نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 موسسه فرهنگی هنری طراحی پایدار انسان محور

3 دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال

4 گروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22054/urdp.2024.78328.1627

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر محصولات شهری در افزایش ارتباط افراد با شهرهای خود و تقویت ارتباطات اجتماعی میان ساکنان آنها پرداخت. به این منظور، با بررسی دقیق پایگاه‌های داده علمی امرالد ، ابسکو و وب آف ساینس اسناد منتشر شده از سال 2013 تا نوامبر 2022 مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع 1532 مقاله‌ی اولیه، پس از چندین مرحله ارزیابی، 14 مقاله‌ی کلیدی برای بررسی نهایی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که محصولات شهری نقش قابل توجهی در افزایش حس تعلق شهروندان به شهرهایشان داشته و بر بهبود کیفیت زندگی و میزان رضایتمندی آنها تأثیر مثبتی گذاشتند. این پژوهش دیدگاه‌هایی را برای سیاست‌گذاری‌های شهری، برنامه‌ریزی‌ها و فرآیندهای برندسازی شهری ارائه داد و بر اهمیت در نظر گرفتن نقش طراحان محصول به عنوان بخش مهمی از فرآیند طراحی شهری تأکید داشت، چرا که این گروه از طراحان قادرند به تقویت پیوند شهروند با شهر و ارتقاء همبستگی اجتماعی کمک کنند. اصالت این تحقیق در رویکرد سیستماتیک آن برای درک تأثیر محصولات شهری بر ارتباط با شهر و پیوندهای اجتماعی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Importance of Place Attachment in Urban Management and the Role of Design Factors

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadeghi Naeini 1
  • Naemeh Doniamali 2
  • Maede Hashemzade 3
  • Mahdiye Jafarnejad Shahri 4

1 Department of Industrial Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran. Iran.

2 Sustainable Human-centered Design (TAAM), Institute

3 Master of Urban Design, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Industrial Design Dept.,School of Architecture,Iran university of science and technology

چکیده [English]

This study examines the impact of urban products on enhancing individuals' connection to their cities and strengthening social bonds among residents. To this end, a thorough review of the EMERALD, WOS, and EBSCO academic databases was conducted, focusing on documents published from 2013 to November 2022. Out of an initial 1532 articles, 14 key articles were selected for final review after several stages of evaluation. The findings showed that urban products play a significant role in increasing citizens' sense of belonging to their cities and positively influencing their quality of life and satisfaction levels. This research provides insights for urban policy-making, planning, and branding processes, emphasizing the importance of considering the role of product designers as a crucial part of urban design. These designers can help strengthen the bond between citizens and their cities and enhance social cohesion. The originality of this research lies in its systematic approach to understanding the impact of urban products on city attachment and social bonds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban furniture
  • place attachment
  • product
  • urban planning