مدیر مسئول


غلامرضا لطیفی استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سردبیر


علی خاکساری استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


نوین تولایی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محمود جمعه پور استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی توسعه منطقه ای و روستایی

اعضای هیات تحریریه


حسن سرائی استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد شیخی دانشیار گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل شیعه استادگروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


مهدی زندیه استاد گروه آموزشی مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

معماری منظر

اعضای هیات تحریریه


مظفر صرافی استادگروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


خلیل کلانتری استاد گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

برنامه ریزی منطقه ا ی

اعضای هیات تحریریه


سهند لطفی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شیراز

گروه شهرسازی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Laurent Bridel استاد گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه لوزان سوئیس

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ali Madanipour استاد طراحی شهری، گروه آموزشی معماری و برنامه ریزی ، دانشگاه نیوکاسل.

Urban Design

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Sina Shahab دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه کاردیف، بریتانیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ayyoob Sharifi استاد معماری و مهندسی محیط، دانشگاه هیروشیما، ژاپن

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Al i Asgari دانشیار مدیریت بحران و سوانح دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا

مدیر داخلی


مائده هدایتی فرد استادیار گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کارشناس نشریه


فاطمه سرکانی همکار امور فصلنامه

زبان انگلیسی

  • fafa.serkaniyahoo.com
  • 02122906061