نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش مسکن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران

10.22054/urdp.2024.72784.1531

چکیده

از آنجا که مسکن حداقل با هدف استطاعت‌پذیری طراحی می‌شود، عموماً مؤلفه‌های کمی و کیفی در آن توأمان لحاظ نمی شود. لذا هدف از این پژوهش، تحلیل رابطه‌ی بین کمیت و کیفیت در مسکن حداقل است. ابتدا مؤلفه‌های کمی و کیفی مسکن حداقل و فراوانی و وزن آنها با روش توصیفی و آنتروپی شانون استخراج شد. سپس از طریق روش پیمایشی (مصاحبه ساختاریافته) راهبرد‌های طراحی ذیل هر مؤلفه مشخص شد که بر اساس آن، مجموعه‌ی ضوابط نمره‌دهی در تحلیل پلان تنظیم گردید. در گام بعد، 9 تیپ پلان برگزیده در شهر جدید پرند طبق ضوابط توسط متخصصین نمره داده شدند. در نهایت، رابطه‌ی بین مساحت و کیفیت در پلان‌های برگزیده کیفی تحلیل شد. یافته ها نشان می‌دهد در واحد‌های یک و سه خوابه برگزیده، فضای عمومی و در واحد‌های دو خوابه فضای خدماتی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر فضاها برخوردارند. نتایج نشان می دهد که بر خلاف تصور عموم، الزاماً با افزایش مساحت، کیفیت واحد مسکونی افزایش نمی‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relation between Quantitative and Qualitative Criteria of Affordable Housing

نویسندگان [English]

  • Farima Faridani 1
  • Seyed-Abbas Yazdanfar 2
  • Neda Sadat Sahragard Monfared 3
  • Mehdi Khakzand 4

1 M.Sc. Student in Architectural Engineering-Housing, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Architecture and Urban planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Architecture and Urban planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Architecture and Urban planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

As affordable housing is designed with the aim of affordability, the qualitative and quantitative criteria are often not considered together. Therefore, this research aims to analyze the relationship between quantity and quality in affordable housing. The first step involved extracting the qualitative and quantitative criteria, their frequency and the importance coefficients using a descriptive methodology and through Shannon entropy testing. Next, the scoring regulations for plan analysis were developed based on design strategies derived through survey (organized interviews). Then 9 Selected plans in Parand New City were assessed by specialists in accordance with the regulations. Finally, the relationship between the area and the quality of the selected qualitative plans was analyzed. The findings revealed that the public zone plays a key role in selected one and three-bedroom units, while in two-bedroom units, the service zone is of greater importance. In conclusion, contrary to common belief, increasing the area does not necessarily result in higher quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affordable Housing
  • The Relation between Quantity and Quality
  • Qualitative Optimization