaman, N. H. Hamdani, H. and Abdullah, Y. A. (2016). Rethinking potentials of public space and its management through placemaking in Kuala Lumpur. MATEC Web of Conferences 66:00056. https://doi.org/10.1051/matecconf/ 20166600056.
Talen, E. (2002). Pedestrian access as a measure of urban quality. Planning Practice and Research 17(3):257– 278.
Tepe, D. and Sönmez, İ. Ö. (2018). Farklı Özelliklere Sahip Kentsel Dokularda Kamusal Mekân Özelliklerinin Mekânın Sosyal Kullanımına Etkisinin İncelenmesi - İzmir-Bostanlı Örneği, “DeğişKent” Değişen Kent, Mekân ve Biçim Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Türkiye ISBN: 978-605-80820-1-4.
Topçu, M. (2021). Syntactic legibility of image elements: Eskisehir case. MEGARON / Yıldız Technical University. Faculty of Architecture E-journal. https://doi.org/10.14744/megaron.2021.62515.
Vidou, K. and Latinopoulos, D. (2021). Implementation of a Place Game tool in the city of Rotterdam to enhance urban resilience to climate change through placemaking. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 1–24. https://doi.org/10.1080/17549175.2021.19730 77.
Yamu, C. van Nes, A. and Garau, C. (2021). Bill Hillier’s legacy: Space syntax—A synopsis of basic concepts, measures, and empirical application. Sustainability 13(6):3394. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi. org/10.3390/su13063394.
Young, k. Chung, J. Kong, E. Shin, H. & Heo, J. (2015), A study on the design methodologies for activating.
Zamanifard, H. Alizadeh, T. Bosman, C. and Coiacetto, E. (2019). Measuring experiential qualities of urban public spaces: users’ perspective. Journal of Urban Design 24(3):340–364. https://doi.org/10.1080/1357 4809.2018.1484664.
Bahriaeh, Rosha. Tofan, Sahar & akbari Namdar, Shabnam (2019). Re-reading the evolution of architecture in the structure of Tabriz market with an emphasis on contextualism, Iranian Islamic City scientific-research journal, 10th year, number 39. [In Persian]
Bleakley, Norman, (2019), Designing Social Researches, Translator: Hassan Chavoshian, Nei Publishing, Tehran. [In Persian]
 Hatami Golzari, Elham, Mirza Kokhch Khoshnavis, Ahmad, Bayzidi, Qader and Habibi, Fawad (2019). Qualitative investigation of the architectural durability of Tabriz bazaar complex from the perspective of phenomenology. Andishememari, 4(7), 172-188. SID. https://sid.ir/paper/376261/fa. [In Persian]
Hosseinikia, Seyyed Mohammadmahdi, khiabanchian, Negar, and RezaeiRad, Hadi (1402). Comparative measurement of the spatial indicators of a successful place using the spatial analysis method, (case study: the axes of Imam Hamedan Square before and after the construction of the sidewalk). Urban and Regional Development Planning Quarterly, 8(24), 217-252. Doi: 10.22054/urdp.2022.71279.1505. [In Persian]
 Haqprast, Farzin. Ismaili Sangri, Hossein (2017). The process of formation and development of the historical market of Tabriz in the context of social participation after the earthquake of 1194, scientific research quarterly of geography (regional planning), ninth year, number 4, pp. 515-533. [In Persian]
Haqvardizadeh, Abolfazl, Senobar, Nasser. Ghasemi, Akbar. Khani, Saideh (2019). The effect of crowding on the satisfaction of tourists in urban destinations (case study: Tabriz bazaar). journal of tourism social studies, year 8, number 15, spring and summer (9911 pp. 07-91). [In Persian]
 Sajjadzadeh, Hassan. Aris, Bahareh (2014). Investigating the production of meaning in urban space based on construction theory (case study: Tabriz market), human geography researches, volume 49, number 2, summer 2016, pp. 273-287. [In Persian]
 Rahimi, lia. Jafari, Firouz (2016). A comparative study of vitality in historical and modern business spaces of Tabriz city, Spatial Planning Scientific-Research Quarterly, 7th year, 4th issue. [In Persian]
 Senobar, Naser. Ghasemi, Akbar. Haqvardizadeh, Abolfazl (2018). The effect of perceived crowding on tourists' satisfaction with the mediating role of confrontational behaviors (a case study of Tabriz market), Tourism and Development Scientific Research Quarterly, 8th year, 3rd issue, September 98, pages 90-105. [In Persian]
 Abdulahi, Rahela, Karami, Islam, Nejadabrahimi, Ahad and Rahimi, Leila. (2019). Structural analysis of the effects of the components on the resilient space (case study: historical market of Tabriz). Environment, 46(1), 19-40. SID. https://sid.ir/paper/384520/fa. [In Persian]
 Karroubi, Mahdi, Bani Kamali, Sahand and Monadi, Hoda. (2011). Analysis of route selection behavior by tourists in the historical market of Tabriz. Tourism Management Studies (Tourism Studies), 7(19), 116-91. SID. https://sid.ir/paper/202548/fa. [In Persian]
 Kafashicherandabi, Neda, (2017). Extraction of the navigation graph of Tabriz covered historic market based on standard, Scientific-Research Journal of Mapping Sciences and Techniques, 8th Volume, Number, 3. [In Persian]
 Moulai, Asghar (2019). Social capital in the historical markets of Iran (a case study of the historical market of Tabriz), Sociology of Social Institutions, 7 (15), 61-88. [In Persian]
 Najari Nabi, Rana and Mahdinejad, Jamaluddin (2019). Evaluating the role of physical and functional factors in the sociability of traditional Iranian markets using space layout technique (case example: Tabriz market). Bagh Nazar. [In Persian]