ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار جغرافیا، دانشگاه زنجان

3 کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق شهری و نیاز به‌سرعت عمل بیشتر در زمان بحران، برای شناسایی مساکن آسیب‌دیده در زلزله و مدیریت بحران، به‌کارگیری تکنیک‌های سنجش‌ازدور، را الزامی می‌دارد این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور، همچون روش‌های برآورد کیفی خسارات (تفسیر بصری) و برآورد کمی خسارات (کشف تغییرات، تفریق باندها، تحلیل پروفیل بازتاب طیفی) بامطالعه زلزله شهر بم به مقایسه تکنیک‌ها پرداخته است. درروش تفسیر بصری از کل پلاک‌های مورد مطالعه، 47/0 تخریب کامل، 30/0 تخریب جزئی و 23/0 سالم برآورد گردید به عبارت کلی 77/0 از فضای ساخته‌شده خسارت‌دیده است. با مقایسه باند به باند از فضاهای ساخته‌شده 16/0 تخریب‌شده، 47/0 تخریب جزئی و 37/0 درصد تخریب نشده، برآورد شد که در این روش نیز 63/0 فضای ساخته‌شده خسارت‌دیده است. درروش طبقه‌بندی نظارت‌شده نیز با 94/0 ضریب اطمینان، 34/0 درصد فضای تخریب‌شده، 09/0 در صد تخریب نشده از کل 43/0 فضای ساخته ‌شده برآورد شد که 57/0 نیز فضای دیگر برآورد شده است. به‌طورکلی 79/0 از فضای ساخته ‌شده در اثر زلزله خسارت‌دیده است. نتایج روش‌های کمی به‌صورت نقشه ارائه شد. ولی روش تحلیل پروفیل بازتاب طیفی که از روش‌های برآورد نقطه‌ای می‌باشد و بیشتر برای مقایسه با روش‌های دیگر آورده شده است به نقشه منتج نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها